Skip to content

Konkurs za besplatan boravak u banji
Park Banjica, Sokobanja

Republièki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) poziva penzionere da se jave na konkurs za odlazak na besplatanu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja.

Pravo da se jave na konkurs, koji je otvoren do 23. marta, imaju svi penzioneri èije su penzije niže od 22.334 dinara, a jedan od uslova je da nemaju druga lièna primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina, a za poljoprivrednike i najmanje deset godina "poljoprivrednog" staža osiguranja.

Uz prijavu se prilaže i penzijski èek za januar ili februar ove godine, dokaz o visini penzije ostvarene po meðunarodnim ugovorima, fotokopija liène karte, postojeæa medicinska dokumentacija i potpisana izjava o drugim liènim primanjima i da u poslednjih pet godina nisu koristili rehabilitaciju o trpšku Fonda.

Besplatan boravak ukljuèuje i lekarski pregled, terapiju, kao i troškove prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda.

Ove godine prvi put Fond æe snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodiènu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad.

Prijave se podnose opštinskim organizacijama penzionera, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija isopstavi ili filijali Fonda u mestu prebivališta.

Spisak korisnika pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, u okviru toga æe postojati liste za starosne, invalidske i porodiène penzionere.

Na redosled na rang-listi uticaæe visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišæenja penzije, dok æe korisnici prava na tuðu negu i pomoæ dobijati dodatnih 10 bodova.

Pod jednakim uslovima, prednost æe imati stariji korisnik penzije, dok èlanstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišæenje ovog prava.

Na rehabilitaciju æe, kako je navedeno u saopštenju Fonda PIO, otiæi oko 9.500 starosnih, invalidskih i porodiènih penzionera svih kategorija.

Odlukom Upravnog odbora Republièkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje za to je izdvojeno 275,6 miliona dinara, što je 0,1 odsto prihoda ostvarenih od doprinosa, a sredstva æe se raspodeliti filijalama, prema broju korisnika.

Župan, Sokobanja
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy