Besplatan odmor u banjama

17.04.2008. 12:49 | | odmor

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
Hotel Banjica

Na besplatan desetodnevni odmor u banjama ove godine otići će oko 13.000 korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija. Pravo da se jave na oglas imaće svi čije su penzije manje 16.160 dinara, uz uslov da nemaju druge prihode i da nisu koristili besplatan oporavak u poslednje tri godine, a za poljoprivrednike i da imaju najmanje deset godina „poljoprivrednog" staža.

Na besplatan desetodnevni odmor u banjama ove godine otići će oko 13.000 korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija (oko 12.000 iz kategorije zaposlenih, oko 900 penzionera samostalnih delatnosti i oko 150 poljoprivrednika). Za to je izdvojeno 232,32 miliona dinara, što je 0,1 odsto prihoda ostvarenih od doprinosa, a sredstva će se raspodeliti filijalama, prema broju korisnika.

Pravo da se jave na oglas, objavljen 15. aprila (biće otvoren do 15. maja), imaće svi čije su penzije manje 16.160 dinara, uz uslov da nemaju druge prihode i da nisu koristili besplatan oporavak u poslednje tri godine, a za poljoprivrednike i da imaju najmanje deset godina „poljoprivrednog" staža. Besplatan oporavak u 25 banja uključuje i lekarski pregled i terapiju, kao i troškove prevoza.

Prijave će se podnositi opštinskim udruženjima penzionera, ali članstvo u penzionerskim organizacijama ne može biti uslov za korišćenje ovog prava. U nastavku možete videti pun tekst oglasa, odnosno uslove koji moraju biti ispunjeni kako bi se konkurisalo.

Na osnovu člana 7. Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje («Službeni glasnik RS» br. 29/08 od 21. 03. 2008. godine)

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

r a s p i s u j e   o g l a s   za

prijem zahteva za upućivanje
korisnika penzija na rehabilitaciju

1. Pravo da koriste besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i prirodnim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, čija je penzija za mart manja od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno manja od 16.160,00 dinara.

2. Mogućnost da se jave na oglas imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici koji, osim penzije niže od navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja (penzije iz inostranstva ili redovnu zaradu, kao i primanja iz obavljanja samostalne delatnosti) i koji u poslednje tri godine nisu koristili besplatnu rehabilitaciju. Penzionisani poljoprivrednici, osim navedenog, moraju imati i najmanje 10 godina staža po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.

3. Uz Prijavu potrebno je podneti:
- Penzijski ček za mart ili februar 2008. godine
- Fotokopiju lične karte
- Postojeću medicinsku dokumentaciju
- Pismenu izjavu, na propisanom obrascu Prijave, o drugim ličnim primanjima i o tome da u prethodne tri godine nisu koristili besplatnu rehabilitaciju od Fonda.

4. Prijava se podnosi opštinskim organizacijama penzionera, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija ispostavi ili filijali Fonda u mestu prebivališta.

5. Clanstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

6. Oglas je otvoren do 15. maja 2008. godine.

7. Komisija, koju imenuje direktor filijale Fonda posebno za svaku opštinsku organizaciju penzionera, sastavlja rang listu prema kriterijumima iz Pravilnika (za svaku kategoriju posebno) i objavljuje je na oglasnim tablama opštinske organizacije penzionera i ispostave, službe ili filijale Fonda.

8. Prigovor na objavljenu rang listu se podnosi Komisiji, u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli. U roku od tri dana Komisija razmatra prigovore i sastavlja konačnu rang listu korisnika penzija koji se upućuju na rehabilitaciju. 

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate