Skip to content

Sokobanja
Ekoloski pokret "Ripaljka"
Ekološki pokret 'Ripaljka' Ekološki pokret 'Ripaljka' Naziv je dobio po istoimenom vodopadu na planini Ozren, koja se nalazi kraj Sokobanje. Vodopad predstavlja interesantnu i posebnu prirodnu turistièku atrakciju banjskog okruženja. Osim toga, on je i najviši vodopad u Istoènoj Srbiji. Zbog toga se PRVO rešenje koje je „Zavod za zaštitu i nauèno prouèavanje prirodnih retkosti Narodne Republike Srbije“ 1949. godine doneo, odnosi na zaštitu vodopada Velika i Mala Ripaljka na Ozrenu.Koja je uloga našeg pokreta Ekološki pokret „Ripaljka“ ima veoma važnu ulogu u oèuvanju bogatstava prirodne sredine sokobanjske kotline. Sokobanja je 1992.godine proglašena za Prvu ekološku opštinu u Srbiji i zato smatramo da je svaki stanovnik naše opštine i stalni èlan pokreta. Saradnja sa osnovnom i srednjom školom uvek nailazi na pozitivan odjek u javnosti. Primeri za to su i nedavna akcija oslikovanja zida srednje škole grafitima sa eko-porukama i akcija pod nazivom „Deèja eko-patrola“. Takoðe saraðujemo i sa lokalnom radio i TV stanicom (JP RTV Sokobanja) u vidu produkcije razlièitih deèijih eko-emisija i gostovanja povodom datuma znaèajnih za oèuvenje životne sredine (Dan planete Zemlje).Pored ovakvih akcija, naš pokret „Ripaljka“ je angažovan i u organizovanju kulturnih manifestacija u gradu sa ciljem edukacije lokalnog stanovništva i podizanja ekološke svesti.

STATUT EKOLOšKOG POKRETA „RIPALJKA“, SOKOBANJA

Opšte odredbe

èlan 1. Ekoloski pokret „RIPALJKA“ - SOKOBANJA ( u daljem tekstu Udruzenje), je udruzenje gradana u koju se dobrovoljno uclanjuju pojedinci zainteresovani za ekologiju i koji prihvataju Statut Udruzenja.èlan 2. Naziv udruzenja gradana je Ekoloski pokret „ RIPALJKA“ - SOKOBANJA .Sediste udruzenja je u Sokobanji, ul Vojvode Misida br: 10 .èlan 3. Udruzenje je pravno lice, sa pravima, obavezama i odgovornostuna koje proizilaze izUstava, zakona i ovog Statuta, i za svoje obaveze odgovara sredstvima kojima raspolaze.èlan 4. Udruzenje se moze uclaniti u druge srodne organizacije i udruzenja kako u zemiji takoi van nje.èlan 5. Udruzenje una svoj pecat okruglog oblika sa natpisom u spoljnom krugu Ekoloskipokret „Ripaljka“ a po sredini Sokobanja i stambilj sa natpisom Ekoloski pokret „ Ripaljka“ -sokobanja sa mestom za upis broja, datuma i sedista ispisan cirilicnim pismom na srpskomjeziku.èlan 6. Rad Udruzenja je javan.
 
 Ciljevi i zadaci udruženja
 
èlan 7. Udruzenje se osniva sa ciljem da se zaiaze za:1. sprovodenje ekoloSkih akcija na uredenju zivotne sredine,2. pokretanje aktuelnih inicijativa koje bi dopnnele resavanju ekoloskih problema,3. izradu karte zagadivaca.4. organizaciju prigodnih tdbina, projekcije edukativnih filmova projekcije dijapozidva, strucna predavanja, promocije ekoloske literature, izlozbe eko sadrzaja, kurseve itd.5. Stainu saradnju sa sredstvima javnog informisanja u oblasti ekologije,6. Saradnju u oblasti ekologije sa organima i sluzbama opstine,7. doslednu ekolosku preventivu,8. saradnju sa kolektivima, pre svega radi ekoloskog prosvecivanja i podizanja ekoloskog kvaliteta zivota,9- nauèni i altenativni pristup ekoloskoj problematici,10. ekoloski preporod sela i ukazivanje na mogucnosti razvoja seoskog turizma,11. strucno osposobljavanje kadrova radi resavanja problema zastite i unapredenja zivotne sredine,12. ekoloski inzenjering13. podizanje opste ekoloske svesti gradana i unapredenje kvaliteta zivota,14. saradnju sa clanovima ekoloskih sekcija u osnovnim i srednjim skolama kao i sa zainteresovanim pojedincima,èlan 14. Organi Udruzenja su:1. Skupstina,2. Izvrsni odbor,3. Nadzorm odbor,èlan 15. Radi obavljanja izvrsnih i drugih poslova utvrdenih ovim Statutom obrazuje se Izvrsni odbor Skupstine Udruzenja kao kolektivni izvrsni organ Skupstine udruzenja u kome svi njegovi clanovi iinaju ista prava i obaveze u ostvarivanju zadataka.Èlanovi Izvrsnog odbora biraju se iz redova clanova Skupstine.èlan 16. Radi razmatranja i proucavanja odredenih pitanja i davanja strufinih misljenja Skupstina i Izvrsni odbor mogu obrazovati svoja stalna i povremena radna tela (odbore, komisije i dr.).èlan 17. Izbor za predstavnike u Skupstini i za druge organe i tela Udruzenja raspisuje Izvrsni odbor pre isteka mandata za koji su izabrani.Mandat u organima i telima traje 4 (cetiri) godine.Mandat predstavnika u organima i telima prestaje pre isteka roka iz stava 2. ovog clana pod sledecim usiovima:1. podnosenjem ostavke2. opozivom od strane izbomog tela koje ga je izabralo i3. smenjivanjem.2. Skupština(èlan 18. Skupstina je niajviši organ Udruženja. Skupštinu saèinjavaju svi èlanovi udruženja.èlan 19. Skupština Udruzenja vrsi sledece poslove:1. donosi Statut,2. vrsi izmene i dopune Statuta,3. donosi poslovnik o svom radu,4. razmatra politiku i rad Udruzenja i preduzima mere za ostvarivanje ciljeva Udruzenja,5. donosi program rada i finansijski plan i razmatra i usvaja izvestaj o radu i finansijskom poslovanju,6. bira clanove izvrsnog odbora, -7. bira i razrešava Nadzomi odbor, predsednika i sekretara, -8. utvrðuje predloge i inicijative i upucuje ih organima i telima,9. bira predsednika Skupstine,10. vrsi druge poslove èlan 20. Skupština Udruženja se odrzava prema programu rada i potrebi, a najmanje jednom godisnje u skladu sa Poslovnikom o radu Skupstine.Skupstinu Udruzenja saziva predsednik po svojoj inicijadvi ili na zahtev Izvrsnog odbora ili Nadzomog odbora.

 

 

Izveštaj o aktivnostima Ekološkog pokreta Ripaljka 

1. Promotivne aktivnosti Ekološkog pokreta koje su imale za cilj njegovo omasovljenje i podizanje ekološke svesti žitelja Sokobanje i njenih posetilaca putem elektronskih i pisanih medija:• eko-spot u realizaciji Miloša Anðeliæa„ ÈISTE ULICE, UREDNA DVORIšTA, SREÐENA KUÆA = DOBAR DOMAÆIN. E, TO JE SOKOBANJA ! „• objavljivanje èlanka o Ekološkom pokretu ''Ripaljka'' i aktivnostima u 2002. godini u listu ''Dobro jutro''• uèešæe u emisiji RTS - a, '' Ovo je Srbija'' snimane u Sokobanji 9. jula. Pri tom su izložene i eko-karikature• uèešæe na sastanku Volonterskog centra u Beogradu (Goran Videnoviæ )2. Ekološke manifestacije kao druga grupa promotivnih akcija:• organizovanje i realizacija izložbe cveæa povodom Dana žena 7., 8. i 9. marta u prostorijama stare škole u saradnji sa Etnosom. Zato nam je bilo potrebno 3000 dinara za reklamu ( A4 format u boji ) sto je pokrila SO Sokobanja, a slatkiše za otvaranje smo dobili od sponzora.• uèešæe na obeležavanju Dana biodiverziteta ( 22.05. ) u amfiteatru ispred muzeja na poziv gospodina Goluba Radovanoviæa.• eko-miting na temu '' Kako deca mogu spasiti Zemlju '' povodom Dana zaštite životne sredine. Uèesnici: autori teksta - Tamara Pavloviæ, uèiteljice Zvezdanke Pavloviæ i Zdenke Milivojeviæ. Tekst interpretirala deca Vrtiæa ''Bucko'' i uèenici Oš ''Mitropolit Mihailo'', a program vodila uèenica Srednje škole ''Branislav Nušiæ'', Nevena šljiviæ. Takodje je uèestvovao i Hor Oš i Narodna biblioteka '' Stevan Sremac''.• 5.- 8. jula obeležavanje Dana ''Sv. Jovana Biljobera'' sa KUD-om „Soko“ i prigodnim programom• 3. i 4. oktobra uèešæe na ''Herbafestu'' u Zajeèaru sa doo „Adonis“ gde je Eko pokret prvi put imao svoj štand sa svojim izložbenim materijalom• ista izložba je bila postavljena na Godišnjoj Skupštini Udruženja kao i na Skupštini Udruženja biljobera ''Dr Jovan Tucakov'' u hotelu ''Moravica'' 11. novembra 2003.godine u Sokobanji• poslednja postavka u 2003 g. bila je u hotelu ''Zdravljak'', povodom održavanja seminara Udruženja ''Ðaèkih zadruga Srbije'', 13. novembra 3. Aktivnosti na dobijanju logistièke i infrastrukturne podrške: • rešavanje problema prostorija sedišta Udruženja• obezbedjivanje raèunara i druge opreme neophodne za kvalitetan rad Udruženja• otvaranje poštanskog eko-faha pod brojem 244. Akcije èišæenja i ureðenja• èišæenja izletišta ''Lepterija'' uz saradnju sa Udruženjem Roma ''Sokograd'' i finansijsku podrškuSO Sokobanja i uz saradnju Zavoda za socijalni rad u Sokobanji• èišæenje izletišta ''Boriæi'' uz saradnju sa svim prethodno pomenutim institucijama.• skupljanje kestena i prodaja d.o.o. ''Adonis''-u od èega je dobijeno 912 dinara . Uèesnici: eko-vilenjaci koji su skupili oko 105kg kestena.5. Saradnja i povezivanje sa udruženjima sliènog usmerenja• pristupanje Timoèkoj mreži ''Zajeèar''• dolazak predstavnika Ekoloških pokreta iz Žitkovca i Zajeèara povodom Dana biodiverziteta 25.05. kada je organizovana poseta izletištu ''Oèno'' na Planini Ozren.• organizovano druženja eko-vilenjaka na bazenu u Hotelu ''Sunce''.6. Na zahtev odreðenog organa SUP-a prijavili smo promene u rokovodstvuEko-pokreta nastale u 2001. g. kada je Dragan Kneževiæ stupio na funkciju predsednika a Tamara Pavloviæ na mesto sekretara '' Ripaljke''. Ta promena je uneta u Registar društvenih organizacija i udruženja graðana. Taksa je pokrivena iz budžeta SO Sokobanja u visini od 1600,00 dinara èime je pokrenut naš žiro-raèun. Detalji se mogu videti u finansijskom izveštaju.7. Izmena u rukovodstvu Eko-pokreta :ostavka predsednika Dragana Kneževiæa 18. 06. 2003. koja je usvojena na sastanku Upravnog Odbora 27. 06. 2003. g.

 


PLAN RADA EKOLOšKOG POKRETA

1. Izrada dugoroènog plana rada u skladu sa Statutom pokreta i oznaèavanje ekoloških prioriteta.• Okupljanje entuzijasta koji su spremni da svojim radom pomognu Udruženje.
 
2. Aktivnosti na promociji zelenih ideja ''Ripaljke''• propagandne aktivnosti putem RTV ''Soko'' :
 
• izrada odgovarajuæih eko spotova koji bi opominjali naše sugradjane i goste na ponašanje u prirodi, naroèito za vreme masovnih odlazaka u prirodu u vreme 1. maja.
 
• eko džingl ili eko intermeco• manifestacije u našoj organizaciji ili suorganizaciji:
 
2. izložba cveæa povodom Dana žena 8. marta•
 
7. bijenale ekološke karikature gde se pojavljujemo kao suorganizatori• doprinos u organizovanju '' Sv. Jovana Biljobera''• uèešæe na ''Herbafestu'' u Zajeèaru• uèešæe na Novosadskom sajmu turizma, sporta i ekolgije• obeležavanje Dana zaštite životne sredine• uèešæe u organizaciji Dana Biodiverziteta• izrada propagandnog materijala• štampanje zelenih majica i kaèketa sa ekolškim porukama i amblemom Eko - pokreta. Majice i kaèketi mogu biti pušteni u prodaju na nekim manifestacijama i tako možemo obezbediti finasijska sredstva za Udruženje. Ljudi mogu i da daju svoje dobrovoljne priloge a za uzvrat da dobiju našu majicu ili kaèket.• štampanje nalepnica i plakata koji bi mogli biti postavljeni u institucijama kao što su osnovna i srednja škola, zabavište, opština idr. • privodjenje kraju akcije eko bilborda• eko kalendar sa slikama pejzaža sa jedne strane i deponija sa druge strane.3. Akcije èišæenja i ureðenja• rad na uklanjanju divljih deponija• sadnja vrste Paeonia sp. (Božur) na Ozrenu, na prirodnom saništu te vrste. Ova akcija je bila planirana za 2003. godinu ali iz objektivnih razloga tada nije realizovana. 4. Projekat '' Upoznajte Sokobanju- podjite u šetnju sa nama''• organizovanje turistièko - ekoloških izleta na atraktivnim lokacijama.Izletiti mogu biti organizovani i u proleæe i taj tip izleta bi bio namenjen našim meštanima sa ciljem da bolje upoznamo Sokobanju. Možemo zatražiti pomoæ od srednje škole i ukljuèiti u ovaj projekat uèenike turistièkog smera kao turistièke vodièe. Lokacije: Rtanj, Sokograd, Ozren.5. Saradnja sa udruženjima sliènog usmerenja• uspostavljanje kontakata sa ''Greenpeace'' -om• saradnja sa eko-pokretima iz Vršca kao i sa drugim ekološkim društvima• saradnja sa kulturnim institucijama i NVO na lokalnom nivou: ETNOS, ''Sokolovo pero'' i dr.