Skip to content

Sokobanja arrow INFORMACIJE O SOKOBANJI arrow TURIZAM arrow ekoloski turizam
Ekološki turizam
Sokobanja - Oblici turizma

Škola u prirodi.

Ovaj vid turizma se temelji se na raznovrsnim prirodnim i zaštiæenim vrednostima i njihovim raznolikim vaspitno-obrazovnim, turistièko-rekreativnim, zdravstvenim i drugim obeležjima, kao i svemu onome što karakteriše teritoriju Sokobanje kao ekološke opštine. Mada su zaèeci ovog oblika turistièkog proizvoda veæ vidljivi (škola u prirodi), još uvek nisu stvoreni adekvatni svestraniji i kvalitetniji razvoj. Gledano sa aspekta i. ekološke edukacije i aktivne rekreacije mladih u prirodi, najpogodnije uslove za  razvoj ovog vida selektivnog turizma pruža prostor Ozrena. S tim u vezi neophodno je ispitati moguænosti i izabrati najpogodniju lokaciju za formiranje omladinskog ekološkog (obrazovnog) centra (kampa), sa prateæim objektima i sadržajima.
    
Formiranjem ovakvog centra i intenziviranjem razvoja omladinskog, ekološkog i edukativnog centra bila bi obezbeðena kvalitativna komponenta u celokupnom turistièkom prostoru sa višestrukim vrednostima i višestrukim efektima: neposrednije korišæenje ekoloških vrednosti, poboljšanje kvaliteta prostora, efikasnije ekološko vaspitanje i obrazovanje mladih.