Skip to content

Projekat “Priroda i turizam - Sokobanja i Ripaljka”
Planinarsko društvo “Oštra èuka” sprovodi projekat “Priroda i turizam - Sokobanja i Ripaljka”, uz podršku OTKS Sokobanja i Direkcije za urbanizam i izgradnju, Sokobanja, u okviru programa “Aktivne zajednice”, koji finansira BCIF (Balkanski fond za lokalne inicijative).Osnovni cilj BCIF-ovog programa Aktivnih zajednica je unapreðenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji putem finansijske pomoæi inicijativama, koje pokazuju ukljuèenost graðana u rešavanje zajednièkih problema u zajednicama iz kojih dolaze, na najbolji naèin upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa razlièitim sektorima.
Cilj projekta je oèuvanje i ekološko ureðenje vodopada Ripaljke, njenog neposrednog okruženja i puta koji vodi do ovog lokaliteta, kroz turistièku valorizaciju prostora sa namerom poveæanja turistièkog prometa.

Sve projektne aktivnosti se sprovode u skladu sa utvrðenim vremenskim odrednicama u planu aktivnosti. Formiran je projektni tim koji je zadužen za realizaciju projekta, organizovana je kancelarija u prostorijama OTKS Sokobanja, koja je i raèunarsku opremu stavila na raspolaganje èlanovima projektnog tima. Takoðe se sprovode promotivne aktivnosti - informisanje javnosti putem web sajtova Društva i OTKS, Sokobanja i lokalnih elektronskih medija u Sokobanji (Radio Sokobanje i TV Soko). U aprilu mesecu planirano je održavanje edukativnih radionica gde bi se graðani upoznali sa osnovnim principima zaštite životne sredine. Ako vremenski uslovi dozvole u narednom periodu kreæe se i sa radom na terenu, a najveæi broj aktivnosti odvijaæe se u maju mesecu: uklanjanje divljih deponija i otpada, proširivanje i sreðivanje staze, sadnja mladih stabala duž puta, izrada i postavljanje turistièko-informativnih tabli, kanti za smece, kuæica i hranilišta za ptice, mostiæa sa rukohvatima i gazišta preko reke Gradašnice. Sve aktivnosti su ugovorene sa izvoðaèima i zakazana njihova implementacija. Ureðenje Ripaljke i postavljanje novog mostiæa biæe obavljeno pre roka oznaèenog u termin planu, konkretno još u aprilu, kako bi izletište bilo potpuno pripremljeno pre prvomajskih praznika kada se oèekuje veliki broj turista.

Pozivamo sve zainteresovane graðane, koji žele da uèestvuju u realizaciji projekta kao volonteri, da se jave predsedniku PD „Oštra èuka“ Mladenu Antiæu putem telefona na broj 064/92 029 09.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy