Skip to content

Soba gde je nastala “Na Drini æuprija”
 “Molim Vas, druže Vaso, rezervišite mi onu sobu gde sam prošle godine boravio, a gde sam se lepo odmorio i vrlo dobro i dosta radio. To je ona soba koja ima terasu prema Sokobanji i pogled prema kanjonu reke Moravice.”

Ovo je sadržaj telegrama, koji je pre svakog dolaska u banju pod Ozrenom u periodu od 1971. do 1974. godine, naš jedini nobelovac, Ivo Andriæ, slao tadašnjem upravniku hotela “Moravica” i velikom prijatelju Vasi Duèiæu (umro 1985).

Ta soba, zapravo je, apartman broj 144 na drugom spratu pomenutog hotela, koji posluje u okviru Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica. Kako se i ekipa “Novosti” uverila na licu mesta, apartman se ovih dana užurbano renovira, da bi povodom obeležavanja 50 godina od dodele Nobelove nagrade proslavljenom književniku, dobio potpuno novo ruho i namenu. Onakvu, kakvu i zaslužuje.

- Apartman æe ubuduæe biti zatvoren i neæe moæi da se izdaje gostima na korišæenje. Zajedno sa holom ispred njega, pretvoriæe se u spomen-kompleks, koji æe se koristiti za razne kulturne sadržaje, pogotovu u èast Andriæa - kaže pi-ar Uprave za izvršenje kriviènih sankcija Zorana Vuèiæeviæ.

Inaèe, pomenuta Uprava je i pokrenula inicijativu, a podrška je odmah stigla od opštine Sokobanja i Turistièke organizacije. Najavljeno je da æe se ukljuèiti i Ministarstvo kulture.

Apartman æe biti autentièno opremljen, sa stvarima i knjigama iz tog vremena. Mnogo toga veæ postoji, od dvoseda, troseda i fotelje, do kreveta, vitrine, frižidera, telefona i drugih rekvizita, koji su pre poèetka renoviranja krasili Andriæevu sobu i koje je i on koristio. Sada se sve to “umiva” i prilagoðava novim planovima.

- Bio je tih, nenametljiv i preterano pažljiv. Mada je uvek boravio u apartmanu, u jeku sezone tražio je jednokrevetnu sobu. Obièno je govorio: “Sada je sezona i vi morate da zaradite.” Èak nije prihvatao ni sitne pažnje - magnetofon koji bi mu olakšao rad... Ostao mi je u seæanju kao èovek vedra duha - priseæao se Vasa Duèiæ o svom druženju sa Andriæem, a što je Ljiljana N. Nikoliæ zabeležila u knjizi “Sokobanja 1837-2007”.Andriæ je dolazio ovamo i po tri puta godišnje. Sa onima sa kojima se zbližio nije bio æutljiv. Voleo je, kažu, da svrati u Gimnaziju, da poprièa sa uèenicima, da obiðe i jezerske pojate i da sa èobanima proba ovèije kiselo mleko. Mleko koje može nožem da se seèe kao sir, toliko se dopalo Ivi, da ga je sa pojata svakog dana donosio, tada radnik hotela, Slobodan Krstiæ, kasnije i direktor i prvi èovek Turistièke organizacije.

- Bila mi je èast da budem sa èika Ivom, ali i da mu pomognem kada to ustreba. Seæam se njegovog oduševljenja kada je na ozrenskim livadama ugledao crvene božure, koji rastu samo tu i na Kosovu - prièa Krstiæ za naš list.

Veliki pisac imao je samo reèi hvale za Sokobanju i Sokobanjce. Lepo se tu oseæao, kao kod svoje kuæe. Odsedajuæi u hotelu “Moravica”, u èijoj je okolini znao sve staze i stazice kojima je u miru šetao, a onda se vraæao u apartman da piše, sreðuje beležnice ili, jednostavno, èita uživajuæi u letnjem odmoru. Godinama sam, a kasnije, sa suprugom Milicom Babiæ.

A koliko je Andriæ voleo Sokobanju, govore i sledeæe njegove reèi: “Ja ne znam èega stvarno ima ovde, ali znam da posle 15-20 dana boravka u Sokobanji radim celu godinu u Beogradu kao preporoðen.”

Andriæ je prvi put ilegalno boravio u Sokobanji ratne 1942. godine i smatra se da je baš tada i ovde “skicirao” delo “Na Drini æuprija” za koje je pored ostalih i dobio Nobelovu nagradu. U posleratnom periodu, po preporuci ondašnjeg pomoænika republièkog sekretara za kulturu SR Srbije Gvozdena Jovanèiæa ponovo je došao u banju pod Ozrenom, avgusta 1971. godine. Kasnije je to èinio èesto, a poslednji put 1974. godine.

PROSLAVA
U Sokobanji æe 26. oktobra obeležiti 50 godina od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriæu i to u Kongresnoj sali hotela “Moravica”. Uz prisustvo velikog broja gostiju, planirani su sveèana akademija, nauèni skup na temu lika i dela Ive Andriæa i mnogi drugi programi.

NOVA KNjIGA
“O prièanju i o onima koji prièaju - Ivo Andriæ u Sokobanji”, naslov je još jedne, nove objavljene knjige Tatjane Koriæanac i Ljiljane N. Nikoliæ, koje su se potrudile da jezgrovito i veoma èinjenièno, lepim jezikom i stilom, doèaraju Andriæeve godine u banji pod Ozrenom: s kim se družio, šta je rekao, o èemu je pisao... Vredan podatak je, zna se, pouzdano, navodi se u pomenutoj knjizi, po kazivanju samog Andriæa, da je u Sokobanji zapoèeo pisanje romana “Na Drini æuprija”, zatim romana “Gospoðica”, kao i da je napisao celu pripovetku “Jelena, žena koje nema” i celu pripovetku “Zmija”.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy