Skip to content

Trka èetiri elemenata


Na planini Rtanj pa do Bovanskog jezera, 22. avgusta biæe održana trka "Nissan 4 elements". To je najteža sportska bitka u istoriji outdoor sportova!

Svaki tim sastoji se od pet razlièitih sportskih individualaca. Trkaè/maratonac, paraglajderista, plivaè, kajakaš i mauntinbajker, svaki od njih se takmièi u svom elementu (voda, vazduh, zemlja) a svi su svakako u "mode"-u poslednjeg èetvrtog elementa - vatre. Zašto vatre? Vrlo prosto - napor je takav da se ne može opisati reèima!

Lokacija održavanja manifestacije je planina Rtanj - Bovansko jezero. Ova trka æe biti prva tog tipa u jugoistoènoj Evropi. Procena trajanja trke je oko osam èasova.

Prvi u timu startuju trkaèi/maratonci; trka poèinje u podnožju planine Rtanj sa severne strane od starog rudnika (separacije) u 8.00 ujutru. Pred njima je deonica duga 5,7 km sa visinskom razlikom od 1.280 mnv. Put æe ih voditi kroz predivnu šumu i stene magiènog Rtnja ka vrhu Šiljak (1.565 mnv).

Drugi startuju paraglajderisti, tako što im na samom vrhu njihov trkaè "overi" dlanom i oni poleæu sa Šiljka ka Bovanskom jezeru koje se nalazi na 250 mnv, udaljeno je 20 km vazdušnom linijom sa markacijom za overu (1.315 m visinske razlike spusta). Ukoliko pilot sleti ranije mora trèati do jezera sa gladerom da overi svom plivaèu koji je sledeæi.

Plivaèi æe èekati svog paraglajderistu da overi markaciju koja æe se nalaziti na jezeru. Kad to urade, plivaèi zapoèinju svoju rutu, tj plivaèki maraton od 5 km oko bova na Bovanskom jezeru

Kajakaši startuju posle plivaèa kod poslednje bove i èim dobiju poznatu "overu" dlanom kreæu sa veslanjem 13 km, dijagonalno po jezeru. Kad izveslaju 13 km moraju izaæi sa svojim kajacima iz vode i trèati sa opremom 500 m do punkta gde se nalazi kapija i markacija kako bi overili mauntinbajkerima koji su poslednji u timu.

Mauntinbajkeri ispred sebe imaju najèudesniji vrh Srbije, velièanstven prizor pravilne piramide i distance od 40 km sa 1.315 m visinske razlike. Jako malo asfalta, èist "off road" preko sela Trubarevac, Jošanica, Vrmdža... I oni zatvaraju trku!

Najverovatnije je da æe uèestvovati šest timova, a takmièenje je zatvorenog tipa.

Opis takmièenja I detalji ruta:

  • Prvi u timu startuju trkaèi/maratonci, trka kreæe iz podnožja planine Rtanj sa severne strane od starog rudnika u 7h ujutru.Pred njima je deonica duga 5,8 km sa neverovatnom visinskom razlikom od 1.280 mnv.Put æe ih voditi kroz predivnu šumu I stene magiènog Rtnja ka vrhu Šiljak (1.565mnv).
  • Drugi u timu startuju paraglajderisti, tako što im na samom vrhu njihov trkaè “overi” dlanom I oni poleæu sa Šiljka ka Bovanskom jezeru koje se nalazi na 237mnv, udaljeno je 17km vazdušnom linijom sa markacijom za overu (1.328m visinske razlike spusta).Ukoliko pilot sleti ranije mora trèati do jezera sa gladerom da overi svom plivaèu koji je sledeæi.
  • Treæi u timu idu plivaèi koji sa pažnjom prate dešavanja na nebu I èekaju svog paraglajderistu da overi markaciju koja æe se nalaziti na jezeru.Kad to urade, plivaèi zapoèinju svoju rutu tj plivaèki maraton od 5km oko bova na Bovanskom jezeru
  • Èetvrti su kajakaši koji èekaju plivaèe kod poslednje bove I èim dobiju poznatu “overu” dlanom kreæu sa veslanjem 13km, dijagonalno po jezeru.Kad izveslaju 13km moraju izaæi sa svojim kajacima iz vode I trèati sa opremom 500m do punkta gde se nalazi kapija I markacija kako bi overili mauntinbajkerima koji su poslednji u timu.
  • Mauntinbajkeri ispred sebe imaju najèudesniji vrh Srbije, velièanstven prizor pravilne piramide I distance od 33km sa 1.328m visinske razlike.Bez trunke asfalta, èist off road I imaju tu èast da zatvore trku!

* Postojace dve vrste plasmana, generalni - ekipni i po sportovima – individualni

Takmièenje je zatvorenog tipa i mogu se prijaviti samo vrhunski sportisti.Do sad imamo èetiri tima koja su prošla provere iostalo je upražnjeno mesto za jos dva tima.Organizator odluèuje koji tim æe proæi testove tj dobiti zeleno svetlo za uèešæe.Za sve prijave i informacije kontaktirajte nas putem maila: 4elements@udruzenjefreestylera.com ."


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy