Skip to content

Osnovan katastar nepokretnosti opštine Sokobanja
Republièki geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Sokobanja je uspešno završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti za celokupno podruèje opštine Sokobanja.

Republièki geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti Sokobanja je u skladu sa Planom radova Republièkog geodetskog zavoda, uspešno završila poslove na osnivanju katastra nepokretnosti na celoj teritoriji opštine Sokobanja.

Katastar Sokobanja

Teritoriju opštine Sokobanja èine 24 katastarske opštine, ukupne površine 52541 hektar sa 170744 parcele. U postupku osnivanja katastra nepokretnosti formirano je 27447 listova nepokretnosti, sa upisanih 22381 zgradom-objekatom, 1211 posebnih delova zgrada (1008 stanova, 169 poslovnih prostora i 34 garaže) i 10777 tereta. Ukupno ima 10045 domaæinstava.

Danom osnivanja katastra nepokretnosti za celokupnu teritoriju opštine Sokobanja, prestaje da važi knjiga tapija i katastar zemljišta. Osnivanjem katastra nepokretnosti, kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, okonèan je dugotrajan i veoma važan posao, kako za Republièki geodetski zavod, tako i za graðane, institucije i lokalnu zajednicu u celini.

U narednom periodu Služba za katastar nekretnine Sokobanja angažovaæe se na poslovima održavanja katastra nepokretnosti, osnivanju katastra vodova, izradi digitalnog katastarskog plana i održavanju Adresnog registra.

Opština Sokobanja se nalazi u istoènoj Srbiji, 234 km jugoistoèno od Beograda, na padinama planine Ozren (1074 m) i na obalama reke Moravice, na nadmorskoj visini od 400 m. Smeštena u kotlini izmeðu Ozrena i Rtnja, zahvaljujuæi blagoj klimi i termalnim izvorima, Sokobanja je postala najpoznatiji banjski i klimatski centar Srbije. Klima Sokobanje je umereno-kontinentalna. Posebne odlike klime su umerena vlažnost, umerene padavine, nema velikih magli i jakih vetrova. Vazdušne struje donose prijatan miris ozona sa obližnjih šuma. Sve ovo èini klimu Sokobanje naroèito pogodnom za leèenje i boravak obolelih od nespecifiènih oboljenja disajnih organa. Svojim klimatskim faktorom, idealnom nadmorskom visinom, èistim vazduhom i netaknutom prirodom koja je okružuje, Sokobanja predstavlja idealno mesto za razvoj sportsko-rekreativnog turizma.

Sokobanja je menjala svoj naziv i ima podataka da se zvala: Balnea, Velika banja, Banja, Aleksinaèka banja, Sokol banja i dr. Današnji naziv je u upotrebi od sredine XIX veka.

Od svih kulturno-istorijskih spomenika na podruèju opštine Sokobanja najveæi znaèaj ima Soko-grad. Nastao je u periodu Justinijana (I - VI vek) za odbranu od Avara i Slovena. Pominje se u vreme Stevana Nemanje u vezi sa proterivanjem bogumila-tada je razaran. Obnovljen, ostaje u sastavu srednjevekovne Srbije do 1413. godine kada ga Bajazitov sin Musa Kesedžija konaèno razara. Najatraktivnija srpska banja imala je burnu i veoma zanimljivu istoriju. Njenu lekovitost koristili su Rimljani, a potom Turci. Po stupanju na srpski presto, znaèaj banje odmah je uoèio knjaz Miloš Obrenoviæ. Danas je Sokobanja banja sa najviše potencijala u Srbiji, poznata i van granica naše zemlje.

Administrativni, politièki i privredni centar opštine je grad Sokobanja koji ima 8303 stanovnika od ukupno 18407 stanovnika na podruèju opštine Sokobanja.


Srodne tema:
Rekonstrukcija poslovnog prostora SKN Sokobanja
Komentari (1)Add Comment
...
napisao Raados , 14, September, 2011
Kako ih bre nije sramota.U 21-om veku oni se setili da prave katastar, a koriste jos topografske karte Nikole Kalabica.A sto neki od njih, a zna se ko je Taj, iznosi podatke van geodetske uprave ili u dogovoru sa nekim banjskim advokatima menja velicinu katastarskih parcela, to macku o rep, a.
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy