Skip to content

Cvetni turistièki buket


Ovogodišnja proslava Svetskog dana turizma – 27. septembra, odvijaæe se pod parolom „Turizam-povezivanje kultura“. Tim povodom Svetska turistièka organizacija (UNWTO) objavila je pismo podrške generalnog sekretara UN Ban Ki Muna u kome se kaže da “Nema boljeg naèina da se nauèi nešto o nekoj novoj kulturi, nego iz prve ruke, a turizam omoguæava èudesno povezivanje gostiju sa domaæinima, promoviše dijalog i meðusobni uticaj, kontakti ljudi iz razlièitih okruženja su osnov za toleranciju i na taj naèin turizam može da doprinese borbi za mir u svetu”.

Ban Ki Mun je pozvao i na primenu principa Svetskog etièkog kodeksa za turizam, koji treba da posluži kao vodiè za održivi i odgovorni razvoj te delatnosti.
I dok æe se centralna sveèanost Svetskog dana turizma održati 27. septembra 2011. godine u Asuanu u Egiptu, dotle æe na taj dan u prostorijama Turistièke organizacije Srbije (Beograd, Èika Ljubina 8) biti dodeljene nagrade “Turistièki cvet” za znaèajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turistièkih usluga, doprinos razvoju, unapreðenju i promociji turizma za period jul 2010. - jul 2011. godine..

Turistièka organizacija Srbije
+ 381 11 6557100
office@serbia.travel
www.srbija.travel


EIAT (Education and Industry Advancing Together) konferencija, koja ima za cilj da okupi perspektivne studente regiona Jugoistoène Evrope i renomirane svetske struènjake iz oblasti turizma, odvija se u  Beogradu od 23. do 25. septembra 2011. godine, u organizaciji Centra za istraživanja i studije turizma iz Novog Sada. Ovaj izuzetno koristan  dogaðaj, spoj edukacije sa susretima profesionalaca u turizmu – menadžera u hotelima i agenata, vlasnika objekata i direktora turistièkih organizacija, pratiæe preko 250 uèesnika iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Grèke, Albanije, Rumunije i Bugarske.

Osim odliènih predavanja, koja æe držati èak 17 predavaèa iz zemlje i sveta, EIAT networking evening æe proteæi u znaku 007 i biæe održan u Grand Casinu.

Otvaranje EIAT konferencije je u petak 23. septembra u 19.00 èasova u Zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu.


Centar za istrazivanja i studije turizma
+ 381 21 539782
info@ctrs-balkans.org ,
info@eiat-conference.org
  www.ctrs-balkans.org
 www.eiat-conference.org

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy