Ekoloski pokret "Ripaljka"

12.09.2006. 22:42 | | ripaljka, vodopad

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara
ripaljka
Ekološki pokret 'Ripaljka' Ekološki pokret 'Ripaljka' Naziv je dobio po istoimenom vodopadu na planini Ozren, koja se nalazi kraj Sokobanje. Vodopad predstavlja interesantnu i posebnu prirodnu turističku atrakciju banjskog okruženja. Osim toga, on je i najviši vodopad u Istočnoj Srbiji. Zbog toga se PRVO rešenje koje je „Zavod za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti Narodne Republike Srbije“ 1949. godine doneo, odnosi na zaštitu vodopada Velika i {mosimage}Mala Ripaljka na Ozrenu.Koja je uloga našeg pokreta Ekološki pokret „Ripaljka“ ima veoma važnu ulogu u očuvanju bogatstava prirodne sredine sokobanjske kotline. Sokobanja je 1992.godine proglašena za Prvu ekološku opštinu u Srbiji i zato smatramo da je svaki stanovnik naše opštine i stalni član pokreta. Saradnja sa osnovnom i srednjom školom uvek nailazi na pozitivan odjek u javnosti. Primeri za to su i nedavna akcija oslikovanja zida srednje škole grafitima sa eko-porukama i akcija pod nazivom „Dečja eko-patrola“. Takoðe saraðujemo i sa lokalnom radio i TV stanicom (JP RTV Sokobanja) u vidu produkcije različitih dečijih eko-emisija i gostovanja povodom datuma značajnih za očuvenje životne sredine (Dan planete Zemlje).Pored ovakvih akcija, naš pokret „Ripaljka“ je angažovan i u organizovanju kulturnih manifestacija u gradu sa ciljem edukacije lokalnog stanovništva i podizanja ekološke svesti.

STATUT EKOLOšKOG POKRETA „RIPALJKA“, SOKOBANJA

Opšte odredbe

član 1. Ekoloski pokret „RIPALJKA“ - SOKOBANJA ( u daljem tekstu Udruzenje), je udruzenje gradana u koju se dobrovoljno uclanjuju pojedinci zainteresovani za ekologiju i koji prihvataju Statut Udruzenja.član 2. Naziv udruzenja gradana je Ekoloski pokret „ RIPALJKA“ - SOKOBANJA .Sediste udruzenja je u Sokobanji, ul Vojvode Misida br: 10 .član 3. Udruzenje je pravno lice, sa pravima, obavezama i odgovornostuna koje proizilaze izUstava, zakona i ovog Statuta, i za svoje obaveze odgovara sredstvima kojima raspolaze.član 4. Udruzenje se moze uclaniti u druge srodne organizacije i udruzenja kako u zemiji takoi van nje.član 5. Udruzenje una svoj pecat okruglog oblika sa natpisom u spoljnom krugu Ekoloskipokret „Ripaljka“ a po sredini Sokobanja i stambilj sa natpisom Ekoloski pokret „ Ripaljka“ -sokobanja sa mestom za upis broja, datuma i sedista ispisan cirilicnim pismom na srpskomjeziku.član 6. Rad Udruzenja je javan.
 
Ciljevi i zadaci udruženja
 
član 7. Udruzenje se osniva sa ciljem da se zaiaze za:1. sprovodenje ekoloSkih akcija na uredenju zivotne sredine,2. pokretanje aktuelnih inicijativa koje bi dopnnele resavanju ekoloskih problema,3. izradu karte zagadivaca.4. organizaciju prigodnih tdbina, projekcije edukativnih filmova projekcije dijapozidva, strucna predavanja, promocije ekoloske literature, izlozbe eko sadrzaja, kurseve itd.5. Stainu saradnju sa sredstvima javnog informisanja u oblasti ekologije,6. Saradnju u oblasti ekologije sa organima i sluzbama opstine,7. doslednu ekolosku preventivu,8. saradnju sa kolektivima, pre svega radi ekoloskog prosvecivanja i podizanja ekoloskog kvaliteta zivota,9- naučni i altenativni pristup ekoloskoj problematici,10. ekoloski preporod sela i ukazivanje na mogucnosti razvoja seoskog turizma,11. strucno osposobljavanje kadrova radi resavanja problema zastite i unapredenja zivotne sredine,12. ekoloski inzenjering13. podizanje opste ekoloske svesti gradana i unapredenje kvaliteta zivota,14. saradnju sa clanovima ekoloskih sekcija u osnovnim i srednjim skolama kao i sa zainteresovanim pojedincima,član 14. Organi Udruzenja su:1. Skupstina,2. Izvrsni odbor,3. Nadzorm odbor,član 15. Radi obavljanja izvrsnih i drugih poslova utvrdenih ovim Statutom obrazuje se Izvrsni odbor Skupstine Udruzenja kao kolektivni izvrsni organ Skupstine udruzenja u kome svi njegovi clanovi iinaju ista prava i obaveze u ostvarivanju zadataka.Èlanovi Izvrsnog odbora biraju se iz redova clanova Skupstine.član 16. Radi razmatranja i proucavanja odredenih pitanja i davanja strufinih misljenja Skupstina i Izvrsni odbor mogu obrazovati svoja stalna i povremena radna tela (odbore, komisije i dr.).član 17. Izbor za predstavnike u Skupstini i za druge organe i tela Udruzenja raspisuje Izvrsni odbor pre isteka mandata za koji su izabrani.Mandat u organima i telima traje 4 (cetiri) godine.Mandat predstavnika u organima i telima prestaje pre isteka roka iz stava 2. ovog clana pod sledecim usiovima:1. podnosenjem ostavke2. opozivom od strane izbomog tela koje ga je izabralo i3. smenjivanjem.2. Skupština(član 18. Skupstina je niajviši organ Udruženja. Skupštinu sačinjavaju svi članovi udruženja.član 19. Skupština Udruzenja vrsi sledece poslove:1. donosi Statut,2. vrsi izmene i dopune Statuta,3. donosi poslovnik o svom radu,4. razmatra politiku i rad Udruzenja i preduzima mere za ostvarivanje ciljeva Udruzenja,5. donosi program rada i finansijski plan i razmatra i usvaja izvestaj o radu i finansijskom poslovanju,6. bira clanove izvrsnog odbora, -7. bira i razrešava Nadzomi odbor, predsednika i sekretara, -8. utvrðuje predloge i inicijative i upucuje ih organima i telima,9. bira predsednika Skupstine,10. vrsi druge poslove član 20. Skupština Udruženja se odrzava prema programu rada i potrebi, a najmanje jednom godisnje u skladu sa Poslovnikom o radu Skupstine.Skupstinu Udruzenja saziva predsednik po svojoj inicijadvi ili na zahtev Izvrsnog odbora ili Nadzomog odbora.{mospagebreak}

 

 

Izveštaj o aktivnostima Ekološkog pokreta Ripaljka

 1. Promotivne aktivnosti Ekološkog pokreta koje su imale za cilj njegovo omasovljenje i podizanje ekološke svesti žitelja Sokobanje i njenih posetilaca putem elektronskih i pisanih medija:• eko-spot u realizaciji Miloša Anðelića„ ÈISTE ULICE, UREDNA DVORIšTA, SREÐENA KUÆA = DOBAR DOMAÆIN. E, TO JE SOKOBANJA ! „• objavljivanje članka o Ekološkom pokretu ''Ripaljka'' i aktivnostima u 2002. godini u listu ''Dobro jutro''• učešće u emisiji RTS - a, '' Ovo je Srbija'' snimane u Sokobanji 9. jula. Pri tom su izložene i eko-karikature• učešće na sastanku Volonterskog centra u Beogradu (Goran Videnović )2. Ekološke manifestacije kao druga grupa promotivnih akcija:• organizovanje i realizacija izložbe cveća povodom Dana žena 7., 8. i 9. marta u prostorijama stare škole u saradnji sa Etnosom. Zato nam je bilo potrebno 3000 dinara za reklamu ( A4 format u boji ) sto je pokrila SO Sokobanja, a slatkiše za otvaranje smo dobili od sponzora.• učešće na obeležavanju Dana biodiverziteta ( 22.05. ) u amfiteatru ispred muzeja na poziv gospodina Goluba Radovanovića.• eko-miting na temu '' Kako deca mogu spasiti Zemlju '' povodom Dana zaštite životne sredine. Učesnici: autori teksta - Tamara Pavlović, učiteljice Zvezdanke Pavlović i Zdenke Milivojević. Tekst interpretirala deca Vrtića ''Bucko'' i učenici Oš ''Mitropolit Mihailo'', a program vodila učenica Srednje škole ''Branislav Nušić'', Nevena šljivić. Takodje je učestvovao i Hor Oš i Narodna biblioteka '' Stevan Sremac''.• 5.- 8. jula obeležavanje Dana ''Sv. Jovana Biljobera'' sa KUD-om „Soko“ i prigodnim programom• 3. i 4. oktobra učešće na ''Herbafestu'' u Zaječaru sa doo „Adonis“ gde je Eko pokret prvi put imao svoj štand sa svojim izložbenim materijalom• ista izložba je bila postavljena na Godišnjoj Skupštini Udruženja kao i na Skupštini Udruženja biljobera ''Dr Jovan Tucakov'' u hotelu ''Moravica'' 11. novembra 2003.godine u Sokobanji• poslednja postavka u 2003 g. bila je u hotelu ''Zdravljak'', povodom održavanja seminara Udruženja ''Ðačkih zadruga Srbije'', 13. novembra 3. Aktivnosti na dobijanju logističke i infrastrukturne podrške: • rešavanje problema prostorija sedišta Udruženja• obezbedjivanje računara i druge opreme neophodne za kvalitetan rad Udruženja• otvaranje poštanskog eko-faha pod brojem 244. Akcije čišćenja i ureðenja• čišćenja izletišta ''Lepterija'' uz saradnju sa Udruženjem Roma ''Sokograd'' i finansijsku podrškuSO Sokobanja i uz saradnju Zavoda za socijalni rad u Sokobanji• čišćenje izletišta ''Borići'' uz saradnju sa svim prethodno pomenutim institucijama.• skupljanje kestena i prodaja d.o.o. ''Adonis''-u od čega je dobijeno 912 dinara . Učesnici: eko-vilenjaci koji su skupili oko 105kg kestena.5. Saradnja i povezivanje sa udruženjima sličnog usmerenja• pristupanje Timočkoj mreži ''Zaječar''• dolazak predstavnika Ekoloških pokreta iz Žitkovca i Zaječara povodom Dana biodiverziteta 25.05. kada je organizovana poseta izletištu ''Očno'' na Planini Ozren.• organizovano druženja eko-vilenjaka na bazenu u Hotelu ''Sunce''.6. Na zahtev odreðenog organa SUP-a prijavili smo promene u rokovodstvuEko-pokreta nastale u 2001. g. kada je Dragan Knežević stupio na funkciju predsednika a Tamara Pavlović na mesto sekretara '' Ripaljke''. Ta promena je uneta u Registar društvenih organizacija i udruženja graðana. Taksa je pokrivena iz budžeta SO Sokobanja u visini od 1600,00 dinara čime je pokrenut naš žiro-račun. Detalji se mogu videti u finansijskom izveštaju.7. Izmena u rukovodstvu Eko-pokreta :ostavka predsednika Dragana Kneževića 18. 06. 2003. koja je usvojena na sastanku Upravnog Odbora 27. 06. 2003. g.{mospagebreak}

 

 

PLAN RADA EKOLOšKOG POKRETA

1. Izrada dugoročnog plana rada u skladu sa Statutom pokreta i označavanje ekoloških prioriteta.• Okupljanje entuzijasta koji su spremni da svojim radom pomognu Udruženje.
 
2. Aktivnosti na promociji zelenih ideja ''Ripaljke''• propagandne aktivnosti putem RTV ''Soko'' :
 
• izrada odgovarajućih eko spotova koji bi opominjali naše sugradjane i goste na ponašanje u prirodi, naročito za vreme masovnih odlazaka u prirodu u vreme 1. maja.
 
• eko džingl ili eko intermeco• manifestacije u našoj organizaciji ili suorganizaciji:
 
2. izložba cveća povodom Dana žena 8. marta•
 
7. bijenale ekološke karikature gde se pojavljujemo kao suorganizatori• doprinos u organizovanju '' Sv. Jovana Biljobera''• učešće na ''Herbafestu'' u Zaječaru• učešće na Novosadskom sajmu turizma, sporta i ekolgije• obeležavanje Dana zaštite životne sredine• učešće u organizaciji Dana Biodiverziteta• izrada propagandnog materijala• štampanje zelenih majica i kačketa sa ekolškim porukama i amblemom Eko - pokreta. Majice i kačketi mogu biti pušteni u prodaju na nekim manifestacijama i tako možemo obezbediti finasijska sredstva za Udruženje. Ljudi mogu i da daju svoje dobrovoljne priloge a za uzvrat da dobiju našu majicu ili kačket.• štampanje nalepnica i plakata koji bi mogli biti postavljeni u institucijama kao što su osnovna i srednja škola, zabavište, opština idr. • privodjenje kraju akcije eko bilborda• eko kalendar sa slikama pejzaža sa jedne strane i deponija sa druge strane.3. Akcije čišćenja i ureðenja• rad na uklanjanju divljih deponija• sadnja vrste Paeonia sp. (Božur) na Ozrenu, na prirodnom saništu te vrste. Ova akcija je bila planirana za 2003. godinu ali iz objektivnih razloga tada nije realizovana. 4. Projekat '' Upoznajte Sokobanju- podjite u šetnju sa nama''• organizovanje turističko - ekoloških izleta na atraktivnim lokacijama.Izletiti mogu biti organizovani i u proleće i taj tip izleta bi bio namenjen našim meštanima sa ciljem da bolje upoznamo Sokobanju. Možemo zatražiti pomoć od srednje škole i uključiti u ovaj projekat učenike turističkog smera kao turističke vodiče. Lokacije: Rtanj, Sokograd, Ozren.5. Saradnja sa udruženjima sličnog usmerenja• uspostavljanje kontakata sa ''Greenpeace'' -om• saradnja sa eko-pokretima iz Vršca kao i sa drugim ekološkim društvima• saradnja sa kulturnim institucijama i NVO na lokalnom nivou: ETNOS, ''Sokolovo pero'' i dr.
PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate

 • Vodopad Ripaljka
  11.04.2010.

  Dan zaštite spomenika prirode " Ripaljka"

  Velika akcija čišćenja vodopada Ripaljka organizovana je danas. Akciju su organizovale OTKS, Direkcija za urbanizam i izgradnju, Kancelarija za mlade opštine Sokobanja i nevladina organizacija "Zeleno srce". Gosti i…

 • Čistači Ripaljke
  16.04.2019. Ripaljka

  Uređeno zaštićeno prirodno dobro Ripaljka

  Sokobanjski zaljubljenici u prirodu na Dan zaštite prirode, izašli su po kišovitom danu do vodopada Ripaljka i uredili ga za predstojeću izletničku sezonu. Trenutno na ovom vodopadu nema vode i to se često dešava…

 • Vodopad Ripaljka
  10.04.2019. TO Sokobanja

  70 godina zaštite vodopada Ripaljke

  Opština Sokobanja , Turistička organizacija Sokobanja , Javno preduzeće "Zеlеnilo" , Sporstko rеkrеativni cеntar "Podina" , Srеdnja škola "Branislav Nušić" , Osnovna škola…

 • TREKING LIGA SRBIJE 4. kolo Sokobanja 2018
  01.07.2018. PK Ozren

  4. kolo treking lige – Sokobanja

  U subotu 30. juna ove godine, održano je 4. kolo treking lige – Sokobanja, koje je organizovao PK Ozren – Sokobanja. Održano je na teritoriji planine Ozren i Device a od zaštićenih područja Sokograd-Lepterije , Ripaljke i…