Skip to content

Sveèana dodela reciklažnih kontejnera
Sveèana dodela reciklažnih kontejnera u školama u Sokobanji: SŠ ‚‚Branislav Nušiæ‚‚ i OŠ ‚‚Mitroplit Mihajlo‚‚ održla se u ponedeljak 09. decembra 2013. od 13:00 do 14:00 èasova u ulici Mitroplita Mihajla 5. Dešavanje je ujedno i najava takmièenja škola u prikupljanju otpada u 2014. i 2015. godini.Ciljevi programa su doprinos procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima, uz zastupanje rodne ravnopravnosti.

Postizanje meðuopštinskog konsenzusa u primeni modela sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih osnovnih škola na opštini Sokobanja, Beogradskoj opštini Vraèar i gradu Vranju.

Projektne Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema otpadu, i na postupanje sa otpadom na održiv naèin, kao što je smanjenje otpada na izvoru, ponovno korišæenje otpada, reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan naèin.

Kroz program takmièenja 2014. i 2015. cilj je da se kod lokalnog stanovništva stvori oseæaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede taène i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom.

Održivi naèini saradnje izmeðu civilnog društva, nevladinih organizacija, škola, fakulteta, lokalne samouprave kroz unapreðenje i razvoj u oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije.

Obrazovanje i razvijanje javne svesti i unapreðenje pristupa javnosti informacijama o zaštiti životne sredine i obnovljivim izvorima energije i društveno odgovornog preduzetništva.

Jaèanje kapaciteta i struèno usavršavanje prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, za sticanje profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Rezultati programa su uvoðenje namenskih kontejnera za reciklabilne materijale u škole I školska dvorišta èime se omoguæava primenu postojeæih zakonskih okvira od strane lokalnih vlasti.

Bitan rezultat postignutog konsenzusa je i ostvarenje prava na novèanu naknadu koju škole stièu ustupanjem otpadne sirovine koju preuzima ugovoreni privredni komunalni subjekt.

Izdato je 30 sertifikat nastavnicima dve Sokobanjske škole za položenu akreditovanu obuku BR. 641 u Katalogu Zavoda za unapreðivanje obrazovanja i vaspitanja za 2013/2014. godinu.

Govornici na dodeli reciklažnih kontejnera bili su Dragana Trifunoviæ, direktorka OŠ „Mitropolit Mihajlo“, Dimitrije Lukiæ, predsednik opštine Sokobanja, Biljana Vickoviæ, direktor udruženja Oktopus, Saša Drljaèa, direktor Javno komunalnog preduzeæa „Napredak” i Ivana Radosavljeviæ, kancelarija za mlade Sokobanja.

Program press konferencije povodom postaveke reciklažnih kontejenra u osnovnoj i srednjoj školi u Sokobanji, završna je aktivnost devetomeseènog programa nacionalne ekološke kampanje pod nazivom “Recikliraj baš, uradi šta znaš” u 2013. godini, koja se kroz niz povezujuæih aktivnosti sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska meðunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacije u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vraèar, grada Vranja i Panèeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda. Program se nastavlja takmièarskim aktivnostima osnovne i srednje škole u 2013. i 2014 godini u prikupljanju odpadne pet ambalaže i papira. Odeljenje koje sakupi najveæu kolièinu otpada, osvojiæe nagradnu eksurziju u Budimpeštu, Prag ili petodnevno letovanje na moru.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy