Skip to content

Sokobanja
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Konaci Romanov
Pansion Sunny
Vila Živkoviæ, Sokobanja
Vila Dinka, Soko Banja
Vila Natalija
Apartmani Banjica

Anketa

Novu godinu proslaviæu:
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 15 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas338
mod_vvisit_counterJuce627
mod_vvisit_counterOve nedelje6056
mod_vvisit_counterOvog meseca17882
Aktuelni oglasi za posao

Pogledajte aktuelne oglase za posao na teritoriji opštine Sokobanja:
Nastavnik kuvarstva i profesionalne prakse Oglas važi od: 22.3.2017. SREDNjA ŠKOLA “BRANISLAV NUŠIÆ” 18230 Sokobanja, Mitropolita Mihaila 5 tel. 018/830-525  Nastavnik kuvarstva i profesionalne prakse na odreðeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana USLOVI: Pored opštih uslova iz Zakona o radu, za zasnivanje radnog odnosa kandidat mora da ispunjava posebne uslove: da ima odgovarajuæi stepen i vrstu struène spreme saglasno èl. 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik”, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 68/15) i Pravilniku o vrsti struène spreme nastavnika, struènih saradnika i pomoænih nastavnika u struènim školama; da ima psihièku, fizièku i zdravstvenu sposobnost za rad sa uèenicima; da nije osuðivan pravosnažnom presudom za krivièno delo saglasno èl. 120 st. 1 taè 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da je državljanin Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodièkih disciplina steèeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Uz prijavu na konkurs priložiti: dokaz o struènoj spremi (overena kopija diplome), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matiène knjige roðenih (na novom obrascu), dokaz (uverenje ili potvrdu) da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodièkih disciplina steèeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili dokaz da je kandidat položio struèni ispit, odnosno ispit za licencu. Ukoliko kandidat nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku dostavlja dokaz (uverenje ili potvrdu) da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuæe visokoškolske ustanove. Dokaz iz kaznene evidencije, u skladu sa èlanom 120 stav 1 taèka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pribavlja škola po službenoj dužnosti. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa uèenicima, u skladu sa èlanom 120 stav 1 taèka 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dostavlja se pre zakljuèenja ugovora o radu. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili lièno, na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs”, u roku od 8 dana od objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se razmatrati.

Inkasant Oglas važi od: 15.3.2017. JAVNO KOMUNALNO PREDUZEÆE „NAPREDAK“ 18230 Sokobanja, Hajduk Veljkova 22 tel. 018/830-670  Inkasant na odreðeno vreme od 12 meseca 2 izvršioca USLOVI: IV stepen struène spreme, srednje obrazovanje u èetvorogodišnjem trajanju, prirodne ili tehnièke struke, radno iskustvo od 1 godine.


Lekar specijalista oftalmolog Oglas važi od: 15.3.2017. SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUÆNE BOLESTI „OZREN“ SOKOBANjA 18230 Sokobanja, Naselje Ozren bb tel. 018/830-927  Lekar specijalista oftalmolog na odreðeno vreme do 9 meseci, zbog poveæanog obima posla USLOVI: završen medicinski fakultet; položen struèni ispit; završena specijalizacija iz oftalmologije; licenca za rad u struci ili rešenje o upisu u lekarsku komoru. Kao dokaze o ispunjenosti ovih uslova kandidati su dužni da dostave: prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom; overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom struènom ispitu; overenu fotokopiju diplome ili uverenja o položenom specijalistièkom ispitu iz oftalmologije; overenu fotokopiju licence za rad u struci ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u imenik lekarske komore. Prijave kandidata koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraæe se nepotpunim i neæe biti razmatrane. Prijave koje pristignu po isteku ovog roka smatraæe se neblagovremenim i neæe biti razmatrane. Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama, putem pošte na gorenavedenu adresu, uz napomenu: „Prijava na oglas za oftalmologa“ ili lièno u prostorijama bolnice.


Pomoæni radnik Oglas važi od: 15.3.2017. OSNOVNA ŠKOLA „MITROPOLIT MIHAILO“ 18230 Sokobanja, Mitropolita Mihaila 5 tel. 018/833-100  Pomoæni radnik na odreðeno vreme do povratka zaposlenog sa bolovanja, za rad u matiènoj školi u Sokobanji 2 izvršioca USLOVI: Pored opštih uslova propisanih zakonom, potrebnih za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ima i: završenu osnovnu školu; psihièku, fizièku i zdrvstvenu sposobnost za rad; da nije osuðivan pravnosnažnom presudom za krivièna dela utvrðena u èl. 120 stav 1 taèka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da je državljanin Republike Srbije. Uz prijavu kandidat treba da priloži: overenu kopiju svedoèanstva o završenom osnovnom obrazovanju, uverenje o državljanstvu i izvod iz matiène knjige roðenih. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole.


Dezinfektor Oglas važi od: 22.3.2017. SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUÆNE BOLESTI “OZREN” SOKOBANjA 18230 Sokobanja, Naselje Ozren bb tel. 018/830-927  Dezinfektor na odreðeno vreme od tri meseca, zbog poveæanog obima posla USLOVI: Pored opštih uslova predviðenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeæe uslove: I stepen struène spreme, NK radnik. Kao dokaze o ispunjenosti uslova kandidati su dužni da dostave: prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i adresom i overenu fotokopiju svedoèanstva o završenoj osnovnoj školi. Prijave kandidata koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraæe se nepotpunim i neæe biti razmatrane. Prijave koje pristignu po isteku ovog roka smatraæe se neblagovremenim i neæe biti razmatrane. Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama, putem pošte, na adresu: Specijalna bolnica za pluæne bolesti “Ozren” Sokobanja, Naselje Ozren bb, 18230 Sokobanja, uz napomenu “Prijava na oglas za dezinfektora” ili lièno u prostorijama bolnice.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Milevkini Dvori Mužinac
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov
Apartmani Markovic
Vila Èair

Virtuelni vodiè

Virtuelni vodiè kroz Sokobanju

Èitalac reporter

Citalac - reporter

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2017 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2017 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija: