Skip to content

Zasedanje parlamenta

Razrešenje i izbor ve?nika i neslaganje vladaju?e ve?ine i opozicije oko odluka i predloga po ve?ini ta?aka dnevnog reda obeležili su sednicu Skupštine opštine Sokobanja održanu devetog avgusta. Mihajlu Jovanovi?u iz Trubarevca, v.d. direktora Specijalne bolnice za plu?ne bolesti „Ozren” iz Sokobanje, prestala je funkcija ?lana Opštinskog ve?a na osnovu Rešenja Agencije za borbu protiv korupcije. Za odbornike Demokratske stranke Dimitrija Luki?a i Tanju Nikoli? to je bi povod da izraze sumnju u nezakonitosti prilikom izbora još nekih ?lanova ve?a i nadzornih odbora. Za vladaju?u ve?inu smena ve?nika Jovanovi?a uzrokovana je proceduralnim propustom, pošto u roku od tri dana od njegovog izbora nije dostavljena imovinska karta. Navodno, Jovanovi? je u tom periodu bio u inostranstvu. Predsednik opštine Isidor Krsti?, obra?aju?i se odbornicima, napomenuo je da aktuelna opštinska vlast vodi ra?una o poštovanju zakona i da postupa po svim odlukama nadležnih organa, a u ovom konkretnom slu?aju ne radi se o namernom kršenju propisa. Krsti? je opoziciji uputio zamerke što insistiraju na zloupotrebama i tamo gde ih nema, ukazavši na neke navodne greške za vreme njihove vladavine. Predsednik je konstatovao da vlast koju on predvodi ne?e da se bavi prošloš?u, ve? ?e raditi na razvoju Sokobanje i boljih uslova za život gra?ana. Za novog ?lana Opštinskog ve?a izabran je Saša Stamenkovi?, diplomirani pravnik, trenutno zaposlen u Domu zdravlja. Za njega je glasalo 18 odbornika, koliko je i ubacilo glasa?ke listi?e u kutiju.

Opozicioni odbornici, koji su prisustvovali sednici, nisu želeli da se izjasne. Novom odlukom, koju su odbornici ve?inom glasova usvojili, maksimalan broj zaposlenih na neodre?eno vreme u sistemu lokalne samouprave u ovoj godini je 174 što je smanjenje za 11 u odnosu na ranijih 185 mesta. Iako je republi?kim propisima dozvoljeno 174 radnika, trenutno, zbog zabrane zapošljavanja, u javnom sektoru lokalne sokobanjske samouprave zaposleno je svega 169 radnika. Novom reorganizacijom Opštinske uprave predloženo je da se internim konkursom preuzmu pet radnika iz ostalih javnih ustanova i preduze?a, koja u tim kolektivima nemaju obim poslova koji bi zahtevao puno radno angažovanje.

Oni ?e u Opštini i dalje obavljati poslove za ta preduze?a i ustanove, ali ?e im biti dodata još neka zaduženja. Na?elnica Marija Jovanovi? istakla je da ?e ovakvom or-
ganizacijom lokalna samouprava biti efikasnija i da ?e racionalnije koristiti postoje?e resurse, odbacivši da ?e ona poslužiti za politi?ki obra?un sa pojedinim radnicima, što su u svojim diskusijama naglašavali odbornici Tanja Nikoli? i Dimitrije Luki?. Ovi predstavnici Demokratske stranke zamerili su aktuelnoj vlasti
što nije od republi?kih organa izdejstvovala nova zapošljavanja. Zamenik predsednika opštine Vladimir Milovanovi?, reaguju?i na stalne optužbe opozicije o lošem radu, upoznao je odbornike da je aktuelna vlast uspela da Sokobanji obezbedi još 100 miliona dinara dodatnih sredstava van redovnih transfernih sredstva.

Opštinski parlament ve?inom glasova usvojio je Odluku o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije podru?ja Sokobanje, kojom se najduže na godinu dana obustavlja razmatranje urbanisti?kih projekata i izdavanje lokacionih uslova novih stambenih zgrada sa više od tri stambene jedinice, pre svega, zbog ograni?ene komunalne infrastrukture. Opozicioni odbornik Luki? izrazio je sumnje da ?e ova namera biti realizovana i da ?e vlast uspeti da odoli pritiscima, zatraživši informaciju ko je sve podneo zahtev za gradnju do dana donošenja ove odluke. Predsednik opštine Isidor Krsti?, u svojoj replici, upoznao je odbornike da je u ranijem periodu iz nepoznatih razloga odobravana gradnja velikih objekata na nesrazmerno malim površinama, što je u praksi nemogu?e. Po njegovom mišljenju sadašnja skupštinska odluka je privremena i u interesu gra?ana opštine Sokobanja i ona ne zabranjuje izdavanje dokumentacije za gradnju hotelskih kapaciteta.

Što se ti?e izvršenja budžeta opštine Sokobanja, u prvoj polovini godine on je nešto ve?i u odnosu na isti period lane, ali je ispod planiranog. U prvih šest meseci prihodovano je oko 253 miliona i 726 hiljada dinara, što je skoro oko 40% od godišnjeg plana, a u istom periodu rashodi i izdaci iz budžeta bili su nešto viši od 189.933.000 dinara, što predstavlja iznad 27% ukupnih planiranih rashoda. U drugoj polovini godine o?ekuje se znatno ve?i priliv sredstava, kao i potrošnje, pošto su u toku odre?ene investicione aktivnosti. Ina?e, planirano je da se 2017. godine u opštinsku kasu slije 637.412.865 dinara.

Na ovoj sednici Skupštine opštine Sokobanja nisu bile prisutne televizijske kamere, ali je zasedanje snimala grupa odbornika iz Demokratske stranke, što tolerantnom predsedavaju?em Dragoljubu Jevti?u nije smetalo.

N. Miljkovi?
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy