Skip to content

Sokobanja arrow INFORMACIJE O SOKOBANJI arrow TURIZAM arrow manifestacioni
Manifestacioni turizam
Sokobanja - Oblici turizma

Ovaj vid selektivnog turizma veæ je stekao odreðenu tržišnu afirmaciju kroz organizovanje kulturno-zabavnih i drugih manifestacija. Meðutim, kvalitetnijom organizacijom i boljom marketinškom prezentacijom neke od njih bi mogle prerasti u samostalne turistièke motive sa snažnim dejstvom na odgovarajuæe segmente turistièke tražnje.Paralelno sa prethodnim, u Sokobanji bi se mogao uspešno razvijati i sportsko-manifestacioni turizam, zasnovan na prirodnim pogodnostima (klima, jezerska površina i dr.), te izgraðenim i novim objektima sportsko-rekreativne infrastrukture. Naime, raspoloživa i delimièno zadovoljavajuæa sportska infrastruktura, kao i postojeæa turistièko-ugostiteljska ponuda, èine solidnu osnovu za buduæi i znatno intenzivniji razvoj ovog vida selektivnog turizma. Njegovu prostornu i programsku koncepciju treba tako postaviti da svi relevantni resursi budu adekvatno valorizovani, te da ovaj segment ponude bude efikasno integrisan u celovit turistièki proizvod Sokobanje. To znaèi da objekti koji su prvenstveno namenjeni sportsko-manifestacionom turizmu treba da budu otvorenog tipa, sa moguænošæu njihovog korišæenja od strane sportista iz raznih disciplina, svih struktura turista i lokalnog stanovništva. Na ovaj naèin dao bi se doprinos proširenju strukture i boljem kvalitetu ukupne vansezonske ponude, veæoj vanpansionskoj potrošnji, rentabilnijem poslovanju.U sadržinskom pogledu, treba iskoristiti sve prostorne pogodnosti koje omoguæavaju organizaciju odreðenih takmièenja i sportskih manifestacija. Važno je imati u vidu znaèaj i efekte organizovanja sportskih manifestacija u vreme glavne turistièke sezone, jer one èine posebnu atraktivnost i element sadržajnijem boravku turista u Sokobanji.