Skip to content

Sokobanja
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Konaci Romanov
Pansion Sunny
Vila Živkoviæ, Sokobanja
Vila Dinka, Soko Banja
Vila Natalija
Apartmani Banjica

Anketa

Novu godinu proslaviæu:
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 11 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas415
mod_vvisit_counterJuce921
mod_vvisit_counterOve nedelje2127
mod_vvisit_counterOvog meseca19506
Subvencionisani krediti za privatne stanodavce i ugostitelje
Opština Sokobanja, u saradnji sa Nemaèkom organizacijom za meðunarodnu pomoæ GIZ i Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, objavljuje Javni poziv za korišæenje subvencionisanih kredita za registrovane privatne stanodavce i ugostitelje sa teritorije opštine Sokobanja. Subvencionisani krediti æe biti dodeljivani iz Fonda za razvoj turizma opštine Sokobanja koji je osnovan sa ciljem podizanja kvaliteta turistièke ponude u Sokobanji.


KOMPLETAN TEKST JAVNOG POZIVA

Na osnovu Odluke o formiranju fonda za razvoj malog biznisa u turizmu opštine Sokobanja, Ugovora izmeðu Nemaèke organizacije za meðunarodnu pomoæ GIZ i opštine Sokobanja broj 401-556/2011-01, Ugovora izmeðu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja RS i opštine Sokobanja broj 332-39/2011-01, Ugovora o regulisanju meðusobnih odnosa u poslovima osnivanja Fonda izmeðu opštine Sokobanja i „ProCreditBank“a.d Beograd 401-206-10/2011-01i Programa rada Fonda za razvoj malog biznisa u turizmu opštine Sokobanja u 2012.godini broj 332-123/2011, Opština Sokobanja objavljuje

JAVNI POZIV
ZA KORIŠÆENjE SUBVENCIONISANIH KREDITA
ZA REGISTROVANE PRIVATNE STANODAVCE I UGOSTITELjE


I Osnovni ciljevi fonda

Osnovni cilj Fonda za razvoj turizma jeste podizanje kvaliteta turistièke ponude u Sokobanji.

Specifièni ciljevi jesu:
 • Opremanje smeštajnih kapaciteta u domaæoj radinosti u skladu sa Pravilnikom o minimalnim tehnièkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaæoj radinosti i u seoskom turistièkom domaæinstvu ( "Službeni glasnik RS", br. 41/2010 )
 • Opremanje ugostiteljskih objekata u skladu sa HACCP standardom

Kreditnim sredstvima Fonda æe se podržati finansiranje projekata kao što su:
 • Izgradnja bazena
 • Izrada ograda u domaæoj radinosti
 • Ureðenje dvorišta i dvorištnog monbilijara
 • Sreðivanje fasade objekta
 • Izrada centralnog grejanja
 • Izrada solarnog kolektora za zagrevanje vode
 • Izgradnja i adaptacija kupatila
 • Nabavka opreme(klima ureðaja, aspiratora, frižidera, el. štednjaka,nameštaja, LCD TV i sl)
 • Zamena stolarije
 • Zamena poda
 • Drugi radovi koji podrazumevaju adaptaciju smeštajnih kapaciteta u skladu sa Standardima za razvrstavanje
 • Adaptacija kuhinjskih blokova u skladu sa HACCp standardima
 • Adaptacija restoranskih sala u skladu sa HACCP standarimaII Korišæenje kreditnih sredstava

Pravo na korišæenje kreditnih sredstava ima:
 1. Privatni stanodavac koji ima aktivno rešenje o kategorizaciji objekta za izdavanje u domaæoj radinosti, koji nije kažnjavan za prekršajni ili drugi postupak za privredni prestup u obavljanju delatnosti u poslednje tri godine i da je izmirio sve poreske obaveze za poslednje dve godine
 2. Malo i srednje privredno društvo kojem je ugostiteljska delatnost registrovana kao pretežna delatnost, koji nije kažnjavan za prekršajni ili drugi postupak za privredni prestup u obavljanju ugostiteljske delatnosti u poslednje tri godine, kao i da je izmirio sve poreske obaveze za poslednje dve godine
 3. Preduzetnik koji je registrovan za ugostiteljsku delatnost, koji nije kažnjavan za prekršajni ili drugi postupak za privredni prestup u obavljanju ugostiteljske delatnosti u poslednje tri godine, kao i da je izmirio sve poreske obaveze za poslednje dve godine
 4. Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 41/09), koje obavlja ugostiteljsku delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, broj 36/09,88/10), koji nije kažnjavan za prekršajni ili drugi postupak za privredni prestup u obavljanju ugostiteljske delatnosti u poslednje tri godine, kao i da je izmirio sve poreske obaveze za poslednje dve godine


III Zahtev za korišæenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišæenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.
U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeæu dokumentaciju:

 1. Rešenje o upisu privrednog društva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod agencije za privredne registre ili Rešenje o kategorizaciji smeštajnih kapaciteta u domaæoj radinosti ili Rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju(„Službeni glasnik RS“, broj 41/09)
 2. Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za pravno lice i preduzetnika;
 3. Spisak lica ovlašæenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP za pravno lice;
 4. Dokaz da je objekat za koji se podnosi zahtev sastavni deo imovine podnosioca zahteva.
 5. Registrovane finansijske izveštaje (završne raèune) za prethodne dve godine za pravno lice i preduzetnika;
 6. Dokaz o postojanju realnih instrumenata obezbeðenja urednog vraæanja kredita-vlasništvo nad nepokretnostima ( kopija plana, izvod iz lista zemljišnih knjiga sa vlasnièkim i teretnim listom ili izvodom iz lista nepokretnosti ne stariji od 6 meseci ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta ili pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju);
 7. Potvrdu da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za pravno lice i preduzetnika;
 8. Potvrdu da su izmirili poreske i druge dažbine u prethodne dve godine, za sve podnosioce iz èlana 3. ovog Konkursa
 9. Dokaz / Sertifikat da su završili trening iz oblasti turizma ili upravljanja biznisom ( CEFE trening, trening za pisanje biznis planova i sl)
 10. Biznis plan

Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.


IV Uslovi i naèin odobravanja sredstava

O zahtevu za korišæenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga struènih službi, odluèuje Komisija. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane poslovne banke.
Meðusobna prava i obaveze u vezi sa korišæenjem kreditnih sredstava ureðuju se Ugovorom koji zakljuèuju Opština Sokobanja i korisnik kreditnih sredstava.
Minimalni iznos kredita je 2 000 evra, a maksimalni iznos 5 000 evra po jednom korisniku.
Korisnik sredstava zakljuèuje ugovor sa poslovnom bankom u roku od 30 dana od momenta Zakljuèenja ugovora sa Opštinom Sokobanja. Ukoliko u predviðenom roku se ne zakljuèi Ugovor sa bankom, i Ugovor izmeðu korisnika sredstava i Opštine Sokobanja se automatski raskida.
Korisnik sredstava je u obavezi da pre prenosa sredstava dostavi profakture po kojima æe biti izvršena plaæanja, odnosno fakture u konaènom izveštavanju o završetku projekta.V Kriterijumi za ocenu projekta

Ocena projekta vrši se na osnovu sledeæih kriterijuma:

 1. Usklaðenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i Strategijom privrednog razvoja opštine Sokobanja 2010-2014.g
 2. Usklaðenost projekta sa propisima o minimalno tehnièkim i sanitarno-higjenskim uslovima za ureðenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
 3. Unapreðenje standarda i kvaliteta turistièke ponude;
 4. Ekonomska opravdanost projekta.
O zahtevima za korišæenje kreditnih sredstava odluèuje Komisija, u skladu sa Odlukom o formiranju Fonda za razvoj malog biznisa u turizmu opštine Sokobanja. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve.
Ekonomsku opravdanost projekta i bonitet podnosioca zahteva razmatra Banka.
Raspodela sredstava se vrši do momenta postojanja raspoloživih sredstava u Fondu, a prema redosledu podnošenja zahteva za projekte koji su ispunili sve kriterijume.VI Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko poslovne banke sa nominalnom kamatnom stopom od 6% na ostatak duga, valutnom klauzulom i provizijom za odobrenje kredita od 2%.
Rok otplate kreditnih sredstava je od 12-36 meseci. Otplata kreditnih sredstava može se vršiti u meseènim ili tromeseènim anuitetima.

Primer otplate kredita dat je u sledeæoj tabeli:
Iznos kredita u EUR Rok otplate i rata kredita u EUR
12 24 36
2.000 173 89 61
3.000 259 133 91
5.000 431 222 152

Instrumenti obezbeðenja vraæanja kredita su :
1. Sopstvena solo menica;
2. Administrativna zabrana
3. Hipoteka na pokretnoj ili nepokretnoj imovini - graðevinskom objektu i graðevinskom zemljištu u privatnoj svojini u odnosu 1:2;
4. Garancija poslovne banke.VII Kontrola korišæenja sredstava

Odmah nakon zakljuèenja Ugovora izmeðu opštine Sokobanja i korisnika sredstava, radi se nulta inspekcija kojom se zapisnièki konstatuje zateèeno / poèetno stanje.
Korisnici sredstava su dužni da omoguæe nesmetanu kontrolu korišæenja sredstava do momenta vraæanja kreditnih sredstava.
Na kraju realizacije projekta, zapisnièki se konstatuje novo stanje i dostavljaju fakture o realizovanim sredstvima koje moraju da budu identiène profakturama, na onsovu kojih je odobreno finansiranje projekta.
Ako Komisija utvrdi nenamensko korišæenje sredstava, ista æe dati nalog Banci da obraèuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita. Za osiguranje naplate zbog nenamenskog trošenja sredstava, korisnik kredita mora da dostavi sredstvo obezbeðenja koje æe glasiti na Opštinu Sokobanja, a na iznos subvencionisanog dela kamate. Sredstvo obezbeðenja može biti: menica, administrativna zabrana, solidarni jemci, hipoteka na svojiniVIII Podnošenje zahteva za korišæenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišæenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja na sledeæu adresu:

Opština Sokobanja, Svetog Save 23, Sokobanja, sa naznakom „Krediti za razvoj malog biznisa u turizmu”, iskljuèivo putem pošte ili pisarnice Opštine.

U toku budžetske godine može se podneti samo jedan zahtev za korišæenje kreditnih sredstava.
Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev za korišæenje novog kredita ne može se podneti dok se u potpunosti ne isplati dug po osnovu korišæenja kreditnih sredstava po ranije dobijenim sredstvima u okviru Fonda za razvoj malog biznisa u turizmu na teritoriji opštine Sokobanja.
Prednost u dobijanju kreditnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji nisu ostvarivali pravo na korišæenje sredstava
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Opštine i ne vraæaju se podnosiocu.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neæe biti razmatrani.
Konkurs je otvoren tokom cele godine do iskorišæenja raspoloživih novèanih sredstava.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 018/ 830 030 ili 830 173 ili www.opstinasokobanja.com i www.invest-sokobanja.com
Kontakt osoba: Marija Žikiæ, marija.zikic@opstinasokobanja.comKomentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Milevkini Dvori Mužinac
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov
Apartmani Markovic
Vila Èair

Virtuelni vodiè

Virtuelni vodiè kroz Sokobanju

Èitalac reporter

Citalac - reporter

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2017 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2017 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija: