Skip to content

Radionica “Pakovanje turistièkog proizvoda”


U okviru projekta ''Kultura i balneologija – održivi turistièki proizvod'', koji OTKS Sokobanja sprovodi sa „Lokalnom inicijativom Vršec“ iz Vršeca u Bugarskoj, održaæe se radionica “Pakovanje turistièkog proizvoda” u Sokobanji, u hotelu “Moravica”, od 06. do 08. aprila. Pomenuti projekat finansira EU u okviru prekograniène saradnje Bugarska - Srbija, u okviru IPA fonda - prvog poziva. Osnovni zadatak radionice je kreiranje nacrta turistièkog paketa ''Prekogranièni put zdravlja''. Paket æe biti kreiran sa jasnim ciljem da se maksimalno iskoriste i na odgovarajuæi naèin prezentuju glavne turistièke atraktivnosti Sokobanje i Vršeca. Novoformirani turistièki proizvod ponudiæe se srpskim i bugarskim turooperaterima, radi njegove što bolje distribucije na turistièkom tržištu.

 Prvog dana radionice planiran je obilazak znamenitosti Sokobanje i upoznavanje turistièkih atrakcija i potencijala, koji æe biti sastavni deo turistièkog paketa ( Amam, Akva park, Lepterija, Sokograd).

Drugog dana planirana je prezentacija turistièkih potencijala Sokobanje i Vršeca i predavanje eksperta za održivi turizam Ivana Svetozareviæa sa temom “Ocenjivanje turistièkih potencijala”. Treæeg dana pomenuti struènjak održaæe predavanja na teme: “Ideje i praktièni saveti za dodatnu ponudu u turistièkim paketima” i “Prodaja turistièkih paketa”.Agenda:
Projekat: „Kultura i balneologija – održiv turistièki proizvod“

„PAKOVANJE TURISTIÈKOG PROIZVODA“
SOKOBANJA, HOTEL „MORAVICA“ 6–8.apr.2012.


1. dan – PETAK, 06.04. 2012.
 • 15:00 - Dolazak uèesnika
 • 16:00 – 17:00 - Smeštaj uèesnika
 • 17:00 – 19:00 - Obilazak znamenitosti Sokobanje i upoznavanje turistiških atrakcija i potencijala, koji æe biti sastavni deo turistiškog paketa (obilazak Amama, Akva parka i Parka posebnih prirodnih vrednosti „Lepterija – Sokograd“ (Bratislav Majkiæ, direktor OTKS, Sokobanja, Turistièki vodiè – Vesna Milenoviæ)


2. dan – SUBOTA, 07.04. 2012.
 • 10:00 – 10:30 - Okupljanje i registracija uèesnika
 • 10:30 – 11:00 - Pozdravna reè, predstavljanje edukatora, edukativog programa, projekta, uèesnika radionice  (Bratislav Majkiæ/Ljubinko Milenkoviæ – OTKS, Sokobanja, Predstavnik Opštine Sokobanja, Tanja Petrova, projekt menadžer, Ljubinko Milenkoviæ, projekt kordinator)
 • 11:00 – 12:00 - 1. sesija - Uvodno predavanje – Ivan Svetozareviæ
 • 12:00 – 12:15 - Pauza za kafu
 • 12:15 – 13:30 - Prezentacija turistiških potencijala Vršeca (Taoa Petrova, LIG Vršec)
  Prezentacija turistiških potencijala Spkobanje, Ljubinko Milenkoviæ, OTKS, Sokobanja)
 • 13:30 – 14:30 - Pauza za ruèak
 • 14:30 – 15:30 - 2. sesija – Ocenjivanje turistièkih potencijala - Ivan Svetozareviæ
 • 15:30 – 15:45 - Pauza za kafu
 • 15:45 – 17:00 - 3. Otvorena diskusija


3. dan – NEDELjA, 08.04. 2012.
 • 10.00 – 10.30 - 4. sesija – Ideje i praktišni saveti za dodatnu ponudu u turistiškim paketima- Ivan Svetozareviæ
 • 10.30 – 10.45 - Pauza za kafu
 • 10.45 – 12.15 - 5. sesija – Prodaja turistièkih paketa - Ivan Svetozareviæ
 • 12.15 – 12.30 - Pauza za kafu
 • 12.30 – 13.30 - 6. Otvprena diskusija – Uèesnici
 • 13:30 – 14:30 - Ruèak
 • 14:30 - Zatvaranje radionice
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy