Skip to content

SOKOBANJA, SOKO BANJA

Google+
Naslovna
Ekoloski pokret "Ripaljka" PDF Verzija za štampu E-mail
SADRŽAJ
Ekoloski pokret "Ripaljka"
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Ekološki pokret 'Ripaljka' Ekološki pokret 'Ripaljka' Naziv je dobio po istoimenom vodopadu na planini Ozren, koja se nalazi kraj Sokobanje. Vodopad predstavlja interesantnu i posebnu prirodnu turističku atrakciju banjskog okruženja. Osim toga, on je i najviši vodopad u Istočnoj Srbiji. Zbog toga se PRVO rešenje koje je „Zavod za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti Narodne Republike Srbije“ 1949. godine doneo, odnosi na zaštitu vodopada Velika i ImageMala Ripaljka na Ozrenu.Koja je uloga našeg pokreta Ekološki pokret „Ripaljka“ ima veoma važnu ulogu u očuvanju bogatstava prirodne sredine sokobanjske kotline. Sokobanja je 1992.godine proglašena za Prvu ekološku opštinu u Srbiji i zato smatramo da je svaki stanovnik naše opštine i stalni član pokreta. Saradnja sa osnovnom i srednjom školom uvek nailazi na pozitivan odjek u javnosti. Primeri za to su i nedavna akcija oslikovanja zida srednje škole grafitima sa eko-porukama i akcija pod nazivom „Dečja eko-patrola“.Image Takoðe saraðujemo i sa lokalnom radio i TV stanicom (JP RTV Sokobanja) u vidu produkcije različitih dečijih eko-emisija i gostovanja povodom datuma značajnih za očuvenje životne sredine (Dan planete Zemlje).Pored ovakvih akcija, naš pokret „Ripaljka“ je angažovan i u organizovanju kulturnih manifestacija u gradu sa ciljem edukacije lokalnog stanovništva i podizanja ekološke svesti.

STATUT EKOLOšKOG POKRETA „RIPALJKA“, SOKOBANJA

Opšte odredbe

Image član 1. Ekoloski pokret „RIPALJKA“ - SOKOBANJA ( u daljem tekstu Udruzenje), je udruzenje gradana u koju se dobrovoljno uclanjuju pojedinci zainteresovani za ekologiju i koji prihvataju Statut Udruzenja.član 2. Naziv udruzenja gradana je Ekoloski pokret „ RIPALJKA“ - SOKOBANJA .Sediste udruzenja je u Sokobanji, ul Vojvode Misida br: 10 .član 3. Udruzenje je pravno lice, sa pravima, obavezama i odgovornostuna koje proizilaze izUstava, zakona i ovog Statuta, i za svoje obaveze odgovara sredstvima kojima raspolaze.član 4. Udruzenje se moze uclaniti u druge srodne organizacije i udruzenja kako u zemiji takoi van nje.član 5. Udruzenje una svoj pecat okruglog oblika sa natpisom u spoljnom krugu Ekoloskipokret „Ripaljka“ a po sredini Sokobanja i stambilj sa natpisom Ekoloski pokret „ Ripaljka“ -sokobanja sa mestom za upis broja, datuma i sedista ispisan cirilicnim pismom na srpskomjeziku.član 6. Rad Udruzenja je javan.
 
 Ciljevi i zadaci udruženja
 
Image član 7. Udruzenje se osniva sa ciljem da se zaiaze za:1. sprovodenje ekoloSkih akcija na uredenju zivotne sredine,2. pokretanje aktuelnih inicijativa koje bi dopnnele resavanju ekoloskih problema,3. izradu karte zagadivaca.4. organizaciju prigodnih tdbina, projekcije edukativnih filmova projekcije dijapozidva, strucna predavanja, promocije ekoloske literature, izlozbe eko sadrzaja, kurseve itd.5. Stainu saradnju sa sredstvima javnog informisanja u oblasti ekologije,6. Saradnju u oblasti ekologije sa organima i sluzbama opstine,7. doslednu ekolosku preventivu,8. saradnju sa kolektivima, pre svega radi ekoloskog prosvecivanja i podizanja ekoloskog kvaliteta zivota,9- naučni i altenativni pristup ekoloskoj problematici,10. ekoloski preporod sela i ukazivanje na mogucnosti razvoja seoskog turizma,11. strucno osposobljavanje kadrova radi resavanja problema zastite i unapredenja zivotne sredine,12. ekoloski inzenjering13. podizanje opste ekoloske svesti gradana i unapredenje kvaliteta zivota,14. saradnju sa clanovima ekoloskih sekcija u osnovnim i srednjim skolama kao i sa zainteresovanim pojedincima,član 14. Organi Udruzenja su:1. Skupstina,2. Izvrsni odbor,3. Nadzorm odbor,član 15. Radi obavljanja izvrsnih i drugih poslova utvrdenih ovim Statutom obrazuje se Izvrsni odbor Skupstine Udruzenja kao kolektivni izvrsni organ Skupstine udruzenja u kome svi njegovi clanovi iinaju ista prava i obaveze u ostvarivanju zadataka.Članovi Izvrsnog odbora biraju se iz redova clanova Skupstine.član 16. Radi razmatranja i proucavanja odredenih pitanja i davanja strufinih misljenja Skupstina i Izvrsni odbor mogu obrazovati svoja stalna i povremena radna tela (odbore, komisije i dr.).član 17. Izbor za predstavnike u Skupstini i za druge organe i tela Udruzenja raspisuje Izvrsni odbor pre isteka mandata za koji su izabrani.Mandat u organima i telima traje 4 (cetiri) godine.Mandat predstavnika u organima i telima prestaje pre isteka roka iz stava 2. ovog clana pod sledecim usiovima:1. podnosenjem ostavke2. opozivom od strane izbomog tela koje ga je izabralo i3. smenjivanjem.2. Skupština(član 18. Skupstina je niajviši organ Udruženja. Skupštinu sačinjavaju svi članovi udruženja.član 19. Skupština Udruzenja vrsi sledece poslove:1. donosi Statut,2. vrsi izmene i dopune Statuta,3. donosi poslovnik o svom radu,4. razmatra politiku i rad Udruzenja i preduzima mere za ostvarivanje ciljeva Udruzenja,5. donosi program rada i finansijski plan i razmatra i usvaja izvestaj o radu i finansijskom poslovanju,6. bira clanove izvrsnog odbora, -7. bira i razrešava Nadzomi odbor, predsednika i sekretara, -8. utvrðuje predloge i inicijative i upucuje ih organima i telima,9. bira predsednika Skupstine,10. vrsi druge posloveImage član 20. Skupština Udruženja se odrzava prema programu rada i potrebi, a najmanje jednom godisnje u skladu sa Poslovnikom o radu Skupstine.Skupstinu Udruzenja saziva predsednik po svojoj inicijadvi ili na zahtev Izvrsnog odbora ili Nadzomog odbora.

 
< Nazad