Skip to content

Sokobanja
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Konaci Romanov
Pansion Sunny
Vila Živkoviæ, Sokobanja
Vila Dinka, Soko Banja
Vila Natalija
Apartmani Banjica

Anketa

Novu godinu proslaviæu:
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 6 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas756
mod_vvisit_counterJuce947
mod_vvisit_counterOve nedelje3415
mod_vvisit_counterOvog meseca20794
Piramida krasi Srbiju, a zbunjuje nauku

Merenja kod Vidovdanske crkve


Rtanj i dalje ne miruje. Ova reèenica je utoliko apsurdna što se odnosi na naša savremena saznanja o ovoj planini. A èinjenica je, po svemu sudeæi, da ovaj primaidalni gorostas u srcu Srbije – nikada nije ni mirovao. To je iskustvo ekipe nauènika i entuzijasta okupljenih u Centru za ekologiju i istraživanje „Duh Rtnja“. Kao i proteklih godina, i ove sezone nastavljaju da prouèavaju fenomene koji se zbivaju na ovom èudnovatom mestu, sa ciljem da dosegnu, kako kažu „do spoznaje prirode ove planine i svojstava koje ovakvo gigantsko trostrano piramidalno telo u vremenu i prostoru može da ima kao krajnje efekte“.Energopotentne taèke

Treæe oko i jedan od lidera ovog projekta Saša Naðfeji veæ gaje iskrenu, istovetnu istraživaèku strast prema fenomenima u centralnom delu naše zemlje. Ovaj skromni struènjak uvek svoj doprinos stavlja u drugi plan istièuæi znanja svih razlièitih eksperata koji ulažu pozitivnu energiju u prouèavanje ovog fenomena.
-Danas se postavlja pitanje da li je Rtanj drevna piramida ili remek delo prirode – poèinje prièu Naðfeji.- Da li je on perfektan geometrijski oblik koji je nastao pukim sleganjem tla i uticajima atmosferskih prilika? Postoje li indicije da se u našoj prošlosti neka inteligentna sila potrudila da ovaj izdvojeni kreènjaèki masiv planski dobije pravilan oblik piramide?
Naðfeji i naredniim pitanjima objašnjava svoje posveæeništvo ovom fenomenu.
- Zašto postoje mnoge podudarnosti planine Rtanj u odnosu na poznate svetske piramide? Zašto je nebo ovog podruèja Srbije poznato po najveæem broju viðenja luminiscentnih pojava neidentifikovanih leteæih objekata?
Podseæamo da je „Treæe oko“ od poèetka uz istraživaèki tim „Duha Rtnja“ i da smo se, zajedno s vama èudili i divili neobiènim rezultatima koje su nauènici donosili sa ove planine. Od pravilnih proporcija koje postoje kroz vrlo jasno izražene matematièke relacije, do burnih reakcija koje su stigle i od elitnih stranih poklonika nauke ali i njenih još nedokazanih metoda.

Pitanja, pitanja... Odgovori još „vise“ u vazduhu, ali se mora ka njima...


 Kako kaže Naðfeji, „sve ove pojave koje na Rtnju svakodnevno otkrivamo, samo delimièno mogu da zadovolje ljudsku radoznalost“.
Upravo zato je proteklog meseca ovaj raskošan izazov opet okupio struènjake razlièitih profila da ponovo zapoènu jedno od niza eksperimenata koji æe se ove godine odvijati na ovoj planini. Rezulutati su veoma intrigantni, a sve govori kako æe se pred nama, oèigledno na Rtnju odvijati bezmalo spektakularno, vrelo istraživaèko leto.
- Posebnu pažnju ovog puta poklonili smo energopotentnim taèkama – kaže naš sagovornik.- Jop poèetkom maja je ugledni fizièar Goran Marijanoviæ, inaèe nosilac Teorije o kvatiranoj gustini energija i funkciji Rtnja u svojstvu multidimenzionalnog frekventnog oscilatora, obavio više preciznih merenja na lokalitetu Vidovdanske crkve. Ista merenja odvijala su se i na obližnjem lokalitetu neistraženog istoimenog arheološkog nalazišta u podnožju Rtnja.
I ranije se, kaže Naðfeji, znalo za neobiènost tih mesta i njihovom blagotvornom dejstvu na zdravlje ljudi. To su pokazala i prošlogodišnja snimanja polikontrastnom interferentnom PIP kamerom od strane profesora dr Ljube Ristovskog, ali ove godine je otkriveno i nešto posebno.
- To je neverovatno jako elektrièno polje u oblasti Vidovdanske crkve – nastavlja naš sagovornik.- Za ovaj fenomen ne postoji nauèno objašnjenje, jer u blizini nema ni dalekovoda ni elektriènih ureðaja, dakle ne postoji ni jedan izvor koji bi izazvao ovakvo polje.
Marjanoviæ je na drugom arheološkom lokalitetu izveo eksperiment pustivši u pogon Teslin trafo, sa hercijanskom (klasiènom) zavojnicom, ali i sa nehercijalnskom koju je Marjanoviæ saèinio po Teslinim i svojim nacrtima. Ono što je bilo zapanjujuæe, posle tih proba, jeste da su instrumeni pokazali prisustvo negativinih zraèenja i anomalije sa vremenom!

Nebiène „sluèajnosti“


-Kuriozitet je èinjenica da je u ponovljenom merenju na istoj lokaciji, ali nakon rada Teslinog transformatora uoèen „negativan otklon“ kazaljke instrumenta za šta trenutno nema racionalnog objašnjenja – nastavlja on.- Zato æe u narednim merenjima biti cilj da se u sliènim uslovima razjasni uoèeni efekat koji je bio praæen i teško objašnjivim sinhronicitetima. Nizom gotovo neverovatnih „sluèajnih“ dogaðaja spojenih u nekoj svojoj sadržajnoj svrsishodnosti. Na istoj lokaciji su se tokom ovog i ranijih eksperimenata dešavale fenomenološke pojave koje upuæuju na razmišljanja o pojmu i shvatanju vremena.
Fenomen o kojem Naðfeji govori odnosi se na dve poruke tokom eksperimenata putem sms koje su imale sadržinu vezanu za usklaðivanje vremenskih zona. Takoðe, tokom prvog januara ove godine na istoj lokaciji pristigla je sms poruka mobilnog operatera sa pozitivnim željama ali – za 2014. godinu!

Magloviti vrtlog?


 Tokom eksperimenata sa hercijanskim transformatorom jedna od fotografija izdvojila se po svojoj neobiènosti u vidu maglovitog vrtloga oko Marijanoviæevog asistenta. Naknadno je proveravan digitalni zapis fotografije za koju je utvrðeno da joj nije menjana izvornost podataka, niti da je bilo naknadnih obrada.
Kako objašnjava Naðfeji, primeæeno je kod više ljudi tokom boravka na Rtnju da foto i video kamere nisu uvek „poslušne“, a takoðe, kod novih automobila sa bogatijom elektronikom, displeji i pokazivaèke table nisu bile u funkciji u blizini ovih energetskih polja.

Istraživaèki festival


Novi istraživaèki festival na Rtnju doèekaæe u julu i avgustu brojne struènjake iz Srbije, Evrope i sveta u periodu od 29. jula do 7. avgusta. Plan je da ovu manifestaciju prati rad 30 istraživaèa i 15 predavaèa. Merenja æe obuhvatiti domen mehanièkih talasa: infra i ultra zvuk, ali i geopatogena, bioenergetska i druga magnetna zraèenja. Takoðe, biæe obavljena i aerofoto, ali i snimanja polikontrastnom interferentnom fotografijom (PIP).
Sve ovo pomoæi æe jasnijim zakljuècima i detaljnijim analizama fenomena Rtnja.
PREGLED IZVRŠENIH MERENJA - Goran Marjanoviæ

Uredjaji:

 1. TRIFIELDR METER, Model 100XE, Made in USA.

Iako se uglavnom koristi za detekciju elektriènog, magnetnog i radio-frekventnog “smoga”, ovaj uredjaj omoguæuje merenje veoma malih promena jaèine iznimno slabih statièkih (DC ili "prirodnih") elektriènih i magnetnih polja kao i direktno merenje snage izvora radio i mikro talasa.

Za merenja promenjivog magnetnog polja uredjaj ima dva merna opsega. Prvi je namenjen za merenje magnetnog polja od 0 - 100 miligaussa a drugi, precizniji opseg, namenjen je za merenje magnetnog polja od 0 - 3 miligaussa.

Merenje promenjivog elektriènog polja moguæe je u opsegu od 0 - 1000 V/m.

Radio i mikrotalasna merenja omoguæuje ugradjeni detektor EM talasa za opseg frekvencija od 100 KHz do 2,5 GHz, èiji je intenzitet zraèenja (power density) od 0.01 - 1 mW/cm2.

 

2. Teslameter TM40, LC Electronic, made in Germany.

Meri promenu jaèine magnetnog poljau opsegu od 0 – 1999 nT (nano Tesla). Obzirom da je 1 miligauss = 100 nT, ovaj uredjaj omoguæuje vrlo precizna merenja veoma slabih magnetnih polja.

 

Prirodne vrednosti, granica bioloških efekata:

 Postojani deo magnetnog polja Zemlje (DC, prirodno magnetno polje) na njenoj površini je oko 30 mikro Tesla (0.3 gaussa ili 30 000 nT). Prosek za Srbiju je 47,5 mikro Tesla dok je u podruèju Zlota jaèina magnetnog polja èak 150 mikro Tesla. Drugi deo Zemljinog magnetnog polja èine promenjiva polja mnogo manjeg intenziteta koja potièu od uzroènika u zemljinoj kori, usled Sunèeve aktivnosti, Sunèevog vetra i sl. Razlièitih su perioda - od nekoliko godina do desetih delova sekunde, faza i amplituda – od nekoliko nT do nekoliko desetina nT.

Prirodno, statièko, elektrièno polje na površini Zemlje ima vrednost od oko 150 V/m i opada sa visinom dok njegove standardne prirodne fluktuacije imaju proseènu vredenost od oko 0.0001 V/m. Ukuænimuslovima, elektriènapoljaobiènovarirajuod 1 - 2 V/mali usledradabrojnihelektriènihuredjajaovavrednostmožedostiæi5 - 40 V/mau blizini elektriènih uredjajai preko 200 V/m.

Biološkiefektielektromagnetnih polja na èoveka poèinju se ispoljavati ukoliko je jaèina ACmagnetnogpoljablizu3 miligaussa, jaèina ACelektriènogpoljaveæa od 1 kV/miako je intenzitet radioilimikrotalasnogzraèenja veæi od približno0.1 mW/cm2.

 

Merenja:

 

1. Prva merna taèka bila je Èestobrodica, na samom prevoju.

Izmereno magnetno polje: M = 4 nT,

Izmereno elektrièno polje: E = 30 V/m

Izmereno radio/mikrotalasno polje: R/m< 0.01 mW/cm2

 

2. Silazni deo puta sa Èestobrodice, kontroverzna nizbrdica na kojoj vozila usporavaju (vidi se Krivi Vir sa leve strane).

M = 4 nT,

E = 20 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

             Napomena: pri laganom pomeranju uredjaja napred-nazad i/ili levo-desno, uoèeni su izuzetno jaki pikovi na mernom opsegu 0-3 miligaussa. Nagli, izuzetno oštri i vrlo snažni otkloni kazaljke (do maksimuma mernog podruèja) na uredjaju 1., ukazuju na moguænost i veliku verovatnoæu postojanja veoma velike vrednosti statièkog (DC) magnetnog polja u toj oblasti. Naknadna merenja æe pojasniti uoèeni efekat ali trenutno, drugo objašnjenje nemamo. Naglašavamo da pikovi ovakvog intenziteta i oštrine nisu uoèeni ni na jednoj drugoj mernoj taèki.

 

3. Ulaz u naselje Rtanj, preko puta hotela.

M = 30 nT,

E = 50 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

 

Napomena: nešto jaèe magnetno i elektrièno polje može se objasniti blizinom voda elektriène mreže.

 

4. Crkvica, stara, u oltaru.

 

M = 4 nT,

E = 70 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

 

Napomena: Ovako veliku vrednost E polja isti uredjaj pokazuje na udaljenosti 1 m od (CRT) TV ekrana. Ipak, na ovoj lokaciji, u krugu od više stotina metara,  nije uoèen nikakav elektrièni vod, uredjaj ili bilo šta drugo što bi moglo izazvati ovako veliku vrednost elektriènog polja. Za ovaj efekat nemamo objašnjenje.

 

5. Livada ispred nove crkvice,

 

M = 4 nT,

E = 30 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

 

6. Kamenje na lokaciji sa jakim bioenergetskim zraèenjem /prema merenju Prof.Dr. Lj.Ristovski, PIP kamera/

M = 6 nT,

E = 60 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

Napomena: U blizini ove merne taèke postoji elektrièni vod. Jaèina magnetnog polja na banderi u visini èoveka iznosila je 24 nT. Velika vrednost E polja može se objasniti blizinom tog elektriènog voda ali ipak, zbog njegove relativno velike udaljenosti od oko 10 m, to ipak ne bi morao biti jedini a pogotove ne i kljuèni razlog …

 

Završna razmatranja:

 Nakon izvršenih merenja na mernoj taèki 6 ukljuèeni su Teslini transformatori sa klasiènom i specijalnom zavojnicom da bi se video uticaj ambijentalnog polja na njihov rad. Ovaj deo analize æe biti dat u posebnom radu. Ipak, ono što se pokazalo kao pravi kuriozitet je èinjenica da je u ponovljenom merenju na istoj lokaciji - ali nakon rada Teslinog transformatora uoèen “negativan otklon” kazaljke instrumenta 1 u položaju 0-3 miligaussa, za šta trenutno nemamo nikakvo racionalno objašnjenje. Iako veoma mala u kvantitativnom smislu, razlika u ravnotežnom položaju kazaljke kada je instrument iskljuèen i njenog “negativnog” položaja kada je instrument ukljuèen, što je dokumentovano filmskim zapisom, ne bi smela biti zanemarena jer ukazuje na vrlo neobiènu promenu magnetnih osobina tla (ili vakuumske strukture, ili …?), najverovatnije usled dejstva bioenergetskog polja Tesline dodatne zavojnice /emisija bio polja ovog kalema je potvrdjena iz kancelarije Dr. H.Oldfield-a, konstruktora PIP kamere/ i njene afirmativno-destruktivne interakcije sa ambijentalnim bio-poljem na toj lokaciji. Èinjenica da uredjaj 2, iako osetljiviji, nije zabeležio nikakvu promenu, može se objasniti time što on prikazuje samo digitalizovane vrednosti. U svakom sluèaju, trudiæemo se da narednim merenjima u sliènim uslovima pojasnimo uoèeni efekat koji je bio praæen i teško objašnjivim sinhronicitetima – nizom gotovo neverovatnih “sluèajnih” dogadjaja spojenih u nekoj svojoj sadržajnoj svrsishodnosti, a što nam se na istoj lokaciji dešavalo i ranije …

Dalja, brojnija i raznovrsnija merenja, ukljuèujuæi i domen mehanièkih talasa: infra i ultra zvuk, geo-patogena, bioenergetska i druga zraèenja iz oblasti suptilnih energija biæe nam osnov za detaljniju analizu i jasnije zakljuèke.

foto: M Niniæ / V Božinoviæ, tekst: Zoran Nikoliæ

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Milevkini Dvori Mužinac
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov
Apartmani Markovic
Vila Èair

Virtuelni vodiè

Virtuelni vodiè kroz Sokobanju

Èitalac reporter

Citalac - reporter

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2017 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2017 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija: