Skip to content

Javna rasprava za Odluke SO Sokobanja - decembar 2011.
opstina-sokobanja

Javna rasprava radi konsultovanja graðana oko utvrðivanja radnih verzija Odluka koje æe biti predmet usvajanja na sednici Skupštine opštine Sokobanja u decembru mesecu i to:

  • radna verzija Odluke o budžetu opštine Sokobanja za 2012 godinu;
  • radna verzija Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju opštine Sokobanja;
  • radna verzija Odluke o lokalnim administrativnim taksama;
  • radna verzija Odluke o vrednosti boda za obraèun naknade graðevinskog zemljišta za 2012 godinu;
  • radna verzija Odluke o odreðivanju poèetne cene za davanje u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata;
  • radna verzija Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na teritoriji opštine Sokobanja;
  • radna verzija Odluke o izmeni Odluke o boravišnoj taksi;
  • radna verzija Odluke o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapreðenje životne sredine na teritoriji opštine Sokobanja;
  • radna verzija Odluke o utvrðivanju visine jednokratnih novèanih pomoæi za novoroðenu decu.

Javna rasprava biæe održana 07. 12. 2011. godine (sreda) u velikoj sali Skupštine opštine Sokobanja (iznad vatrogasnog) sa poèetkom u 17 èasova.

Zainteresovani mogu izvršiti uvid u radne verzije i dati svoje sugestije u pisanoj formi do 05. 12. 2011. godine, preko pisarnice Opštinske uprave opštine Sokobanja, poslati e-mail na: info@opstinasokobanja.com, ili na javnoj raspravi.

Sve sugestije i predloge razmatraæe Komisija za budžet i finasije Skupštine opštine Sokobanja i Opštinsko veæe opštine Sokobanja.

Pozivaju se svi zainteresovani graðani, predstavnici udruženja graðana i sredstava javnog informisanja da uèestvuju u javnoj raspravi.


SEKRETAR SO-e
Miletiæ Aleksandra
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy