Skip to content

Sokobanja arrow INFORMACIJE O SOKOBANJI arrow TURIZAM arrow zdravstveni turizam
Zdravstveni turizam
Sokobanja - Oblici turizma

Ovaj vid selektivnog turizma raspolaže raznolikom ekološki kvalitetnom i funkcionalno visoko vrednom razvojnom osnovom, koja Sokobanji obezbeðuje visok stepen tržišne konkurentnosti (izvori termomineralne vode, vrednosti klimatskih elemenata, sastav vazduha, peloid, gas radon, ambijentalne i druge prirodne vrednosti). Njegova dominantna pozicija u dosadašnjem turistièkom razvoju Sokobanje mora biti održana, znatno transformisana i još više unapreðena, naroèito ako se imaju u vidu napred izložene tendencije na tržištu tražnje. On sadržinski mora biti utemeljen na raspoloživim i kvalitetnim prirodnim elementima i strukturno usaglašen sa širokim spektrom zahteva tražnje u domenu zdravstvene preventive, rekreacije, rehabilitacije i leèenja.S obzirom na prostornu disperznost elemenata razvojne osnove i moguænosti njihovog kombinovanja u pružanju usluga, zdravstveni turizam treba organizovati i razvijati u okviru tri funkcionalno komplementarne zone (centra) Sokobanja, Banja Jošanica i Ozren. Pri tome treba težiti ka formiranju jedinstvenog, organizaciono povezanog i funkcionalno usklaðenog podsistema zdravstvenih usluga, koji æe èiniti organsko jedinstvo i zauzimati važnu poziciju u sistemu integralnog turistièkog proizvoda Sokobanje.Sokobanju treba tretirati kao primarnu i prioritetnu zonu, te kao centar za struènu i logistièku pomoæ u razvoju ovog vida selektivnog turizma na širem podruèju opštine. U njoj je neophodno izvršiti dogradnju i proširenje relevantnim turistièkim i zdravstvenim kapacitetima, sadržinsko širenje i osavremenjavanje ponude, kao i njeno veæe marketinško usmeravanje ka odgovarajuæim segmentima domaæe i inostrane tražnje. Banju treba znatno više afirmisati kao moderan balneoklimatološki centar sa visoko izraženim zdravstveno-preventivnim, rekreativnim, hospitalno-rehabilitacionim, terapijskim i drugim turistièkim funkcijama. Time se mogu ostvariti znaèajni tržišni efekti kako u nacionalnim, tako i u širim meðunarodnim okvirima. Meðutim, imajuæi u vidu dosta visok stepen saturacije banjskog prostora svi dalji zahvati u njemu moraju biti strogo kontrolisani i prilagoðeni izvornim obeležjima i osnovnoj funkciji Banje.

Banja Jošanica predstavlja banjsku zonu sa visokim stepenom komplementarnosti sa Sokobanjom i velikim znaèajem u buduæem integralnom razvoju zdravstvenog turizma na ovom prostoru. Hemijska i indikacijska raznolikost termomineralnih voda, kao i prisustvo peloida, omoguæavaju kako njen samostalni razvoj u pravcu banjskog zdravstveno-rekreativnog i leèilišnog centra, tako i permanentno kombinovanje prirodnih faktora Jošanice sa onima u Sokobanji. Na tome se zasnivaju moguænosti organizovanja i pružanja širokog spektra kvalitetnih usluga utemeljenih na lekovitim svojstvima prirodnih elemenata. Meðutim èinjenica je da se ova Banja nalazi u inicijalnoj fazi razvoja, ukazuje na potrebu ulaganja znaèajnih investicionih sredstava u izgradnju osnovnih, elemenata turistièke i zdravstvene infra i suprastrukture. To æe s obzirom na veoma nisku investicionu sposobnost opštine i sveukupnu ekonomsku situaciju, usporiti njen dalji razvoj. Stoga bi u prvoj fazi trebalo više potencirati njenu komplementarnu ulogu u pružanju usluga zdravstvenog turizma u Sokobanji, koja bi se najefikasnije mogla realizovati putem odvoženja vode i peloida, kao i organizovanim transportom turista iz Sokobanje do Jošanice (naroèito u letnjem periodu). Inaèe, trajno i optimalno rešenje u adekvatnom aktiviranju respektivnih potencijala je u iznalaženju zainteresovanih investitora koji bi u ovoj banji izgradili tržišno atraktivnu zdravstveno-rekreativnu ponudu.

Ozren, sa svojim klimatskim, vegetacionim, pejzažno-estetskim, ekološkim, ambijentalnim i drugim prirodnim vrednostima, uz prisustvo ozona i gasa radona u banjskom vazduhu, daje specifièna i visoko vredna zdravstveno-rekreativna obeležja prostoru Sokobanje, èineæi ga posebno interesantnim i privlaènim za ovaj segment turistièke tražnje. U buduæem razvoju turistièke ponude Sokobanje ova zona mora dobiti daleko veæi znaèaj, što podrazumeva i njeno adekvatnije prostorno ureðenje i opremanje odgovarajuæim objektima i sadržajima, kao i znatno kvalitetnije saobraæajno povezivanje i komuniciranje sa banjskim trom.

Posebna prednost ove zone sadržana je u tome što se ona direktno naslanja i nadovezuje na Banju, tako da postoje moguæne uspostavljanje visokog stepena njihove komplementarnosti, sadržinske usklaðenosti i funkcionalne sinhronizovanosti

Na napred izloženim razvojnim osnovama Sokobanja bi mogla izgraditi kompleksnu i u veæini segmenata dosta kvalitetnu ponudu za intenzivniji i profitabilniji razvoj zdravstvenog turizma. S obzirom na raznolikost lekovitih faktora i širok spektar moguænosti korišæenja, ovaj vid selektivnog turizma bi mogao biti visokokonkurentan kako u nacionalnim, tako i u širim (meðunarodnim) tržišnim okvirima. U tom pogledu, kao prioritetan zadatak se nameæe izvršenje detaljnih i nauèno zasnovanih medicinskih istraživanja svih prirodnih lekovitih faktora, èiji bi rezultati poslužili kao temeljna osnova kako u izradi dugoroène projekcije, tako i u njihovoj efikasnijoj kasnijoj marketinškoj prezentaciji na tržištu tražnje tražnje.