Aktuelni oglasi za posao

Pogledajte aktuelne oglase za posao na teritoriji opštine Sokobanja:
Nastavnik kuvarstva i profesionalne prakse Oglas važi od: 22.3.2017. SREDNjA ŠKOLA “BRANISLAV NUŠIĆ” 18230 Sokobanja, Mitropolita Mihaila 5 tel. 018/830-525  Nastavnik kuvarstva i profesionalne prakse na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana USLOVI: Pored opštih uslova iz Zakona o radu, za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora da ispunjava posebne uslove: da ima odgovarajući stepen i vrstu stručne spreme saglasno čl. 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 68/15) i Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo saglasno čl. 120 st. 1 tač 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da je državljanin Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Uz prijavu na konkurs priložiti: dokaz o stručnoj spremi (overena kopija diplome), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu), dokaz (uverenje ili potvrdu) da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili dokaz da je kandidat položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu. Ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku dostavlja dokaz (uverenje ili potvrdu) da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz iz kaznene evidencije, u skladu sa članom 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pribavlja škola po službenoj dužnosti. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima, u skladu sa članom 120 stav 1 tačka 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično, na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs”, u roku od 8 dana od objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Inkasant Oglas važi od: 15.3.2017. JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „NAPREDAK“ 18230 Sokobanja, Hajduk Veljkova 22 tel. 018/830-670  Inkasant na određeno vreme od 12 meseca 2 izvršioca USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, prirodne ili tehničke struke, radno iskustvo od 1 godine.


Lekar specijalista oftalmolog Oglas važi od: 15.3.2017. SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI „OZREN“ SOKOBANjA 18230 Sokobanja, Naselje Ozren bb tel. 018/830-927  Lekar specijalista oftalmolog na određeno vreme do 9 meseci, zbog povećanog obima posla USLOVI: završen medicinski fakultet; položen stručni ispit; završena specijalizacija iz oftalmologije; licenca za rad u struci ili rešenje o upisu u lekarsku komoru. Kao dokaze o ispunjenosti ovih uslova kandidati su dužni da dostave: prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom; overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju diplome ili uverenja o položenom specijalističkom ispitu iz oftalmologije; overenu fotokopiju licence za rad u struci ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u imenik lekarske komore. Prijave kandidata koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane. Prijave koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane. Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama, putem pošte na gorenavedenu adresu, uz napomenu: „Prijava na oglas za oftalmologa“ ili lično u prostorijama bolnice.


Pomoćni radnik Oglas važi od: 15.3.2017. OSNOVNA ŠKOLA „MITROPOLIT MIHAILO“ 18230 Sokobanja, Mitropolita Mihaila 5 tel. 018/833-100  Pomoćni radnik na određeno vreme do povratka zaposlenog sa bolovanja, za rad u matičnoj školi u Sokobanji 2 izvršioca USLOVI: Pored opštih uslova propisanih zakonom, potrebnih za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ima i: završenu osnovnu školu; psihičku, fizičku i zdrvstvenu sposobnost za rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da je državljanin Republike Srbije. Uz prijavu kandidat treba da priloži: overenu kopiju svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole.


Dezinfektor Oglas važi od: 22.3.2017. SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI “OZREN” SOKOBANjA 18230 Sokobanja, Naselje Ozren bb tel. 018/830-927  Dezinfektor na određeno vreme od tri meseca, zbog povećanog obima posla USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: I stepen stručne spreme, NK radnik. Kao dokaze o ispunjenosti uslova kandidati su dužni da dostave: prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom i overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi. Prijave kandidata koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane. Prijave koje pristignu po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatrane. Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama, putem pošte, na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti “Ozren” Sokobanja, Naselje Ozren bb, 18230 Sokobanja, uz napomenu “Prijava na oglas za dezinfektora” ili lično u prostorijama bolnice.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar

busy