Skip to content

Opštinska slava

slava opstine sokobanja


Opštinska slava


Krsna slava opštine Sokobanja je Sveta Trojica ili u narodu poznata i kao Duhovi. Predstavlja silazak Duha Svetoga na apostole i na taj dan se pod u hramovima pokriva se travom, pored zidova se prislanjaju grane lipe ili nekog drugog drveta, a ikone se kite cveæem. Ovaj obièaj potièe još od prvih hrišæana, koji su ga pak preuzeli od Jevreja. Jevreji su na praznik Pedesetnice kitili svoje bogomolje i kuæe granèicama, zelenilom, travom i cveæem. To ih je podseæalo na vreme kada su preko Mojsija dobili deset Božjih zapovesti, kao i na vreme lutanja po pustinji, posle bekstva iz Misira, jer su u pustinji živeli u kolibama od granja i lišæa. Na Duhove u hramu narod plete venèiæe od trave koje posle nosi kuæi i ostavlja pored ikone i kandila. Mnogi nose venèiæe u torbama i tašnama jer veruju da æe ih Bog zaštititi od raznih nesreæa koje mogu da ih snaðu.Pravoslavni izveštaj:

Sveta Trojica, Duhovi, Pedesetnica, Silazak Duha Svetog na apostole... Slava opštine Sokobanja, tradicionalno je proslavljena najpre prazniènom Svetom Liturgijom, u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg, uz pletenje venèiæa od trave i cveæa, potom Litijom kroz centar Sokobanje, do zdanja skupštine Opštine Sokobanja, u kojem je obavljeno rezanje slavskog kolaèa.

Èasni otac, sveštenik, Zoran Goluboviæ, blagoslovivši prisutne i sve meštane, opomenuo je vernike i gradjane da uzmu uèešæa u zajedništvu, bez obzira kojoj politièkoj stranci pripadaju.

Predsednik opštine Sokobanja, gospodin Dimitrije Lukiæ, prisustvovao je Bogosluženju, a to èini od 2006.g. nakon rezanja slavskog kolaèa, èestitao je praznik gradjanima opštine i pozvao prisutne na skromnu zakusku, pripremljene u èast Zavetn slave Sokobanje. Sveta Trojica, slava opštine, proslavlja se narednih sedam dana, u svim selima sokobanjske opštine. Presveta Trojice, slava Ti, sada i uvek i u sve vekove. Amin!
Upit Ateista:

Poštovani Dimitrije Lukiæu, predsedniku opštine Sokobanja,
pošteno bi bilo da se prekine sa neustavnom i diskriminirajuæom praksom slavljenja pravoslavnog religijskog rituala, “slave”, nazvane “Sveta trojica” odnosno "Duhovi".

Opština Sokobanja nije pravoslavna opština, niti je Republika Srbija Pravoslavna Republika Srbija (poput Islamske Republike Iran) niti pripada samo pravoslavnim graðanima koji žive u toj opštini. Kao i ostatak državne uprave, i opština Sokobanja je, prema Ustavu Republike Srbije, sekularna i kompletno odvojena od svih crkava i verskih zajednica.

Proslavljanjem pravoslavne slave, opština Sokobanja diskriminiše sve graðane koji nisu pravoslavne veroispovesti i nameæe pravoslavlje kao jedinu ispravnu i zvaniènu religiju. Time je prekršen i Zakon o zabrani diskriminacije, ali i najviši pravni akt Republike Srbije, njen Ustav.

Napominjemo da je proslavljanje i definisanje “opštinske slave” protivno èlanu 11. Ustava Republike Srbije. Opština Sokobanja nije fizièko lice i, samim tim, nije zaštiæena èlanom 43. Ustava RS kojim se definiše pravo pojedinca da slobodno praktikuje svoju veru. Naprotiv, u potpunosti podržavamo pravo svakog graðanina, bilo da je zaposlen u opštini Sokobanja ili ne, da privatno praktikuje svoju veru, slavi slavu i drugo.

Iskreno se nadamo da æete postupiti ispravno, po zakonu, da æe te obrisati stranu "Opštinska slava" sa zvaniènog sajta opštine i da æete pomoæi da Ustav Republike Srbije ne bude samo mrtvo slovo na papiru.
Odgovor Predsednika:

Poštovani,
Sveta trojica, odnosno Duhovi, proslavljaju se kao opštinska slava 15-ak godina, i niko do sada nije doveo u pitanje zakonitost i ustavnost. A obzirom da je proslava uvedena odgovarajuæom odlukom tadašnjeg saziva lokalne samouprave, vrlo lako je moguæe ispitati njenu pravnu valjanost, ako se to želi. Prema tome, nisam uvodio slavu, pa neæu ni da je ukidam ili prekidam.  (link )

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy