Skip to content

49. Meðunarodni festival Prva harmonika Sokobanje
P R O P O Z I C I J E
MEÐUNARODNOG FESTIVALA ''PRVA HARMONIKA - SOKOBANJA'' 2011


Èlan 1.

Takmièenje ''Prva harmonika-Sokobanja'' (u daljem tekstu: takmièenje) je Festival muzièara koji sviraju harmoniku. Takmièenje je meðunarodnog karaktera.

Èlan 2.

Pravo da se takmièe za titulu ''PRVA HARMONIKA-SOKOBANJA'' imaju svi zainteresovani, i to pod uslovima iz ovih Propozicija.
Takmièari koji su titulu PRVA HARMONIKA-SOKOBANJA veæ osvojili u odreðenoj kategoriji mogu se ponovo takmièiti u istoj, ali se mogu takmièiti i u kategorijama za starije uzraste, bez obzira da li im po godinama starosti pripadaju.
Èlan 3.

Takmièari se nadmeæu u izvoðenju kompozicija razlièitih žanrova u kategorijama:

 • - petliæi, do 10 godina
 • - pioniri, od 10-12 godina
 • - stariji pioniri, od 12-14 god.
 • - mlaði juniori, od 14-16 god.
 • - juniori, od 16-18 god.
 • - seniori, preko 18 god.
 • - duet harmonika do 15 god.
 • - duet harmonika preko 15 god.starosti.

Za starosnu granicu raèuna se godina roðenja i ona se utvrðuje važeæim dokumentom.
Svaki takmièar, po sopstvenoj proceni, može se prijaviti za takmièenje u jednoj, bilo kojoj višoj kategoriji, od one kojoj generacijski pripada.

Èlan 4.

Zainteresovani takmièari prijavljuju se organizatoru putem posebno odštampanih prijava-obrazaca koje im organizator dostavi lièno, poštom, ili prijavnim kuponom, objavljenim u nekom od dnevnih listova, u roku koji se istakne putem sredstva informisanja.

Èlan 5.

Svi takmièari uplaæuju kotizaciju za audiciju koja je ujedno i èetvrt-finalno takmièenje kao i takmièari koji se plasiraju u polufinale i finale. Kotizacija se uplaæuje pred poèetak èetvrtfinalnog, polufinalnog i finalnog takmièenja organizatoru, ili od njega ovlašæenom licu u visini (iznosu) koji utvrdi Festivalski odbor ili organizator svojom odlukom.
Organizator æe svim prijavljenim takmièarima dostaviti Propozicije sa informacijama bitnim za tok takmièenja.

Èlan 6.
Takmièenje se odvija u tri etape:
 • - predtakmièenje (èetvrtfinale) u vidu javne audicije;
 • - polufinale;
 • - finale, u vidu javne priredbe na letnjoj pozornici ''VRELO'', ili drugom prostoru u Sokobanji, u terminima koje odredi organizator.


Èlan 7.

Predtakmièenja (èetvrtfinale) u vidu javne audicije, mogu se organizovati i u drugim gradovima u zemlji i inostanstvu.


Èlan 8.

Pre nastupa u predtakmièenju kandidati u upitniku navode liène podatke i prilažu izvod iz matiène knjige roðenih, ili drugu liènu dokumentaciju (npr.: liènu kartu, pasoš, ðaèku knjižicu) i opredeljuju se za takmièarsku kategoriju. Navoðenje netaènih podataka povlaèi diskvalifikaciju u bilo kojoj etapi takmièenja.

Èlan 9.

Raspored nastupa takmièara u polufinalu i finalu odreðuje se žrebom.

Èlan 10.

Ocenjivanje (bodovanje) takmièara u svim etapama takmièenja vrši žiri koji odreðuje Festivalski odbor. Sekretar žirija i Festivala pomaže žiriju u radu. Odluka žirija je konaèna. NEKOREKNO PONAŠANJE TAKMIÈARA ILI NJIHOVIH RODITELJA I NASTAVNIKA POVLAÈI DISKVALIFIKACIJU TAKMIÈARA NA TRI, PET, DESET GODINA ILI TRAJNO, ŠTO ZAVISI OD STEPENA NAÈINJENOG PREKRŠAJA, KOJI OCENJUJE FESTIVALSKI ODBOR.

Èlan 11.

Struèni žiri saèinjavaju tri èlana u predtakmièenju, i tri do sedam èlanova u polufinalu i finalu. Žiri æe èiniti dosadašnji pobednici Festivala, eminentni muzièki umetnici, muzikolozi, etnomuziokolozi, profesori muzike, kompozitori, muzièki urednici radija ili televizije. Jedan èlan žirija je predstavnik Organizatora. U sastav žirija mogu uæi i predstavnici pokrovitelja, sponzora i donatora na osnovu odluke Festivalskog odbora, ali oni ne mogu èiniti više od 50% èlanova u odnosu na celokupni sastav žirija. Za svaku fazu takmièenja (audicija,polufinale i finale) Festvalski odbor donosi odluku o sastavu žirija koji može biti promenljiv.

Èlan 12.

Žiri vrednuje kandidate ocenama od 5-10. Ocene se upisuju u obrasce koji ostaju u dokumentaciji takmièenja. Za finaliste, ocene iz polufinala i finala se ne sabiraju. Ukoliko neko od takmièara nastupi kao uèenik èlana žirija, onda se za tog èlana žirija uzima poseèna ocena ostalih èlanova žirija (ne ocenjuje svog uèenika).
 
Èlan 13.

Usled ujednaèenosti kvaliteta izvedenih numera pojedinih kandidata u izuzetnim sluèajevima, žiri od kandidata može zahtevati da svira dodatne numere i proširiti program izvoðenja tj. nadsviravanje kandidata.

Èlan 14.

Na audicijama (èetvrtfinale) žiri odreðuje broj takmièara iz svake kategorije za polufinale i finale. Ukoliko kandidati ne zadovoljavaju osnovne kriterijume kvaliteta, žiri može odluèiti da ne prihvati ni jednog takmièara za polufinale, tj. finale.

Èlan 15.

Na èetvrtfinalnom takmièenju žiri za polufinale i finale bira takmièare iz svake kategorije, imajuæi u vidu ukupan broj prijavljenih i kriterijum kvaliteta. U èetvrtfinalnon takmièenju, bez obzira na to kojoj kategoriji pripada, svaki takmièar svira program koji se sastoji od dve (petliæi), tri (pioniri, stariji pioniri, mlaði juniori i dueti do 15 god.) i od pet kompozicija (juniori, seniori i dueti preko 15god.) po slobodnom izboru.
Oni koji izbore plasman u sledeæi krug takmièenja ne mogu svirati kompozicije koje su izvodili u predhodnom ciklusu - krugu takmièenja.
Takmièar može izvoditi program uz pomoæ notnog teksta.
Sve audicije (èetvrtfinale) u zemlji i inostranstvu organizuje iskljuèivo Organizacija za turizam kulturu i sport Sokobanja, kao organizator takmièenja ili organizacija - institucija, agencija ili privatno lice (pojedinac) kome organizator poveri organizovanje.

Èlan 16.

Za polufinalno i finalno takmièenje kandidati moraju da spreme takmièarski program koji æe biti sastavljen od: petliæi - tri numere (dva kola i jedna pesma); pioniri, stariji pioniri i mladji juniori kao i dueti do 15 god. - pet numera i to u trajanju od pet do osam minuta. Obavezno je da svaki takmièar pripremi: jednu srpsku pesmu u tempu, jednu srpsku pesmu rubato, jedno lagano i jedno brzo srpsko kolo i jedno tehnièko kolo, ili kopoziciju virtuoznog karaktera.

Èlan 17.

Za polufinalno i finalno takmièenje kandidati koji pripadaju kategorijama juniori, seniori i duet harmonika preko 15 god., treba da spreme takmièarski program u trajanju od petnaest do dvadeset minuta.

Navodimo spisak numera koje takmièari treba da spreme:

 • -1. srpska pesma rubato,
 • -2. srpska pesma tempo,
 • -3. srpsko kolo u laganom tempu,
 • -4. srpsko kolo u brzom tempu,
 • -5. makedonsko ili bugarsko kolo,
 • -6. vlaško ili rumunsko kolo
 • -7. tehnièko-umetnièko kolo,
 • -8. po želji romansa ili starogradska pesma,
 • -9. kompozicija iz opusa hora,klasiène ili lake muzike za harmoniku, trajanje-najduže do 3 minuta,
 • -10. romsko kolo.

Žiri može zahtevati da takmièar odsvira samo jedan krug odreðene numere.

Èlan 18.

Takmièari koji su u predhodnom takmièenju bili uèesnici završnih takmièenja (finale) stièu pravo uèešæa u polufinalu bez audicija.

Èlan 19.

U finalnoj fazi takmièenja maksimalni broj uèesnika po kategorijama može biti – deset (petliæi, pioniri, stariji pioniri, mladji juiori i dueti), odnosno petnaest (juniori i seniori).

Èlan 20.

Zadnje veèeri finalnog takmièenja žiri proglašava pobednika u svakoj od kategoriji. Titula ''PRVA HARMONIKA-SOKOBANJA''- SVEUKUPNI POBEDNIK može pripasti samo takmièaru koji se takmièi u kategoriji seniora.

Èlan 21.

Uz saglasnost organizatora i žirija sponzora, suorganizatora, pokrovitelja i donatora mogu prema svojim pravilima, takoðe proglašavati i birati najbolje, poslednje veèeri Festivala.

Èlan 22.

Takmièari su dužni da na zahtev organizatora uèestvuju u prateæim manifestacijama. Pojedini finalisti po kategorijama su obavezni da najmanje tri puta (izmeðu dva takmièenja), a bez naknade, uèestvuju na manifestacijama koje prireðuje organizator ili od njega ovlašæeno lice ili organizacija.

Èlan 23.

Ukoliko organizator ovog Festivala sklopi ugovor sa nekom TV kuæom ili produkcijom o snimanju video kasete, ili drugog projekta o ovom takmièenju, uèesnici ne bi imali pravo na autorsku nagradu.

Èlan 24.

Tokom održavanja takmièenja u svim etapama niko nema pravo da vrši fotografisanje, tonsko i video snimanje, prodaju raznovrsnog propagandnog materijala i druge proizvode bez posebne dozvole i odobrenja organizatora, kao i sticanje reklamnih poena i drugih vidova propagande.

Èlan 25.

Radi praæenja toka takmièenja i društvene verifikacije takmièenja Festivala, organizator obrazuje Festivalski odbor ili funkciju obavlja Upravni odbor Organizacije.
Festivalski odbor èine predstavnici organizatora, suorganizatora, sponzora i drugih organizacija i zajednica, kao muzièki pedagozi, priznati harmonikaši i drugi, za koje se odluèi organizator.

Èlan 26.

Organizator može ustupiti organizaciju audicija (èetvrtfinalnih, polufinalnih i finalnih takmièenja) i organizovanje revijalnih delova programa posebnoj organizaciji, agenciji ili privatnom licu (pojedincu), kao i celokupnog Festivala, što se reguliše posebnim ugovorom.

Èlan 27.

Za eventualne sporove po ovim Propozicijama nadležan je Opštinski sud u Sokobanji.


O D L U K A
O VISINI KOTIZACIJE ZA SVE FAZE TAKMIÈENJA 49. MEÐUNARODNOG FESTIVALA “PRVA HARMONIKA - SOKOBANJA 2011”


Kotizacija za AUDICIJE-ÈETVRTFINALE “Prva harmonika Sokobanja 2011” naplaæivaæe se, i to:

 •     petliæi (roðeni 2002. g. i mlaði).................................................................ne plaæaju kotizaciju
 •     pioniri (roðeni 2000. i 2001. g.)i stariji pioniri (roðeni 1998. i 1999. g.).............600,00 dinara
 •     mladji juniori (roðeni 1996. i 1997. g.) i duet do 15 godina.............................1.200,00 dinara
 •     juniori (roð. 1994. i 1995. g.), seniori (roð. 1993. g. i st.) i duet preko 15 g.....1.800,00 dinara


Kotizacija za POLUFINALE ‘’Prva harmonika-Sokobanja 2011’’ naplaæivaæe se, i to:

 •     petliæi (roðeni 2002. g. i mlaði)............................................................................600,00 dinara
 •     pioniri (roðeni 2000. i 2001. g.)i stariji pioniri (roðeni 1998. i 1999. g.)..........1.200,00 dinara
 •     mladji juniori (roðeni 1996. i 1997. g.) i duet do 15 godina............................ 1.800,00 dinara
 •     juniori (roð. 1994. i 1995. g.), seniori (roð. 1993. g. i st.)i duet preko 15 g......2.400,00 dinara

Kotizacija za FINALE ‘’Prva harmonika-Sokobanja 2011” naplaæivaæe se, i to:

 •     petliæi (roðeni 2002. g. i mlaði)........................................................................ 1.200,00 dinara
 •     pioniri (roðeni 2000. i 2001. g.)i stariji pioniri (roðeni 1998. i 1999. g.)......... 1.800,00 dinara
 •     mladji juniori (roðeni 1996 i 1997. g.) i duet do 15 god..................................2.400,00 dinara
 •     juniori (roð. 1994 i 1995. g.), seniori (roð. 1993. g. i st.)i duet preko 15g.......3.000,00 dinara

Takmièari koji dolaze iz inostranstva plaæaæe kotizaciju u istom iznosu kao i takmièari iz Srbije, bez obzira u kojoj fazi takmièenja uèestvuju.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy