Skip to content

Koncept sokobanjskog turizma

Ono o èemu lokalni sokobanjski politièari vole da govore su njihove uspešne posete sajmovima, seminarima i kongresima na kojima su prezentovali Sokobanju i ujedno se i lepo proveli, jeli i pili. Sokobanja je više puta dobijala razna priznanja, titule i nagrade na tim manifestacijama. Èinjenica je da je Sokobanja simpatièna mala banja u kotlini koja poseduje pitomu floru i faunu, ima interesantno kulturno istorijsko nasleðe, ali takoðe je i èinjenica da je reè o siromašnoj opštini koja je van glavnih zbivanja i tokova novca u Republici Srbiji.

Tim povodom potrebno je naglasiti šta je sve u Sokobanji potrebno uraditi da bi sa krajnje margine postala interesantnija ne samo turistima iz zemlje i inostranstva, veæ i potencijalnim investitorima i ktitorima. Da bi se sadašnje nezadovoljavajuæe stanje u ovoj opštini poboljšali, potrebno je najpre identifikovati uzroènike koji koèe razvoj i pronaæi modele za otklanjanje i revitalizovanje istih.

U socijalnom i demografskom pogledu:

•    potrebno je stvoriti uslove za zapošljavanje i angažovanje svih obrazovnih i kvalifikacionih struktura stanovništva,
•    potrebno je stvoriti uslove i angažovati seljake da proizvode biološki zdravu hranu, da se bave proizvodnjom i domaæom radinošæu, pomoæi im da se bave intenzivnim stoèarstvom i ratarstvom i pronaæi im put za plasiranje proizvoda,
•    Potrebno je obnoviti, renovirati i izgraditi infrastrukturne objekte na gradu i u selima. Èinjenica je da u mnogim selima Domovi kulture ne rade, bioskopi ne postoje, pošte nema. Demografsko, kulturno i ekonomsko oživljavanje bi trebalo da bude jedan od kljuènih zadataka razvoja opštine.

U ekološkom pogledu:

•    Zaustaviti proces neracionalnoj eksploataciji prirodnih resursa i degradaciji prirodne, životne sredine,
•    Potrebno je uskladiti korišæenje poljoprivrednog, šumskog, graðevinskog i turistièki atraktivnog zemljišta,U ekonomskom pogledu:

•    Pokretanje razvoja privrednih i vanprivrednih delatnosti,
•    Dinamizacija razvoja turizma opštine zasnovana na dugoroènim osnovama i tržišnim kriterijumima
•    Integralnim razvojem zdravstvene delatnosti i drugih komplementarnih delatnosti,
•    Bolje organizovati razmeštaj turistièko ugostiteljskih objekata, zdravstvenih kapaciteta i turistièke lokalitete,
•    Razvijanje inostranog turizma i angažovanje stranog kapitala za investiranje u turistièku infrastrukturu i suprastrukturu i komplementarne delatnosti

U  duhovnoj sferi:

•    Potrebno je da se materijalnom, kulturnom i istorijskom nasleðu da posebna atraktivnosti koja bi bila konkurentna,
•    Potrebo je èuvati, revitalizovati i reklamirati kulturno nasleðe
•    Potrebno je osavremeniti i osvežiti javne kulturne, obrazovne, turistièke i upravne organizacije mladom radnom snagom, koja je bolje obuèena, savremenija, koja poseduje viši nivo opšte kulture i opšteg znanja i koja bi više primenjivala nauku i tehnologiju u osmišljavanju razvoja Sokobanje.

Potrebno je biti svestan èinjenice da je Sokobanja degradirana zbog dugogodišnjih sankcija, ratova, odsustva inostranih turista i kapitala. Takoðe, nepovoljan saobraæajni položaj u odnosu na važnije domaæe i meðunarodne tokove kao i neizgraðena politika u domenu svojinskih odnosa i modela privatizacije u sektoru turizma i ugostiteljstva, neadekvatan tretman gostiju i pozicija Sokobanje u Prostornom planu Srbije èine da ova banja bude na margini glavnih turistièkih kretanja. Za razliku od prethodnih, unutrašnja ogranièenja su daleko brojnija i izraženija sa direktnim negativnim uticajem. Izdvajamo:

•    Nedovoljno izgraðena, neadekvatna, nekvalitetna i nepovezana turistièka infrastruktura
•    Nedostaju odgovarajuæi objekti za preèišæavanje otpadnih voda
•    Neizgraðena komunalna infrastruktura
•    Neadekvatna ureðenost banjskog prostora
•    Nekvaliteta i neopremljena saobraæajna infrastruktura
•    Neplansko, stihijsko i nenamensko korišæenje banjskog prostora, naroèito u centralnog zoni koji poprima oblik visokog stepena saturacije i hipertrofirane izgradnje. Ovaj faktor ima dalekosežne posledice na kvalitet turistièkog prostora, a samim tim i na održivost turizma na nivou cele opštine
•    Nedovoljna osposobljenost preduzeæa i struènih institucija za izvoðenje procesa prestruktuiranja turistièkih preduzeæa
•    Nedovoljna ekonomska razvijenost opštine, nedostatak kapitala i permanentna nelikvidnost privrede uzrokovali su stalno smanjenje investicija u turizam, naroèito u profitabilne turistièke projekte i sadržaje. Turizam je izgubio kvalitetnu ponudu, osiromašila je turistièka ponuda, dok je na drugoj strani konkurencija ojaèala, tako da Sokobanja mora nuditi niže cene od aktuelnih tržišnih
•    Dosta sporo se menja tradicionalni lokalni mentalitet stanovništva koji je velikim delom ukljuèen u pružanju turistièkih usluga.
•    Nedostaje organizovan i permanentan rad na razvijanju turistièke i ekološke kulture. Potrebno je formirati opšti banjski ambijent i ponašanje primereno potrebama savremenog turizma.
•    Analize su pokazale da su javne službe i institucije u Sokobanji organizaciono i kadrovski nekompletirane za kompetentno izvršavanje svojih obaveza, da nemaju oseæaja za ekonomsko samoodržanje, poslovnu dinamiku i savremeni preduzetnièki mentalitet.

Šta je neophodno uraditi ?

•    Potrebna je zaštita i unapreðenje sastava šuma i njihovo proširivanje radi njihovog uticaja na kvalitet vazduha i mikroklimu prostora.
•    Zaštita od požara i stroga zabrana krèenja i èiste seèe i kraðe šuma, kako bi se zaustavila erozija
•    Intenzivnije pošumiti ogolele površine na Rtnju
•    Zaštititi šumske sisteme i staništa u cilju bogatijeg i raznolikijeg fonda divljaèi.
•    Otkrivati bolesti šuma i obavljati zaštitu
•    Kontrolisano i ispravno branje lekovitog bilja i šumskih plodova radi oèuvanja vitalnih vegetativnih delova i njihove dalje održivosti na ovom prostoru
•    Poboljšati i strukturno poboljšati visoku vegetaciju
•    Potrebno je toplifikovati  Sokobanju u cilju smanjenja korišæenja uglja, mazuta i drveæa, koji zagaðuju vazduh emitujuæi èað, ugljendioksid i druge gasove
•    Izgradnja zaobilaznice oko Sokobanje i rekonstrukcija gradskih ulica i puteva ka selima, uz odgovarajuæu sanaciju i poveæanje propusne moæi
•    Eliminacija divljih ðubrišta koja osim što ružno izgledaju, uzrokuju neprijatne mirise.
•    Potrebo je revitalizovati obradive površine koje su napuštene i pretvorene u utrine i pašnjake
•    Obezbediti navodnjavanje obradivih površina u doline reke Moravice u cilju poboljšanja kvaliteta zemljišta
•    Regulisati korito reke Moravice i zabraniti odlaganje smeæa, leševa i kabastog otpada u i pored reke
•    Kontrolisati upotrebu hemijskih sredstava u poljoprivredi radi oèuvanja boniteta zemljišta i podizanja ekološkog kvaliteta proizvoda
•    Potrebno je definisati zone izvorišta i ležišta termomineralnih voda i zaštiti ih
•    Potrebo je izgraditi nov i savremeniji sistem za preèišæavanje otpadnih, komunalnih i industrijskih voda radi efikasnije zaštite Moravice, Bovanskog jezera, flore, faune i podzemnih voda•    Potrebno je eliminisati divlje deponije i smetlišta na obalama reke Moravice i drugih vodotoka, a ljude koji zagaðuju vodotoke najstrožije kazniti za primer ostalima
•    Zaštititi sve znaèajnije izvore pitke vode i izvorišne zone važnijih vodotoka – pošumljavanjem, zabranom gradnje u blizini i zabranom kaptaže za privatne potrebe
•    Zaštiti obale Bovanskog jezera od neplanske gradnje vikendica i nekvalitetnih i nesigurnih septièkih jama
•    Uspostaviti permanentnu kontrolu kvaliteta pitke i mineralne vode kako bi se mogle pravovremeno preduzimati odgovarajuæe zaštitne mere
•    Potrebo je uvesti èiste tehnologije u proizvodnim procesima
•    Rekonstruisati vodovod dovoljnog kapaciteta za uredno snabdevanje tokom letnje sezone
•    Dogradnja kanalizacione mreže za odvod komunalnih, padavinskih i industrijskih voda kao i gradnja iste u ruralnim naseljima i predgraðima.
•    Podizanje komunalne higijene na viši nivo
•    Ureðenje i proširenje gradskih ulica, trotoara i parkinga radi smanjenja gradske gužve, aerozagaðenja i buke
•    Ureðenje i adekvatno opremanje izletnièkih punktova i vidikovaca (naroèito na Ozrenu)
•    Inoviranje i dosledna realizacija Generalnog urbanistièkog plana
•    Zaštita, revitalizacija i turistièka prezentacija kulturno-istorijskih i graditeljskih vrednosti Sokobanja, kao i crkava i manastira na ovom podruèju
•    Zaštita i revitalizacija antropogenih obeležja seoskih naselja i njihovo ukljuèivanje u turistièku ponudu Sokobanje
•    Uspostavljanje i funkcionisanje ekološkog monitoringa radi praæenja, kontrole i preduzimanja mera zaštite životne sredine
•    Zaštiti prirodne parkove i adekvatno ih opremiti i aktivirati
•    Predložiti i pokrenuti postupak za proširenje regionalnog prirodnog parka Ozrenske livade (park prirode) na celokupan prostor ove planine, s obzirom na izvanredne prirodne turistièke i zdravstvene vrednosti, kao i višestruki znaèaj na buduæi turistièki razvoj Sokobanje
•    Utvrditi i zaštiti zone sa izuzetnim ambijentalnim, ekološkim i turistièkim vrednostima.

 

Link: štrokavosti u Sokobanji

Komentari (2)Add Comment
A?
napisao Oki , 12, November, 2006
Zatecen sam svim ovim iznetim. Ko bi se jos svega ovoga setio ?!?!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0
Kao komentar vise Srbovanje
napisao Goran Cvetkovic , 03, March, 2008
Lepo je to sve ovo sto pise, ali Srbi ne bi bili Srbi kada komsiji krava ne bi bila ko civava.
Dok su nicale divlje vikendice na obalama jezera pod zastitom lokalnih mocnika nikom nista, a kad sam se pojaviop sa projektom etno brvnare-vikendice sa nepropusnom septickom jamom, receno mi je da ne mogu da gradim, pa cak mi je bila i gradjevinska inspekcija, posle zemljanih radova, a oko mene se zidaju vikendice, podizu dodatni spratovi na vikendicama i nikom nista.
Sta reci @Pravda je slepa@, ali i selektivna ne vazi isti zakon za sve.
Razmislite malo o tome u Sokobanji.
Kanalizacione vode Sokobanje gde se izlivaju?
Kanalizacione vode vikendica pored puta Aleksinac-Sokobanja gde se izlivaju?
Ko ima na jezeru gradjevinsku dozvolu? Niko-koliko ja znam.
Itd, itd. Ali korupcije ima svuda, pz razmislite o tome?
Da li je vlast u sluzbi gradjana ili gradjani u sluzbi vlasti.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +0

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy