Simpozijum entomologa u Sokobanji

15.10.2009. 22:23 | | simpozijum

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
entomološko društvo

U Sokobanji će od srede 23. do nedelje 27. oktobra biti održan Simpozijum entomologa Srbije 2009. (sa meðunarodnim učešÄ‡em). Na simpozijumu će biti obraðen veliki broj naučnih tema, a neke od njih su pčelarstvo, flora i fauna Srbije i okruženja.

 

SIMPOZIJUM ENTOMOLOGA SRBIJE 2009
SYMPOSIUM OF ENTOMOLOGISTS OF SERBIA 2009
SOKO BANJA, 23-27. IX 2009.
P R O G R A M


SREDA, 23. 09. 2009.
18:00-20:00 Registracija i smeštaj učesnika

ÈETVRTAK, 24. 09. 2009.
10:00-10:15 Otvaranje Simpozijuma entomologa Srbije 2009 (sa meðunarodnim učešÄ‡em)
- Pozdravna reč gostiju i učesnika
10:45 Koktel
11:30-13:00 Predsedavajući: Marko Anðelković i Olivera Petrović – Obradović
Marina Stamenković-Radak i Marko AnĊelković
EFEKAT STRESA NA FENOTIPSKU I GENETIĈKU VARIJABILNOST POPULACIJA: DROSOPHILA MODEL
Jelica Lazarević
FIZIOLOŠKI I EVOLUCIONI ASPEKTI ODGOVORA NA STRES KOD FITOFAGNIH INSEKATA
Prolić Zlatko, Todorović Dajana, Janać Branka, Rauš Sneþana, Nikolić Ljiljana
MAGNETNA POLJA I SVET INSEKATA
Dragana Cvetković
ENTOMOLOGIJA U DARVINOVOM MULTIVERZUMU
13:00-16:00 Pauza
16:00-18:00 Predsedavajući: Radmila Petanović i Božidar Æurčić
Boþidar P.M. Æurĉić i Rajko N. Dimitrijević,
PEÆINSKA FAUNA BALKANSKOG POLUOSTRVA.
Boris D. Dudić, Vladimir T. Tomić i Luka R. Luĉić
POSTEMBRIONALNO RAZVIÆE TRIHOBOTRIOTAKSIJE KOD VRSTE CYCLOSA CONICA (PALLAS 1772) (ARANEIDAE, ARANEAE)
Boþidar P. M. Æurĉić, Tatjana Sekulić, Bojan M. Mitić, Slobodan E. Makarov
DIVERZITET FAUNE HILOPODA I DIPLOPODA (ARTHROPODA, MYRIAPODA) U SRBIJI
Boþidar P. M. Æurĉić, Slobodan E. Makarov, Tatjana Sekulić
ODBRAMBENI MEHANIZMI KOD DIPLOPODA (ARTHROPODA, MYRIAPODA)
Bojan M. Mitić, Bojan S. Ilić, Slobodan E. Makarov
BRIGA O POTOMSTVU KOD VRSTE CLINOPODES FLAVIDUS KOCH (CHILOPODA: GEOPHILIDAE)
Biljana Vidović, Tatjana Cvrković, Ljubiša Stanisavljević, Radmila Petanović
MORFOMETRIJSKA ANALIZA, ULTRASTRUKTURA I MOLEKULARNI PRISTUP U TAKSONOMSKOJ EVALUACIJI ERIOFIDA IZ RODA ACERIA (ACARI: ERIOPHYOIDEA) SA BILJAKA DOMAÆINA IZ RODA CIRSIUM (ASTERACEAE)
Vladimir Pešić
A CHECKLIST OF WATER MITES (ACARI: HYDRACHNIDIA) OF THE BALKAN PENINSULA, WITH THE NEW RECORDS AND DESCRIPTIONS OF EIGHT NEW TAXA
Ana Mitrovski Bogdanović i Bela Blesić
SEZONSKA DINAMIKA PROTURA HRASTOVE ŠUME U KRAGUJEVCU
Ljiljana Protić
INVAZIVNE VRSTE INSEKATA U SRBIJI NA PRIMERU HETEROPTERA
Dušanka Jerinić – Prodanović
KOMPLEKS VRSTA LISNIH BUVA (PSYLLOIDEA, PSYLLIDAE) NA GLOGU (CRATAEGUS SPP.) U SRBIJI

PETAK, 25. 09. 2009.
09:00-11:00 Predsedavajući: Radoslava Spasić i Rajko Dimitrijević
Ivo Karaman, Andreas Kiefer, Dragan Pavićević, Hammouti Nasera, Mladen Horvatović
REVIZIJA RODA TROGLOPHILUS KRAUSS, 1879 ZAPADNOG BALKANA (ORTHOPTERA, RHAPHIDOPHORIDAE)
Stanković Mihajlo
NOVI PODACI O RASPROSTRANJENOSTI ENDEMSKOG ZRIKAVCA (ZEUNERIANA AMPLIPENNIS (BR.W.) U POSAVINI (SRBIJA)
Suvad Lelo, Merima Voloder, Mirzeta Kašic-Lelo i Adi Vesnić
POTVRDA EGZISTENCIJE ŠTAPIÆ-INSEKTA, BACILLUS ROSSIUS (ROSSI, 1788)
(INSECTA: PHASMATODEA, BACCILIDAE), U BOSNI I HERCEGOVINI
Graora Draga, Spasić Radoslava, Ĉkrkić Milica, Ilić SlaĊana
ŠTITASTE VAŠI (HEMIPTERA, COCCOIDEA) UZROĈNICI SUŠENJA KLEKE (JUNIPERUS SPP.) NA PODRUĈJU BEOGRADA
AnĊa Vuĉetić, Velemir Ninković, Olivera Petrović – Obradović
UTICAJ MIRISA KROMPIRA I LUKA NA PONAŠANJE BILJNIH VAŠIJU
Cvrković Tatjana, Jović Jelena, Mitrović Milana, Petrović AnĊeljko, Krnjajić Slobodan, Toševski Ivo
DIVERZITET FAUNE CIKADA U VINOGRADIMA SRBIJE ZARAÞENIM STOLBUR FITOPLAZMOM
Danijela Kojić, Dejan Orĉić, Jelena Purać, Þeljko Popović, Elvira Pamer, Gordana Grubor-Lajšić
SADRÞAJ POLIOLA I ŠEÆERA U GUSENICAMA KUKURUZNOG PLAMENCA, OSTRINIA NUBILALIS, HUBN. (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE): DIJAPAUZA I OTPORNOST NA HLADNOÆU
Tanasković Sneþana, Milenković Slobodan
PRAÆENJE LETA MALINININE MUŠICE RESSELIELLA THEOBALDI BARNES (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE) FEROMONSKIM KLOPKAMA NA PODRUĈJU ZAPADNE SRBIJE
Milan Plećaš, Þeljko Tomanović, Aleksandar Æetković, Olivera Petrović Obradović, Vesna Gagić, Teja Tscharntke and Carsten Thies
LARGE SCALE LANDSCAPE CHANGES AND THE DIVERSITY AND INTERACTIONS OF CEREAL APHIDS AND THEIR PARASITOIDS IN SERBIA
Ljubiša Stanisavljević i Nebojša Nedić
HIGIJENSKO PONAŠANJE NEKIH ODABRANIH LINIJA MEDONOSNE PĈELE (APIS MELLIFERA CARNICA) U SRBIJI
11:00-11:30 Pauza
11:30-13:30 Predsedavajući: Lazarević Jelica i Marina Stamenković-Radak
Purać Jelena, Kojić Danijela, Popović Þeljko, Pamer Elvira, Grubor-Lajšić Gordana
MOLEKULARNE OSNOVE KRIOPROTEKTIVNE DEHIDRATACIJE KOD MEGAPHORURA ARCTICA (TULLBERG, 1876) (COLLEMBOLA: ONYCHIURIDAE)
Purać Jelena, Kojić Danijela, Popović Þeljko, Pamer Elvira, Grubor-Lajšić Gordana
IDENTIFIKACIJA LEA PROTEINA I NJIHOVA POTENCIJALNA ULOGA U KRIOPROTEKTIVNOJ DEHIDRATACIJI KOD MEGAPHORURA ARCTICA (TULLBERG, 1876) (COLLEMBOLA: ONYCHIURIDAE)
Mrdaković Marija, Nenadović Vera, Perić-Mataruga Vesna, Ilijin Larisa, Vlahović Milena, Mirĉić Dejan i Lazarević Jelica
FIZIOLOŠKA DIFERENCIJACIJA POPULACIJA GUBARA LYMANTRIA DISPAR L. U ODGOVORU NA NUTRITIVNI STRES
Ilijin Larisa, Vesna Perić-Mataruga, Milena Vlahović, Marija Mrdaković, Nenadović Vera, Dejan Mirĉić, Jelica Lazarević
IMUNOCITOHEMIJSKA DETEKCIJA PROTORAKOTROPNIH NEUROHORMONA KOD LARVI GUBARA LYMANTRIA DISPAR
Sofija Pavković-Luĉić i Vladimir Kekić
UTICAJ TEMPERATURE RAZVIÆA, KVALITETA ISHRANE I REPRODUKTIVNOG ISKUSTVA NA BRZINU PARENJA I DUÞINU KOPULACIJE KOD DROSOPHILA MELANOGASTER
Bojan Kenig, Marija Savić, Marko AnĊelković
UTICAJ ZAGAÐENJA OLOVOM NA KOMPONENTE ADAPTIVNE VREDNOSTI KOD DROSOPHILA SUBOBSCURA
Aleksandra Patenković, Marija Savić, Zorana Kurbalija, Marina Stamenković-Radak, Marko AnĊelković
VARIJABILNOST KVANTITATIVNIH OSOBINA U DVE POPULACIJE DROSOPHILA SUBOBSCURA SA EKOLOŠKI RAZLIĈITIH STANIŠTA
Kurbalija Zorana, Mihailo Jelić, Stamenković-Radak Marina, AnĊelković Marko
VARIABILNOST VELIĈINE I OBLIKA KRILA KAO INDIKATOR GENOMSKOG STRESA KOD DROSOPHILA SUBOBSCURA
Tatjana Savić, Iva Uzelac i Zlatko Prolić
EFEKAT DELOVANJA MAGNETNOG POLJA NA EMBRIONALNO RAZVIÆE JEDINKI DVE VRSTE DROSOPHILA
Srećko Æurĉić, Dejan Stojanović i Slobodan Zlatković
NOVI PODACI O FAUNI TRĈULJAKA (COLEOPTERA: CARABIDAE) FRUŠKE GORE (SEVERNA SRBIJA)
13:30-16:00 Pauza
16:00-18:00 Predsedavajući: Zlatko Prolić i Predrag Jakšić
Ana Pavićević
ĈEK LISTA FAMILIJE HYDROPHILIDAE (COLEOPTERA: HYDROPHILIDAE) CRNE GORE
Suvad Lelo, Mirzeta Kašić-Lelo i Adi Vesnić
NEKE MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE I DISTRIBUCIJA VRSTE LUCANUS CERVUS LINNAEUS, 1758 (INSECTA: COLEOPTERA, LUCANIDAE), U BOSNI I HERCEGOVINI
Mirzeta Kašić-Lelo i Suvad Lelo
CETONIIDAE LEACH, 1815 (INSECTA: COLEOPTERA) BOSNE I HERCEGOVINE
Ragheb Thalji; Dejan Stojanović; Saša Nestorović
POJAVA I ŠIRENJE VIŠEBOJNE AZIJSKE BUBAMARE HARMONIA AXYRIDIS PALLAS (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) U SRBIJI
Thalji Ragheb i Stojanović Dejan
NOVI PODACI O FAUNI BUBAMARE ( COLEOPTERA, COCCINELLIDAE ) VOJVODINE, SA POSEBNIM OSVRTOM NA MIKOFAGNE VRSTE.
Thalji Ragheb, Stojanović Dejan, Nestorović Saša
PRILOG POZNAVANJU FAUNE BUBAMARA ( COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) NACIONALNOG PARKA ÐERDAP
Gavrilović, B. i D. Stojanović
CHRYSOMELIDAE (COLEOPTERA) FRUŠKE GORE
Sneþana Pešić
APIONIDAE I NANOPHYIDAE (COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA) REZERVATA BIOSFERE GOLIJA-STUDENICA
Jelena Nikĉević,
SOME ECOLOGICAL DATA OF COLEOPTERA IN A BEACH DUNE SYSTEM OF GREAT ULCINJ BEACH IN MONTENEGRO
Dragan Vajgand
PODACI O ISTRAÞIVANJU NOÆNIH LEPTIRA (LEPIDOPTERA) U BAĈKOJ U PERIODU OD 2003. DO 2008. GODINE
18:00-18:30 Pauza
18:30-19:30 Predsedavajući: Smiljka Šimić i Snežana Pešić
Predrag Jakšić
MELITAEA ARDUINNA (ESPER, 1783) – FREJEROV ŠARENAC – NOVA VRSTA DNEVNIH LEPTIRA ZA SRBIJU (NYMPHALIDAE)
Suvad Lelo i Pavle Spasojević
NOVI NALAZ ISTOĈNJAĈKE DIJANE, ZERYNTHIA CERISYI (GODART, 1824) (LEPIDOPTERA, PAPILIONIDAE), U BOSNI I HERCEGOVINI
Ana Nahirnić
PRILOG POZNAVANJU FAUNE DNEVNIH LEPTIRA (HESPERIOIDEA I PAPILIONOIDEA) PODRUĈJA REKE GRZE U ISTOĈNOJ SRBIJI
Suvad Lelo
RASPROSTRANJENOST GORUŠIĈINOG BIJELCA, LEPTIDEA SINAPIS (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA, PIERIDAE), U BOSNI I HERCEGOVINI

SUBOTA, 26. 09. 2009.
09:00-10:45 Predsedavajući: Ante Vujić i Aleksandar Æetković
Dejan V. Stojanović, Miloje M. Brajković i Srećko B. Æurĉić
STANJE ISTRAÞENOSTI FAUNE ZEMLJOMERKI (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE) NACIONALNOG PARKA FRUŠKA GORA
Denisa Þujo Zekić, Suvad Lelo, Adi Vesnić, Dejan Kulijer i Rifat Škrijelj
NOVI NALAZI VRSTE SATURNIA (SATURNIA) PYRI (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (INSECTA: LEPIDOPTERA) U BOSNI I HERCEGOVINI
Zorica Nedeljković, Ante Vujić, Smiljka Šimić i Sneþana Radenković
ROD SYRPHUS FABRICIUS, 1775 (DIPTERA: SYRPHIDAE) NA BALKANSKOM POLUOSTRVU
Ljubinka Francuski, Vesna Milankov, Ivana Matić, Gunilla Ståhls, Santos Rojo, Celeste Pérez-Bañón, Jasmina Ludoški i Ante Vujić
FILOGEOGRAFSKA STRUKTURA VRSTE ERISTALIS TENAX (DIPTERA, SYRPHIDAE) - PRELIMINARNI REZULTATI
Ljubinka Francuski, Danijela Marković, Ante Vujić, Jasmina Ludoški i Vesna Milankov
METAPOPULACIONA STRUKTUIRANOST VRSTE ERISTALIS TENAX (DIPTERA, SYRPHIDAE) POREKLOM SA DURMITORA
Tamara Milivojević, Tomi Trilar i Zoran Nikolić
BILJNE ZOLJE (HYMENOPTERA, SYMPHYTA) IZ ZBIRKE PRIRODNJAĈKOG MUZEJA SLOVENIJE
Marković Ĉedomir i Stojanović Aleksandar
NOVOUTVRÐENE VRSTE GALIKOLNIH CYNIPIDAE (HYMENOPTERA) U SRBIJI
Ehsan Rakhshani, Þeljko Tomanović, Petr Starý, Ali-Asghar Talebi, Nickolas G. Kavallieratos, Abbas-Ali Zamani i SrĊan Stamenković
PARAZITOIDI ÞITNIH VAŠIJU (HYMENOPTERA: BRACONIDAE: APHIDIINAE) U IRANU: RASPROSTRANJENJE I RAZNOVRSNOST
10:45-11:15 Pauza
11:15-13:15 Predsedavajući: Karaman Gordan i Suvad Lelo
AnĊeljko Petrović, Þeljko Tomanović, Nickolas G. Kavallieratos, Petr Starý, Ivo Toševski i Ana Mitrovski Bogdanović
AREOPRAON CHAITOPHORI N. SP. – NOVA VRSTA RODA AREOPRAON MACKAUER
Ana Mitrovski Bogdanović, Ana Ivanović, Þeljko Tomanović, Vladimir Þikić, Petr Starý i Nickolas G. Kavallieratos
SEKSUALNI DIMORFIZAM PARAZITSKE OSE EPHEDRUS PERSICAE FROGGATT (HYMENOPTERA, BRACONIDAE, APHIDIINAE): INTRASPECIJSKA VARIJABILNOST U VELIĈINI I OBLIKU
AnĊeljko Petrović, Þeljko Tomanović
APHIDIUS UTRICAE S.STR. – JEDNA VRSTA ILI KOMPLEKS? MOLEKULARNI DOKAZI
Vladimir Þikić i Kees van Achterberg
MORFOLOGIJA GENITALNIH STRUKTURA MUÞJAKA POTFAMILIJE AGATHIDINAE (BRACONIDAE: HYMENOPTERA)
Karaman Gordan i Karaman Marko
PRILOG POZNAVANJU FORMICIDA (HYMENOPTERA) BOSNE I HERCEGOVINE
Adi Vesnić i Suvad Lelo
PRILOG POZNAVANJU RASPROSTRANJENJA VRSTE PRENOLEPIS NITENS (MAYR, 1853) (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) (EUROPSKI LAÞNI MEDNI MRAV), NA JUGOZAPADNOM DIJELU BALKANSKOG POLUOSTRVA
Adi Vesnić, Suvad Lelo, Marko Karaman, Samir Ðug i Rifat Škrijelj
NIVO ISTRAÞENOSTI FAUNE MRAVA (INSECTA: HYMENOPTERA: FORMICIDAE) U BOSNI I HERCEGOVINI
Aleksandar Æetković, Ljiljana Ðorović, Milan Plećaš, Jasmina Krpo-Æetković
STATUS INVAZIVNE AZIJSKE VRSTE SCELIPHRON CURVATUM (HYMENOPTERA: SPHECIDAE) U SRBIJI I SUSEDNIM PODRUĈJIMA
Aleksandar Æetković, Branka Ĉubrilović, Milan Plećaš, Ljubiša Stanisavljević, Miloš Brkljaĉić, Jovana Bila Dubaić, Tome Kraljevski
PRAÆENJE STANJA DIVLJIH PĈELA U SRBIJI
13:10-15:00 Pauza
15:00-18:00 Izlet do Soko Grada
18:00-19:00 Pauza
19:00-20:00 Skupština Entomološkog društva Srbije i zaključci Simpozijuma
20:00-21:00 Pauza
21:00 Svečana večera

NEDELJA, 27. 09. 2009.
10:00 Završetak Simpozijuma entomologa Srbije 2009

 

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate

 • 05.04.2019. M

  IX Simpozijum DMSTB Srbije

  IX Simpozijum DMSTB Srbije biće održan u Sokobanji u hotelu "Moravica" od 20. do 21. aprila 2019. godine. Tema ovog Simpozijuma je "Politrauma II - Multidisciplinarni pristup". 18. aprila biće svečano otvaranje IX…

 • simpozijum o retkim bolestima
  13.08.2018. NAUZR

  Medicinski simpozijum na temu „Retke bolesti“ od 15-16.09.2018. godine

    U hotelu Moravica, u Sokobanji, održaće se VII Simpozijum Društva medicinskih sestrara, tehničara i babica na temu „Retke bolesti“ u periodu od 15. do 16.09.2018. Na simpozijumu će mnogobrojne sekcije uzeti…

 • simpozijum termicara
  26.09.2009.

  14. simpozijum termičara Srbije

  Društvo termičara Srbije i Mašinski fakultet u Nišu, Katedra za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku, organizuju 14. SIMPOZIJUM TERMIÈARA SRBIJE sa pratećom izložbom opreme i dostignuća, pod sloganom…

 • 07.11.2008.

  Simpozijum "Uloga respiratorne rehabilitacije"

  Doc. dr Nevena Karanović, državni sekretar Ministarstva zdravlja, svečano će otvoriti u petak 7. novembra u 11.30 časova Simpozijum „Uloga respiratorne rehabilitacije“ sa meðunarodnim učešÄ‡em u hotelu…