Skip to content

Odeljenje za bronhoskopiju i invazivnu pluænu dijagnostiku

Nakon dobijanja dokumenata od Ministarstva zdravlja RS i drugih nadležnih institucija o saglasnosti za obavljanje bronhoskopije i ostalih invazivnih dijagnostièkih procedura u oblasti pulmologije, u Specijalnoj bolnici za nespecifiène pluæne bolesti ''Sokobanja'' otvoreno je Odeljenje za bronhoskopiju i invazivnu pluænu dijagnostiku, èime je, uz neinvazivnu dijagnostiku, zaokružen kompletan proces dijagnostike pluænih oboljenja.

 

 

Odeljenje je opremljeno video-bronhoskopom najnovije generacije i drugim najsavremenijim aparatima i ureðajima, pomoæu kojih se izvode složene dijagnostièke i terapijske procedure kod pacijenata sa razlièitim, najèešæe teškim oboljenjima bronha, pluæa i pluæne maramice - bronhoskopija, punkcija i biopsija pluæne maramice, biopsija pluæa i ostale invazivne dijagnostièke procedure. U okviru bronhoskopije brojnim tehnikama vrše se uzimanja uzoraka bolesnièkog materaijala za histopatološki, citološki, biohemijski, imunološki i mikrobiološki pregled. Opremljen je i renoviran Rentgen kabinet, u kome se izvode pojedine invazivne dijagnostièke i terapijske procedure - bronhoskopija pod rentgenom i druge, a poèelo je i korišæenje ultrazvuka za izvoðenje ciljanih dijagnostickih procedura.

 

 

Uporedo sa opremanjem Odeljenja za bronhoskopiju i invazivnu pluænu dijagnostiku, u Specijalnoj bolnici ''Sokobanja'' opremljena je i Jedinica intenzivne pulmološke nege za pacijente sa najtežim oboljenjima pluæa - novim namenskim krevetima, sofisticiranim aparatima za mehanièku neinvazivnu i invazivnu ventilaciju, bronhijalnim i torakalnim aspiracionim sistemima, pacijent-monitorima, i drugim potrebnim aparatima.

U Odeljenju radi lekar specijalista za pluæne bolesti dr Dragan Stanojeviæ, edukovan za invazivne procedure na Vojnomedicinskoj akademiji, sa timom asistenata, uz multidisciplinarni pristup svakom bolesniku.

Odeljenje za bronhoskopiju i invazivnu pluænu dijagnostiku Specijalne bolnice ''Sokobanja'' tehnièki, kadrovski i prostorno ispunjava sve standarde i radi po najsavremenijim evropskim preporukama, a sve u cilju brze dijagnostike i što višeg nivoa bezbednosti i komfora pacijenata.

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy