Zdravstvo u Sokobanji

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Sokobanja je poznata pa uspešnom lečenju mnogih bolesti a pre svega tu ubrajamo bolesti respiratornog trakta poput: bronhijalne astme, pneumonije, akutnog i hroničnog bronhitisa, bronhiektazije, akutne i hronične respiratorne insuficijencije, emfizema, sinuzitisa i drugih inflamatornih oboljenja disajnih organa kao i niz drugih oboljenja kod kojih se preporučuje upotreba lekovitih mineralnih voda.

Kao i u drugim banjama i u Sokobanji se najbolji rezultati postižu u sinergiji više lekovitih faktora koji delujući blagotvorno utiču na opoboljšanje akutnog ili hroničnog stanja zbog kojeg su se pacijenti i javili ali i na opšte stanje organizma, podmlađujući i regenerišući ga. Pod ovim faktorima podrazumevamo prirodne blagodati obvog podneblja u koje ubrajamo: izvore lekovitih voda, lekovito blato, gasove, spoj klimatskih uslova koji čini vazduh bogatim aerosolima i kiseonikom i druge. Nije izvršeno neko opsežnije naučno ispitivanje povezanosti klime sa izvorima lekovitih voda, ali je uočeno da gde god da su se pojavile te vode i klima tog kraja ima izuzetno blagotvoran uticaj na zdravlje. Proizilazi da je kraj koji je bez većih zagađivača vazduha u smislu industrijskih postrojenja i fabrika a sa dosta šuma, proplanaka i pašnjaka neizostavno i područje svežeg vazduha koje ima pozitivan uticaj na opšte stanje organizma. Banje koje su poosebno poznate po veoma čistom i lekovitom vazduhu nazivamo i vazdušnim banjama. Balneoklimatologija predstavlja čitavu nauku koja objedinjuje pozitivne efekte koje prirodni načini lečenja kao što su: lekovitim vodama, vazdušnim banjama, lekovitim blatom i gasovima. Sokobanja svoj uspeh u lečenju širokog spektra oboljenja ima da zahvali upravo specifičnoj kombinaciji prirodnih bogatstava koja imaju pozitivan uticaj na ljudski organizam. Reljef, klima, reke, jezero, flora i fauna, lekoviti izvori termo-mineralnih voda, gasovi i blato kao i vazduh bogat kiseonikom i ruža vetrova samo su neki od faktora koji izdvajaju Sokobanju iz mnoštva drugih banja u Srbiji. Da bi se lekoviti uticaj klime potpuno ispoljio potrebno je da jedan kraj obiluje predelima koji su raznoliki i nude različite specifičnosti upravo te nadmorske visine, a Sokobanja obiluje takvim predelima poput visoravni, brežuljaka, brda i dolina. planina, uzvišenja i livada. Turistička ponuda je sveobuhvatna i svako može pronaći upravo ono što traži uz mnogobrojne planine koje je okružuju poput Ozrena, Rtnja, Device kao i jezera kako Bovanskog tako i malenog ali mističnog Vrmdžanskog.

Respiratorna rehablitacija u Sokobanji

Kako je Sokobanja najčuvenija upravo kao mesto na kome se sa uspehom leče bolesti disajnih organa ne čudi je respiratorna rehabilitacija jedna od najzastupljenijih terapija koje se primenjuju.
 U sastav ove terapije ulaze tretmani kao što su: drenaža bronhija, vežbe disanja, inhalacije i korektivne vežbe. Iako je primarni cilj izlečenje postojeće bolesti u slučajevima gde to nije moguće radi se na tome da bolesnik nauči kako da se što bolje nosi sa problemom koji ima i kako da unapredi kvalitet života. Ovo se postiže vežbama pomoću kojih on uči da diše na pravilniji način i koristi maksimalno mogućnosti svojih organa za disanje kao i da stimuliše kardiovaskularni sistem da bolje funkcioniše. Respiratorna rehabilitacija podrazumeva najpre čišćenje disajnih puteva od štetnih materija uz pomoć inhalacija, aerosoli i drenaža. Nakon ovog početnog tretmana slede drugi koji zavise od vrste i karakteristika bolesti a koje pacijenta pripremaju za kineziterapijski program vežbi koji je višenamenski. Sveobuhvatno respiratorna rehabilitacija uz sve medicinske procedure koje podrazumeva, deluje tako što pomaže u uspostavljanju ritma disanja tako da ono postane ekonomičnije i dublje bez napora i povećanja brzine disanja, kao i na ispravno držanje tela i poboljšanja opšte kondicije.

Fizikalna rehabilitacija u Sokobanji

Za oporavak organizma kod stanja nakon povreda potrebno je primeniti adekvatne mere oporavka i polagano vratiti prvobitnu funkciju kakva je bila pre povrede a tome upravo služi fizikalna terapija. Sam naziv ove terapije dosta nam govori šta ona podrazumeva jer prvi deo naziva potiče od grčke reči φύσις – physis, što znači priroda, dok drugi potiče od latinske reči rehabilitation, koja označava povratak na prvobitno stanje. Fizikalna terapija primenjuje raznovrsne vidove fizičke energije poput: svetlosne, toplotne, magnetne, mehaničke, električne i drugih u prventivne svrhe ili za potrebe lečenja već nastalih povreda. Kako je zasnovana na prirodnim osnovama ne čudi činjenica da je ova metoda lečenja jedna od najstarijih u istoriji medicine. Tako još u najstarijim spisima iz perioda Stare Grčke i Rimskog carstva imamo svedočansva koja govore o upotrebi takozvane elektro-terapije, koja je podrazumevala korišćenje životinjskog elektriciteta u lekovite svrhe. Začetke danas popularne kineziterapije naći ćemo u Kini, gde se krenulo sa istraživanjima uticaja pokreta, uboda, toplote… U savremeno doba su nauka i tehnologija omogućile preciznije i lakše korišćenje raznovrsnih vidova fizičke energije kao što su: zvučna, svetlosna i električna energija i laseri, koji su dosegli neočekivan nivo uspeha u medicini. Koji od vidova fizikalne rehabilitacije će biti najsvrsishodniji za pacijenta određuje isključivo doktor jer su u ponudi: elektrostimulacije, mahano-terapija, hidroterapija u bazenu/kadi, podvodne masaže, hidrokinezi terapija, parafin, galvanizacija i slično. U slučaju primene hidroterapije, idealna temperature vode bi bila ona koja ne pada ispod 28 ºC i ne prelazi 30ºC, dok je za neke bolesti preporučeno i da koriste i termalne izvore sa znatno višom temperaturom ili hipotermalne izvore koji su nešto hladniji. Kako se kod fizikalne rehabilitacije primenjuju tretmani koji su potpuno prirodni, ona se uspešno može primenjivati i kod zdravih osoba kao preventivna metoda radi očuvanja zdravlja.

Osim respiratornih u bolesti koje se leče u Sokobanji spadaju:

 • Oboljenja nervnog sistena;
 • Neuroze;
 • Reumatične bolesti;
 • Stanja nakon povreda;
 • Regulisanje tećine kod gojaznosti;
 • Hronična ginekološka oboljenja;
 • Parkinsonova bolest;
 • Lakši oblici hipertenzije;
 • Opšta psiho-fizička iscrpljenost;

Lekovite izvore u Sokobanji svrstavamo u radioaktivne akratoterme stepena radioaktivnosti do 13 MJ, sa osobinama termo-alkalnih voda. Gas radon koji se koristi kao terapija pojedinih bolesti disajnih organa inhaliranjem, ima stepen radioaktivnosti od 33,7 do 50 MJ. Uz klimu koja je uticala na to da Sokobanja s punim pravom bude poznata i kao vazdušna banja, sve ove prirodne pogodnosti daju izuzetne rezultate u prevenciji i lečenju širokog spektra bolesti.

U Specijalnoj bolnici za prevenciju i lečenje nespecifičnih plućnih obolenja „Sokobanja“ primenjuje se mnoštvo terapija i tretmana, u zavisnosti od vrste i stepena bolesti, a terapije koje su u ponudi su: balneoterapija, kupanje, inhalacije, kineziterapija, fizioterapija, masaža i edukacija bolesnika.

 

   

   

   

   

   

  Osobine banjskih voda
   

  Termalni izvori Sokobanje spadaju medu najradioaktivnije u našoj zemlji. Postoji ukupno 6 šest ovakvih izvora. Temperatura vode se kreæe od 28 do 45 stepeni C. Izbijanje radioaktivnih gasova u Banji je veliko, pa je svaki posetilac konstantno izložen blagoj inhalaciji, što korisno utièe na disajne organe i ceo organizam. Zato se u Sokobanji leèi: bronhijalna astma, hronièni bronhitis, pneumokonioza, psihoneuroza, lakši oblici povišenog krvnog pritiska, hronièni reumatizam, išijas, stanje posle povreda, hroniène ženske bolesti, anemija, iscrpljenost organizma i dr. Medutim, u njoj se ne leèe aktivne i poèetne tuberkuloze, teske srèane mane, zarazne bolesti. Ove radioaktivne vode koriste se u leèenju za kupanje, uzimanjem vode za piæe i druge terapije. Inhalacija se vrši u posebnim inhalatorijumima, jaèim udisanjem radioaktivnog gasa. Najèešæi oblik leèenja je kupanje u termalnim vodama kada se preko tela, podstièe dejstvo minerala na organizam. Lekovite vode su podeljene na: ugljenokisele, sumpome, hloridne, toplotne, mehanièke i elektrodinamièke osobine. Ove vode sadrže jod, brom, mangan, gvožde, kobalt, bakar i još neke elemente. Unošenjem minerala u organizam menja se ravnoteža teènosti u tkivu, od toplotnog dejstva vode poveæava se cirkulacija krvi, što dovodi do usmerenijeg i jaèeg izluèivanja štetnih materija preko bubrega i kroz mokraæne kanale. Tako poèinje jaèanje i okrepljenje organizma. Inhalacija se zasniva na udisanju gasova, pare ili rasprsenih èestica radioaktivne vode u vazduhu. Ovim putem jod dolazi do štitne žlezde, brom do nerava, sulfid do zglobova, a radon do nadbubrežne i drugih žlezda. Minerali potiskuju štetne materije iz organizma i one se odstranjuju u obliku sekreta, iskašlavanjem.

   

  Izvorište „Sonda Park“

  Voda bistra, prozraèna bez ukusa i mirisa * Temperatura 43°C * pH vrednost 6,98 - 7,26 * Sadržaj rastvorenih sastojaka (katjona, anjona, slabih * elektrolita) ukupno - 602,8 mg/l * Rastvoreni gasovi - slobodni vodonik i sulfid 0,9 * Kategorija - sulfidno, kalcijum, magnezijum hidrokarbonatna, * hipertermna, oligomineralna voda.
   

  Izvor „Bunar Preobraženje“

  Voda bistra, bez ukusa i mirisa sa mehuriæima gasa * - Temperatura 43,8 - 53°C * - pH vrednost 7,00 1 0,4 * - Sadržaj rastvorenih sastojaka 524,2mg/l * - Rastvoreni gasovi - ugljen dioksid 1,8 * - Kategorija-hidrokarbonatno,kalcijumzemnoalkalna,hipertermna, * radonska, oligomineralna voda.
   

  Izvor „Banjica Bazen I“

  Voda bez boje i ukusa, blagog mirisa sumporvodonika * Temperatura 27,8°C * pH vrednost 7,33 * Sadržaj rastvorenih sastojaka 590mg/l * Rastvoreni gasovi - vodonik sulfid 1,2 * Kategorija - kalcijum, magnezijum hidrokarbonatno sulfidna, * slaboalkalna hipotermna oligomineralna voda.
   

  Izvor „Banjica II“

  Temperatura 28,9°C * pH vrednost 7,2 1 0,3 * Sadržaj rastvorenih sastojaka 585,6mg/l * Rastvoreni gasovi - vodonik sulfid 0,8 * Kategorija - kalcijum, magnezijum, hidrokarbonatno sulfidno * zemnoalkalna, hipotermna, oligomineralna voda.
   

  Izvor „Pijaca“

  Voda bistra sa blagim mirisom sumporvodonika * Temperatura 32,4°C * pH vrednost 6,66 1 0,3 * Sadržaj rastvorenih sastojaka 620,2mg/l * Rastvoreni gasovi - slobodni ugljendioksid 99,6 slobodni * vodoniksulfid 1,8 * Kategorija-kalcijum,magnezijum,hidrokarbonatno sulfidna * homeotetermna oligomineralna voda. šest glavnih termalno-radioaktivnih izvora u Sokobanji, svrstavaju se u dve grupe: * hipertermaini izvori (kupatilo «Park») sa temperaturom od 39-45' C° * hipotermaini izvori (kupatilo «Banjica») sa temp. od 28-34' C°Mineralne vode Sokobanje pripadaju kategoriji alkalnih radioaktivnih voda.

   
   

  Medicinske indikacije

  • Bronhijalna astma,
  • hronièni hepatitis,
  • psihoneuroze,
  • neurastenije,
  • lakši oblici povišenog krvnog pritiska.
  • Hronièni reumatizam,
  • išijas.
  • Stanje nakon povreda.
    

  Kontraindikacije

  • Tuberkuloza,
  • teža srèana oboljenja,
  • tumori,
  • krvarenja,
  • infektivne bolesti.

  Predlažemo da pogledate

  Kalendar dešavanja

  Kalendar dešavanja

  Virtuelne šetnje

  Virtuelne šetnje

  Vremenska prognoza

  Vremenska prognoza