Skip to content

"Putevi rimskih careva" bogatstvo za Srbiju

Putevi Rimskih careva" su jedna od najvažnijih turistièkih ruta u Srbiji, za koju je master plan izradio Istraživaèki centar Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2007. godine.

Ta ruta se prepliæe i sa putevima vina i sa biciklistièkom rutom koridora "EuroVelo 6". Kljuène atrakcije tog „istorijskog puta", koje ujedno predstavljaju i drevni život na Dunavu, su Sirmium, Singidunum, Viminacium, Feliks Romulijana, Trajanov most i Trajanova tabla.

U toku je i potpisivanje memoranduma o razumevanju izmeðu Srbije, Hrvatske, Rumunije i Bugarske koji se odnosi na projekat „Putevi Rimskih careva", odnosno da se treæim tržistima ponude zajednièki turistièki aranžmani, koji bi ukljuèivali i rimske lokalitete tih zemalja.


Felix Romuliana

"Feliks Romulijana" je jedno od arheoloških lokaliteta na 600 kilometara dugom putu rimskih careva kroz Srbiju, koje ne prestaje da pobuðuje veliko interesovanje turista u svetu, a od 2007. godine nalazi se i na UNESKO-voj listi svetske kulturne baštine.

U poslednje èetiri godine, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je za izradu master plana tog lokaliteta i kompletne projektne dokumentacije za izgradnju Vizitorskog centra, kao i za infrastrukturne projekte izdvojilo sredstva u ukupnom iznosu od 22,045 miliona dinara.

Adaptirana je unutrašnjost kule 19 u funkciji Centra za posetioce, proširen je magistralni put prema lokalitetu i izgraðen javni sanitarni punkt u sklopu Vizitorskog centra.

Prate se i ulaganja Ministarstva kulture koja se odnose na istraživanja i konzervacije ovih arheloških nalaza, a zajednièki se radi i sa stranim donatorima, kao što je i juèerašnja donacija SAD od 65.000 data za Romulin tomul na Maguri.

Rimski imperator Galerije, roðen je i sahranjen u priobalnoj Dakiji, kako se nekada zvao taj deo Srbije, u mestu koje je po svojoj majci Romuli nazvao Romuliana.

Pored palate, arheološki lokalitet obuhvata i obližnje brdo Magura, jer su iskopavanja pokazala da je to sveti breg, na kome je, poslednji put u Rimskom carstvu, izvršen èin apoteoze, uzdizanja Galerija i njegove majke meðu bogove.Viminacium


Izvor: Tanjug
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy