Skip to content

Javni uvid u Nacrt Lokalnog energetskog plana
Javni uvid u Nacrt Lokalnog energetskog plana opštine Sokobanja 2011-2021

Opština Sokobanja


Javni uvid u Nacrt Lokalnog energetskog plana opštine Sokobanja 2011-2021 održaæe se od 09.03.2012. do 24.03.2012. godine, svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7 do 15 èasova. Nacrt Lokalnog energetskog plana opštine Sokobanja biæe izložen u kancelariji broj 20 Opštinske uprave opštine Sokobanja i na sajtu opštine Sokobanja na sledeæem LINKU. Informacije o planu pružaæe službeno lice organa uprave prisutno na mestu javnog uvida.

U toku trajanja javnog uvida zainteresovana pravna i fizièka lica mogu dostaviti primedbe u pisanoj formi zakljuèno sa 24.03.2012. godine.

Lokalni energetski plan opštine Sokobanja 2011-2021, omoguæava poèetak primene aktivnosti koje su èlanovi tima za izradu ovog plana prepoznali kao kljuène u postizanju ciljeva i specifiènih ciljeva odreðenih u zajednièkom radu sa zainteresovanim stranama. Ovaj plan pruža informacije o moguæoj proizvodnji i potrošnji energije na teritoriji opštine na osnovu prethodno dostupnih podataka i namenski prikupljenih podataka. U planu su takoðe predstavljeni i moguæi pravci za razmišljanje o održivosti trenutne prakse, uoèena je nedovoljna pokrivenost nekim podacima i predloženo je dodatno prikupljanje nekih podataka. Uporedni podaci o naèinima na koje se sliène energetske usluge obavljaju u drugim gradovima i državama su deo ovog plana sa namerom da nam pruže orijentaciju u našem putu ka ostvarenju vizije. Sprovoðenje predloženih aktivnosti treba da dovede do ispunjenja vizije o izgledu energetskog sektora i energetskih usluga koje se pružaju graðanima i gostima Sokobanje pre svega. Pitanje grejanja domaæinstava, zdravstvenih i turistièkih objekata kao i obrazovnih ustanova je jedno od najbitnijih pitanja u energetskom sektoru u èijim rešavanju lokalna samouprava želi da uèestvuje. Negativne ekološke i ekonomske posledice sadašnje prakse prete da ugroze razvoj turistièkih potencijala opštine i utièu na skraæenje turistièke sezone. Opština ima potencijale koji se mogu iskoristiti za rešavanje ovog pitanja na zadovoljavajui naèin.Potrebno je angažovati sve raspoložive resurse kako bi se obezbedile opcije za održivo grejanje.Okvir za praæenje i vrednovanje rezultata postignutih u sprovoðenju ovog plana je od kljuène važnosti buduæi da ovaj plan oznaèava tek poèetak sistematskog uoblièavanja naèina pružanja energetskih usluga u Sokobanji.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy