Skip to content

Akcija "Biramo najbolje"
Organizacija za turizam i kulturu organizuje akciju „Biramo najbolje“, kojom se u sedam kategorija po mesecima (jun - oktobar i sveukupni pobednici) proglašavaju najuspešnija preduzeæa, organizacije, ustanove i pojedinci. Cilj akcije „Biramo najbolje“ je unapreðenje saradnje sa nosiocima turistièke ponude i podizanje nivoa kvaliteta turistièkih i ugostiteljskih usluga, kao i motivisanje organizacija i pojedinaca.

Kategorije koje se ocenjuju su: Najbolji stanodavac, Najbolja turistièka agencija, Najlepši vrt, Najbolji restoran-kafana, Turistièka inovacija, Najbolji gost, Najbolji uèenik srednje, više ili visoke škole (turistièkog ili ugostiteljskog smera).

Prijavljivanje mogu izvršiti svi graðani Sokobanje kao i gosti Sokobanje, stariji od 18 godina u prostorijama Organizacije za turizam i kulturu Sokobanja, ul. Trg Osloboðenja broj 2. Prijavljivanje se vrši do 5. u mesecu za predhodni mesec, a ocenjivanje i proglašenje do 15. u mesecu.

Propozicije

PROPOZICIJE AKCIJE „BIRAMO NAJBOLjE“ SOKOBANjA - 2014.
OPŠTI USLOVI

Organizacija za turizam i kulturu organizuje akciju „Biramo najbolje“, kojom se u sedam kategorija po mesecima (jun-oktobar i sveukupni pobednici) proglašavaju najuspešnija preduzeæa, organizacije, ustanove i pojedinci. Cilj akcije „Biramo najbolje“ je unapreðenje saradnje sa nosiocima turistièke ponude i podizanje nivoa kvaliteta turistièkih i ugostiteljskih usluga, kao i motivisanje organizacija i pojedinaca.

Kategorije koje se ocenjuju su: Najbolji stanodavac, Najbolja turistièka agencija, Najlepši vrt, Najbolji restoran - kafana, Turistièka inovacija, Najbolji gost, Najbolji uèenik srednje, više ili visoke škole (turistièkog ili ugostiteljskog smera).

Prijavljivanje mogu izvršiti svi graðani Sokobanje kao i gosti Sokobanje, stariji od 18 godina u prostorijama Organizacije za turizam i kulturu Sokobanja, ul. Trg Osloboðenja broj 2.

Prijava treba da sadrži:
1. Za fizièka lica: kategoriju za koju se uèesnik prijavljuje, ime i prezime, ulicu i broj, broj telefona, matièni broj i broj liène karte

2. Za pravna lica: kategoriju za koju se uèesnik prijavljuje, ime i prezime, ulicu i broj, broj telefona, naziv firme, PIB firme Uèesnici svih kategorija su dužni da dostave kopije tražene dokumentacije koja je navedena u uslovima i kriterijumima za ocenjivanje, a na zahtev Organizatora i dodatnu dokumentaciju ukoliko je to potrebno.

Prijavljivanje se vrši do 5. u mesecu za predhodni mesec, a ocenjivanje i proglašenje do 15. u mesecu.

otks


1. Kategorija: NAJBOLjI STANODAVAC

Uslovi za prijavljivanje
 • kategorisan smeštaj (kopija važeæeg rešenja o kategorizaciji)
 • da ima najmanje 5 soba (10 ležaja),
 • da se bavi izdavanjem smeštaja najmanje godinu dana,
 • postojanje kuænog reda i inventarske liste,
 • da ima knjigu evidencije gostiju,
 • da goste uredno prijavljuje i plaæa boravišnu taksu,
 • da ima knjigu utisaka gostiju.

Kriterijumi za ocenjivanje
 • broj gostiju u sezoni i vansezone (dokaz o plaæenim bor.taksama),
 • da li pored usluge smeštaja imaju i dodatne sadržaje (sopstveni parking, korišæenje interneta, klima, terasa...),
 • ureðenost objekta (unutrašnja),
 • ureðenost vrta (ako ga imaju),
 • nivo higijene.2. Kategorija: NAJBOLjA TURISTIÈKA AGENCIJA

Uslovi za prijavljivanje
 • da ima dozvolu za rad (kopija registracije),
 • da radi najmanje godinu dana,
 • da pruža još neke usluge osim izdavanja smeštaja,
 • da ima najmanje dva prijavljena radnika (kopija ugovora o radu),
 • da uredno vodi knjigu gostiju i da uredno plaæa boravišnu taksu, prijavu, odjavu i osiguranje.

Kriterijumi za ocenjivanje
 • broj prijavljenih domaæih gostiju,
 • broj prijavljenih stranih gostiju,
 • izgled agencije, opremljenost, ostale usluge koje se nude turistima osim izdavanja smeštaja (organizovanje izleta, prodaja karata za prevoz, vodièka služba...),
 • saradnja sa ostalim nosiocima turistièke ponude,
 • broj ugovora sa stanodavcima,
 • broj turoperatora sa kojima saraðuje3.Kategorija: NAJLEPŠI VRT

Uslovi za prijavljivanje
 • velièina vrta treba iznositi najmanje 3 ara,
 • da bude ureðen tokom cele godine.

Kriterijumi za ocenjivanje
 • raznovrsnost zelenila i cveæa,
 • ureðenost travnih površina,
 • dodatni detalji u vrtu ( garnitura za sedenje, ljuljaška, letnji trem....).4. Kategorija: NAJBOLjI RESTORAN - KAFANA

Uslovi za prijavljivanje
 • potvrda o registraciji iz APRa ili odgovarajuæeg registra, postojanje zabavnog sadržaja (muzika, tematske veèeri),
 • postojanje sopstvenog parkinga,
 • kapacitet od najmanje 40 mesta (bez bašte),
 • da radi tokom 6 meseci u godini,
 • da je radno osoblje uniformisano,
 • dokaz da nije kažnjavan i da mu nisu izricane druge sankcije.

Kriterijumi za ocenjivanje
 • raznovrsnost ponude jela i piæa (specijaliteti sokobanjskog kraja),
 • spoljni izgled, ureðenost bašte,
 • unutrašnja ureðenost i opremljenost (TV, telefon za goste, klima, internet),
 • postojanje jelovnika na stranom jeziku,
 • nivo higijene u objektu,
 • saradnja sa T.O. (potvrda o sponzorstvu i nagradama za goste),
 • ukljuèenost u reklamu i propagandu turistièke ponude Sokobanje ( potvrda o uèešæu na sajmovima, berzama),
 • komentari posetilaca (knjiga utisaka).5. Kategorija: TURISTIÈKA INOVACIJA

Uslovi za prijavljivanje
 • originalnost i autentiènost,
 • mora se tokom godine primeniti u samoj Sokobanji (ako veæ nije primenjena),
 • mora postojati pisana dokumentacija o inovaciji (cilj, opis, primena).

Kriterijumi za ocenjivanje
 • doprinos unapreðenju kvaliteta turistièke ponude,
 • uticaj na poveæanje turistièke tražnje,
 • komentari i mišljenja turista.6. NAJBOLjI GOST

Uslovi za prijavljivanje
 • da dolazi više godina unazad (barem jednom godišnje),
 • da je uèestvovao više puta u promociji Sokobanje nastupima u sredstvima informisanja, kroz razlièite promotivne aktivnosti u samoj Sokobanji i van nje (sajmovi, dani
 • Sokobanje) ili na bilo koji drugi efektan naèin.

Kriterijumi za ocenjivanje
 • zalaganje u promociji i graðenju pozitivnog imidža Sokobanje,
 • ako je javna liènost broj nastupa u sredstvima informisanja u kojima je promovisao Sokobanju (pre i u toku tekuæe turistièke sezone).7. Kategorija: NAJBOLjI UÈENIK SREDNjE, VIŠE ILI VISOKE ŠKOLE (turistièkog ili ugostiteljskog smera)

Uslovi za prijavljivanje
 • prosek ocena iz struènih predmeta (min. 4,0 ili 8,5)
 • kopija knjižice ili indeksa,
 • godine starosti od 16 do 25 godina (kopija liène karte ili izvoda iz matiène knjige roðenih),
 • da ima potvrdu da se ukljuèivao u volonterski rad tokom turistièke sezone (iz bilo kog ugostiteljsko turistièkog objekta ili T.O.)

Kriterijumi za ocenjivanje
 • uèestvovanje u realizaciji turistièke ponude Sokobanje ( potvrda da je uèestvovao u realizaciji manifestacija, volonterski rad u agencijama, hotelima, T.O.)
 • postignuti rezultati u ovoj oblasti (preporuke turistièkih radnika sa kojima je saraðivao, potvrda o broju razlièitih projekata i aktivnosti u kojima je uèestvovao,)
 • uèestvovanje na takmièenjima (kopija diplome, pohvale...) Uèesnici svih kategorija su dužni da dostave kopije tražene dokumentacije koja je navedena u uslovima i kriterijumima za ocenjivanje, a na zahtev Organizatora i dodatnu dokumentaciju ukoliko je to potrebno.

U Sokobanji, 16.04.2014.
Za Organizatora Ljubinko Milenkoviæ
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy