Skip to content

Brendiranje banja Balkana
banje

Udruženje banja Srbije, kao èlan ESPA, promoviše rad na uvoðenju standarda u pružanju banjskih usluga i to u saradnji sa sliènim asocijacijama u Evropi. U tom smislu uèestvovalo je na Prvom Samitu Balkanskih banja prošle jeseni u Bugarskoj gde su se uèesnici iz Turske, Grèke, Bugarske i Srbije upoznali sa prirodnim potencijalima koje svaka od zemalja poseduje. Na Drugom Samitu ove godine (4–7. 10. 2012., Izmir–Turska), na kome se oèekuje pridruživanje i Maðarske, Hrvatske, Rumunije i BIH, najvažniji cilj æe biti definisanje onih specifiènosti zemalja uèesnica koje podruèje Balkana izdvajaju iz turistièkog miljea Zapadne Evrope, a koje mogu biti sastavni deo buduæeg turistièkog proizvoda, brenda - banje Balkana. U tom pravcu kretao se i okrugli sto na temu “Regionalna saradnja udruženja banja Balkana” koji je na Sajmu turizma u Beogradu organizovalo Udruženje banja Srbije a  na kome su uèestvovali Prof. dr Zeki Karagulle, predsednik Svetske asocijacije balneologa, potpredsednik Evropskog udruženja banja i predsednik Udruženja banja Turske, Stanimir Stankov, predsednik Udruženja banja Bugarske, i Vladan Veškoviæ, sekretar Udruženja banja Srbije.Buduæi da su se uèesnici Samita Banja Balkana složili da ih povezuju zajednièka istorija, istovetni prirodni lekoviti faktori i naèini njihovog korišæenja, kao i shvatanje uloge banja u lokalnom stanovništvu, Udruženje banja Srbije æe definisanje specifiènosti Srbije zapoèeti na IV Kongresu banja Srbije sa meðunarodnim uèešæem (15. i 16. maj 2012. Vrnjaèka Banja) jer æe na Drugom Samitu predstaviti svoj predlog dokumenata koji su neophodni za formiranje Balkanske asocijacije banja u nadi da æe se to ostvariti na Treæem Samitu, 2013. godine u Srbiji.

balkan spa
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy