Skip to content

Održivi razvoj ruralnog turizma
 U organizaciji Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) i Svetske turistièke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO), od 22. do 24. februara 2012. godine u Beogradu i Novom Sadu održava se Meðunarodna konferencija na temu održivog razvoja ruralnog turizma “Sustainable Rural Tourism Development” koju otvara generalni sekretar UNWTO, Taleb Rifai. Ovaj skup  je nastavak saradnje Srbije i UNWTO buduæi da je 2011. godine u okviru zasedanja u Južnoj Koreji, na 53. Komisiji za Evropu, Srbija postala èlan Komiteta za održivi razvoj u turizmu (Sustainable Development of Tourism Committee). Po reèima Dr Renate Pindžo, pomoænika ministra Ekonomije i regionalnog razvoja, “Republika Srbija je veæ usvojila program održivog razvoja u ruralnom turizmu u okviru programa 5 agencija UN i  Vlade RS“, i dodala da je „Regionalna saradnja vrlo važna, a akcenat se stavlja na Dunavsku strategiju i tematske rute, koje su od velikog kulturnog i istorijskog znaèaja, i povezuju više zemalja u regionu”. Najavljujuæi predstojeæu konferenciju Dr Goran Petkoviæ, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, istèe da æe na njoj uèestvovati i ministri iz regiona a agencije UN æe predstaviti dosadašnje rezultate na projektu ruralnog turizma zajedno sa nacionalnim patrtnerima - ministarstvima Ekonomije i regionalnog razvoja i Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i Turistièkom organizacijom Srbije. U tom smislu i Gordana Plamenac, direktorka Turistièke organizacije Srbije, podseæa da je „Srbija za temu ovogodišnje promocije izabrala gastronomiju - “Hranu sa dušom”, koja je mnogim turistima prva asocijacija na seoski turizam i predele još netaknute prirode, u èemu Srbija vidi svoju komparativnu prednost”.

    

Turistièka organizacija Srbije
+ 381 11 6557100
office@serbia.travel
www.serbia-tourism.org
    

Ministarstvo ekonomije i
regionalnog razvoja
– Sektor turizam –

+381 11 2855209
turizam@merr.gov.rs
www.turizam.merr.gov.rs
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy