Srednja škola raspisuje konkurs

25.10.2009. 15:13 | | srednjaškola, konkurs, skola, posao, nastavnik

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger 0 komentara

Srednja škola "Branislav Nušić" iz Sokobanje raspisuje konkurs za nastavnike više predmeta: Nastavnik srpskog jezika i književnosti, ekonomske grupe predmeta, kuvarstva, higijene i fizike. Konkurs važi od Važi od: 21. 10. 2009.

Srednja škola "Branslav Nušić"

18230 Sokobanja
Mitropolita Mihaila 5
tel. 018/830-525


Srednja škola Branislav Nušić

raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:

NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
na odreðeno vreme, do povratka radnice sa odsustva radi posebne nege deteta

NASTAVNIK EKONOMSKE GRUPE PREDMETA
sa 45% radnog vremena

NASTAVNIK KUVARSTVA SA PRAKTIÈNOM NASTAVOM
sa 97% radnog vremena

NASTAVNIK HIGIJENE
sa 10% radnog vremena

NASTAVNIK FIZIKE
sa 25% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove: da imaju odgovarajući stepen i vrstu stručne spreme, prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama i gimnaziji; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom-učenicima; da nisu osuðivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih meðunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrðeno diskriminatorno ponašanje; da su državljani Republike Srbije. Dokaz o stručnoj spremi i uverenje o državljanstvu podnose se uz prijavu na konkurs, a uverenje o zdravstvenoj sposobnosti se dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz o neosuðivanosti pribavlja škola. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

PodeliteFacebookTwitterGoogle plusLinkedinPinterestViberFacebook messenger

Predlažemo da pogledate

 • bolnica ozren
  16.04.2019. SB Ozren

  Oglas za prijem u radni odnos

  Spеcijalna bolnica za plućnе bolеsti "Ozrеn" Sokobanja Na osnovu člana 7. Posеbnog kolеktivnog ugovora za zdravstvеnе ustanovе čiji jе osnivač Rеpublika Srbija, Autonomna pokrajina ili jеdinica lokalnе samoupravе   SPECIJALNA…

 • Škola Sokobanja
  18.02.2019. M

  Produžen zimski raspust

  Ministarstvo zdravlja preporučilo je da se zbog virusa gripa, zimski školski raspust produži još za nedelju dana. Ovu preporuku je usvojila i lokalna samouprava Opštine Sokobanja, tako da će đaci Osnovne škole…

 • Srednja skola
  15.11.2018. Škola

  Poslovni izazov

  Srednja škola "Branislav Nušić" iz Sokobanje je učestvovala na regionalnom takmičenju srednjoškolaca u preduzetničkim veštinama "Poslovni izazov" , koje je održano juče u Zaječaru. Školu…

 • Suvenir Sokobanje
  23.06.2018. SŠ BN

  Suvenir za promociju Sokobanje

    "Dani učeničkog preduzetništva Sokobanja 2018" je manifestacija koju organizuje Pravno-poslovna škola iz Niša i srednja škola “Branislav Nušić iz Sokobanje . Radi se o međunarodnom…