Skip to content

Sokobanja
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Konaci Romanov
Pansion Sunny
Vila Živkoviæ, Sokobanja
Vila Dinka, Soko Banja
Vila Natalija
Apartmani Banjica

Anketa

Novu godinu proslaviæu:
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 2 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas577
mod_vvisit_counterJuce818
mod_vvisit_counterOve nedelje577
mod_vvisit_counterOvog meseca17956
Seoski turizam

Banja Jošanica

Banja Jošanica Banja Jošanica U istoènom delu Srbije, na severo-zapadnom delu Sokobanjske kotline, izmedju zapadnih ogranaka Rtnja i istoènih padina planine Bukovika nalazi se Banja Jošanica, koja bi sa izvestnim ulaganjima mogla da postane znaèajan turistièki centar.

U Banji Jošanici lekoviti izvori bili su poznati još u vreme Rimljana i Srednjem veku, a prvi pisani dokumenti o ovom mestu kao banji potièu iz turskog perioda.

Banja Jošanica
Banja Jošanica

 

Do sada nije bilo nekih znaèajnijih prouèavanja i valorizovanja ovog prirodnog leèilièta koje se još uvek nalazi u senci Sokobanje u èijoj se blizini nalazi.

Ovim tekstom sam pre svega hteo da ukažem na izuzetne prirodne potencijale Banje Jošanice (povoljna klima, termalni izvori, lekovito blato - peloid, atraktivna okolina), koji predstavljaju polaznu osnovu za razvoj turizma, kao i na neophodnost unapredjenja društvenog sektora turizma, kao i na neophodnost kreiranja kompleksnije turistièke ponude, a sve u cilju intenzivnijeg razvoja turizma.

 

  • Turizam

Prirodne pogodnosti šire okoline Banje Jošanice predstavljaju osnovu za razvoj izletnièkog turizma. Okolina Banje Jošanice bogata je šumom i u ovoj netaknutoj prirodi postoje idealne moguænosti za aktivan odmor u prirodi i rekreaciju. Ovaj vid turizma pre svega je moguæe aktivirati na lokalitetima Vrelo i Sokolovica.

Lekovite vode
Lekovite vode Banje Jošanice


Lokalitet Vrelo je udaljen od Banje Jošanice 6.5 km i do njega se stiže vijugavim šumskim putem. Ovaj prostor je idealan za jednodnevni izlet. Netaknuta priroda, èist vazduh, ovèarske kolibe i prostrane livade predtavljaju atraktivnost, naroèito za posetioce iz velikih urbanih sredina. I na ovom lokalitetu su pronadjeni izvori tople i hladne mineralne vode. U neposrednoj blizini Banje Jošanice je i lokalitet „Sokolovica”, u atraktivnom prirodnom ambijentu i sa crkvom Sv.Jovana Glavoseka.


Što se tice restoranskih kapaciteta u Banji Jošanici postoje dva restorana društvene ishrane - „Jošanica” i „Veljkoviæ“. S obzirom da gosti Banje Jošanice stanuju u privatnom sektoru, sa poveæanjem turistièkog prometa javila se potreba za izgradnjom restorana. Sa izgradnjom restorana „Jošanica” se poèelo 1972. godine, a restoran gostima nudi bogat asortiman jela i piæa. Pošto je u pitanju restoran u banjskom mestu èija je namena pre svega ishrana banjskih gostiju, velika pažnja se posveæuje pripremi dijetetskih jela, namenjenih gostima narušenog zdravlja.

Restoran Jošanica u svom sastavu ima: kuhinju, salu za ruèavanje sa pomoænim prostorijama, priruèni magacin, ofis, terasu, kancelariju i dva sanitarna èvora. Restoran „Jošanica” u svom sastavu takodje obuhvata i recepciju preko koje je i posrednièka delatnost kod prihvata banjskih gostiju od strane privatnih stanodavaca.

Restoran radi sezonski, medjutim zbog velièine sale i pogodnosti za razlièita slavlja, koristi se i van glavne sezone. Od skora je otvoren nov ugostiteljski objekat u privatnom vlasništvu - Veljkoviæ, koji takodje nudi gostima kompletan asortiman jela i piæa.

 

  • Stanovništvo

Sokobanjska kotlina je bila naseljena još u Rimskom periodu o èemu svedoèe brojni ostaci materijalne kulture (vojna utvrdjenja, kupatila, grobnice, putevi). Period turske vladavine je na ovim prostorima obeležen burnim dogadjajima. Medjutim, intezivno naseljavanje na ovom prostoru bilo je tokom 19 veka, naroèito u vreme Prvog srpskog ustanka.

Jošanica poseduje odredjenu atraktivnost, tako da je osim Sokobanje ona jedino mesto na teritoriji opštine Sokobanja koje belezi lagani porast broja stanovnika. Ovo naselje ima oko 1600 stanovnika. Inaèe od ukupno 1600 stanovnika na radno sposobne (izmedju 15 i 64 god.) otpada 68.8%, dok stanovništvo starije od 64 godine uèestvuje sa 15.6% u ukupnom broju stanovnika.

Crkvica
Crkvica


Stanovništvo Jošanice se uglavnom bavi poljoprivredom. Osim jednog dela stanovništva, koje izdaje sobe turistima, ne postoji veæe interesovanje za upotpunjavanjem turistièke ponude. Medjutim, izgradnja hotelijerskih i restoranskih kapaciteta svakako bi doprinela zapošljavanju veæeg broja stanovnika Jošanice u tercijalnim delatnostima i u velikoj meri bi uticala na poveæanje interesovanja za razvoj turizma.

  • Zdravstvo


Analizom prirodnih potencijala Banje Jošanice, navedeno je da ona raspolaže termomineralnim izvorima, povoljnim klimatskim karakteristikama i lekovitim blatom (peloidom). Na bazi ovih elemenata razvio se zdravstveni turizam koji trenutno predstavlja dominantan vid turizma u ovoj banji.

Leèenje u banji se odvija pod stalnim nadzorom lekara, a terapijski tretmani koji se u njoj primenjuju su:- balneo-terapija - fango-terapija.- kreno-terapija - peloidna-terapija

      Indikacije za leèenje u Banji Josanici su sledeæe:Lekovito blato Peloid

    * Stomaèna oboljenja:
    * èir na želucu i dvanaestopalaènom crevu,
    * hronièno zapaljenje želuca i spušten želudac,
    * oboljenja tankog i debelog creva,
    * stanje posle preležane zutice,
    * oboljenja mokraænih i genitalnih organa,
    * pesak i kamen u bubregu,
    * zapaljenje bubrega i bešike,
    * oboljenja prostate,
    * zapaljenja jajnika,

      Reumatièna oboljenja:

    * stanje posle reumaticne groznice,
    * hronicni i inflamatorni reumatizam,
    * degenerativni reumatizam (artoze, spondiloze),
    * ekstra artikularni reumatizam,
    * posledice trauma i ratnih ranjavanja,
    * oslabljenja cirkulacija krvi,

      Ostala oboljenja:

    * šeæerna bolest,
    * anemija i snižen krvni pritisak,
    * neuroze,
    * klimatske tegobe,
    * kožne bolesti.

      Kontraindikacije:

    * akutna oboljenja kože, disajnih organa i zglobova;
    * bronhijalna astma u akutnom i težem stanju;
    * tuberkuloza na bilu kom delu tela.

 

Dakle, Banju Jošanicu odlikuju izuzetna lekovita svojstva koja èine polaznu osnovu za razvoj savremenijeg zdravstvenog turizma. Za njegov intenzivan razvoj neophodna je pre svega adaptacija terapijskog bloka (na prvom mestu sale za peloidnu terapiju) i izgradnja stacionara.

 

 Mali spomenik velikog znaèaja


Na petom kilometru od Sokobanje, kod Trebièke èesme, put se odvaja za manje poznatu, ali veoma znaèajnu, živopisnu banju Jošanicu. Blagodeti njenih lekovitih voda koristili su stari Rimljani i svi oni koji su osvajali ove krajeve posle njih. Turci su je srušili do temelja za vreme svog povlaèenja, tako da je dugo ostala neotkrivena i nepoznata. Za oživljavanje ove banje vezane su mnoge prièe, legende, verovanja, ali i mukotrpni napori meštana da ubede nadležne u znaèaj i blagotvorno delovanje njenih izvora.

Tako je tek 1962. godine, na temeljima starog kupatila iz 1905. godine sagraðena današnja banja, sa nekoliko izvora i kupatila, èija voda dostiže do 35 stepeni.
Svedok burnih vremena kroz koje je prolazilo ovo ljupko selo i banja na padinama Bukovika, je mala crkva posveæena Uspenju Svete Bogorodice, podignuta u èetrnaestom veku, najstarija u ovom kraju. Saèuvana je najviše zahvaljujuæi èvrstim, debelim zidovima, koji se nisu mogli lako porušiti, tako da se na živopisu i danas nalaze tragovi dima, koji je obavijao crkvu posle nekoliko paljevina. Više puta obnavljan je krov, ikonostas i ostali delovi od drveta, ali su zidovi sa prozorima-puškarnicama odoleli svim rušenjima. Sa spoljne strane prozori podseæaju na male proreze u zidu, kroz koje je vršeno osmatranje, a njihova širina se u unutrašnjosti znatno uveæava, da bi se moglo rukovati oružjem i osmatrati na više strana.
Da bi izgledala što niža i bila što manje uoèljiva, jednim delom je ukopana u zemlju, tako da se stepenici nalaze sa unutrašnje strane. Iako se nalazi na podbarnom zemljištu, blizu potoka, dobro izgraðeni i duboko ukopani temelji uèinili su da do danas zadrži svoj prvobitni izgled. U selu æete èuti i legendu o prelasku crkve sa jedne na drugu stranu puta. Ovo se danas objašnjava time što je u davnašnja vremena put išao pored potoka, ispod crkve, a današnji, novi premešten je iznad crkve.

Crkva Uspenja Svete Bogorodice nalazi se odmah pored nove crkve i nedaleko od starog crkvenog konaka, u kome postoji mala zavièajna postavka muzejskih eksponata. Nažalost, zgrada je u veom lošem stanju, pa su posete odložene za neka bolja vremena.

Ipak, da biste osetili duh starog vremena, nedaleko od porte radi vodenica potoèara, sagraðena u tursko vreme, koja i danas melje pšenicu i kukuruz, i u kojoj možete èuti prièe, legende i istoriju krajeva od Rtnja do Ozrena.  DOPISNICA JE PREUZETA SA PRVOG OD ÈETIRI AUTORSKA CD-A, NAŠEG SARADNIKA, TOMISLAVA Ž.POPOVIÆA, DUHOVNI ISTOÈNICI. Telefon: 011-2335-185. l

 

 

selo Vrmdža, Vrmdžansko jezero, Vrmdža grad

 

VrmdžaNa èetiri kilometra od Sokobanje, put se prema Rtnju odvaja prema Latin-gradu i Vrmdžanskom jezeru. Ima i tabla, ali je postavljena tako da je može proèitati samo putnik koji se nalazi sa druge strane puta. Kažu da je to još jedna od "diverzija’’ onih koji se boje da banja Jošanica i sela ispod Rtnja ne odvlaèe sokobanjske goste. Put je obnovljen uz pomoæ Evropske zajednice, ali samo do sela Trgovište. Dalje nisu mogli, a zlobnici kažu da investitori nisu znali da izgovore ime sela - Vrmdža.

Otkud ovom lepom selu ovo neobièno ime, pita se svako ko za njega èuje. Ko mu ga dade i od koje reèi potièe? U ovom kraju se i danas kaže da kiša vrne iz oblaka, i da treba navrnuti vodu u baštu. E, iz reèi navrnuti poteklo je ime Vrmdža, kao i Vrnjci i Vrmac. To znaèi da mesto sa tim imenom ima mnogo izvora, potoèiæa, potoka, reèica, pa i reka, jer reè vrm, oznaèava vodu, kao što va, govori o izvoru (Lipovac - izvor pored lipe).

Stoga, gledajte da ne promašite skretanje i posetite ovo predivno sokobanjsko selo.

Put ide izmeðu zatalasanih njiva, lepo ureðenih voænjaka i livada prema brdu na kome se nalazi seoska crkva nešto pre središta sela. A u samom selu, okružene kuæama vide se visoke stene poput štita. To je Latinski grad. Njegova istorija seže u daleki èetvrti vek, kada je bio èuvar Carskog druma, kasnije vizantijski bedem protiv najezde Slovena, a potom utvrðenje svekolike vlastele, da bi ga u svom pohodu, 1413. godine, srušio Bajazitov sin, sultan Musa, poznat i kao Musa Kesedžija. Bilo je to ono vreme kada su srušeni i Soko-grad, Lipovaèki grad, Bovan i druga utvrðenja u ovom kraju. Kažu da je posle toga ovde život bio skoro zamro èitavih dve stotine godina.

Selo je udaljeno od Sokobanje samo desetak kilometara, na nadmorskoj visini oko 500 metara, ima oko 200 domaæinstava sa oko 800 stanovnika koji se uglavnom bave poljoprivredom. Koristi zdravu vodu iz planinskih izvora koja vodovodom dolazi u skoro svako domaæinstvo. Osvetljeno je uliènom rasvetom, obezbeðena je dobra èujnost mobilnih telefona i skoro svaka kuæa ima telefon. Dušu dalo za seoski, ekološki turizam!
Tomislav Ž. Popoviæ


Dokaz
dokaz da ne umeju da sroèe "Vrmdža"

 

  • Legenda o Vrmdži

 
Po legendi i usmenom predanju Vrmdža je nastala u davno doba još od doseljavanja starih Slovena na ovim prostorima, a osnovao je vojvoda od Vrmdže, te je po njemu i dobila ime. To je u to vreme ovaj kraj po legendi bio obrastao gustom šumom i potpuno nenastanjen, a vojvoda je na jednoj litici koja se okomito izdizala i dominirala celim krajem, podigao svoje uporište sa koga se videla cela okolina.

Prièa se sa kolena na koleno, da je u tim mraènim šumama bilo obilje divljaèi, ali i nekih natprirodnih i neobjašnjivih sila koje su napadale zalutale putnike i oni bi bez traga nestajali. Ali po legendi vojvoda je uspeo da iskrèišume i protera zle sile, koje su verovatno èinili ostaci, raznovrsnih varvarskih hordi raseljenih u to vreme nesigurnostiivelikih previranja.

Mnogi ljudi naroèito meštani Vrmdže i danas veruju da u našem kraju još postoje te „neèastive i neobjašnjive zle sile“ i preprièavaju razlièite legende i dogodovštine izmišljene i preuvelièane.


Vrdža

 

  • Teorijski podaci o Vrmdži


Po nekim istorijskimspisima nažalost vrlo oskudnim, Vrmdža je nastala još u doba kada je Rimsko carstvo pokorilo ovaj deo Balkana kao Rimska postaja i utvrðeni logor koji je branio stari poploèani put „Carski put“ koji je išao prema Bugarskoj i dalje saèinjavao jednu celinu puteva koji su povezivali i najudaljenije kutke rimskog carstva, ali koji su stalno bili izloženi napadima lokalnih varvarskih naroda, koje Rimljani nisu nikada uspeli u potpunosti da pokore.

Prema tim podacima ovaj prostor je u to vreme stvarno bio prekriven gustim neprohodnim stoletnim hrastovim šumama i slabo naseljen. Te šume bile su idealne za sakrivanje uvek ratobornih varvara obuèenih u kože divljih zveri sa iskeženim zubima pa su rimljanima morali izgledati natprirodno.

Posle podele na istoèno i zapadno Rimsko carstvo ovaj kraj je ostao u Istoènom carstvu odnosno u Vizantiji koja je vremenom postala sasvim odvojena država od Rima i sa drugom kulturom, ali je ova tvrðava i dalje imala svoj prvobitni znaèaj i pouzdano se zna da su je Vizantinci obnovili 530. pod. naše ere i dogradili u skladu sa razvojem tehnike.

Po dolasku Slovenskih plemena i Bugara Vizantija gubi ove teritorije i za izvesno vreme Bugari preuzimaju ovaj kraj zajedno sa Vrmdžom. Od kada nosi ime VRMDŽA to nije poznato ni kako je to ime dobila.

Sa osvajanjima Srpskih kraljeva ovaj kraj je postao Srpski kraj XI i poèetkom XII. veka. Od tada je saèinjavao graniènu tvrðavu odnosno Krajinu pošto je veæ Knjaževac (Gurgusovac) bio Bugarski, a kasnije i Turski.

Gospodari grada Vrmðže nosili su titulu krajiški vojvoda i ban i bili su vrlo bogati i uticajni.

 

  • Izgled tvrðave Vrmdža


ImageTvrðava je bila podignuta na okomitoj steni pored koje je proticala reka. Bila je okružena sa tri reda zidova, preko reke za ulaz u prvi red bio je pokretni most, a na vrhu stene utvrðeni dvorac koji je saèinjavao posebno utvrðenje u tvrðavi. Stena ima takav položaj da je praktièno bila neosvojiva i jedini nedostatak joj je bio to što je vodu dobijala iz vodovoda koji je bio van zidova. Posadu su saèinjavala 500 konjanika i pešaka.

Selo nije postojalo, kao ni obradivo zemljište veæ su svuda bile šume i poneki vinograd. Ispod tvrðave bilo je i naselje u kome su živele porodice ratnika.

ImageU XV veku nastalo je burno vreme sa dolaskom Turaka i zna se da je sultan Musa 1412. god. osvojio gradove Bolvan, Stalaæ, Lipovac i Vrmdžu èiju je posadu isterao izvan zidova tako što joj je presekao dovod vode. Kefalija Bogdan je izveo vojsku i napao Mušu u mestu zvanom „Srni seè“ gde'su svi slavno izginuli jer nisu hteli da se predaju. Turci se nisu dugo zadržali jer ih je vojska despota Stefana isterala, potukla na granici sa Bugarskom i ubila i samog sultana Musu.

Vrmdžanski grad
Vrmdžanski grad

 

  • Ostale znamenitosti Vrmdže


U Vrmdži je od srednjeg veka bilo izgraðeno više manastira (tri) i mnogobrojne crkve, koje SLI bile ktitorske. Jedan od najpoznatijih manastira je i sadašnja seoska crkva sv. Trojstva u mestu „Crkovac“. ostala dva manastira su bila manastir sv. Nikola u mestu „Oravica“, a treæi u nestu „Kalucterovo“ ispod Rtnja.

Image Manastiri i crkve su graæeni mahom u XIII i XIV veku mada POred sv Trojice postoji grob i ploèa na koji se ocrtava 1211. godina.

Sa dolaskom turaka u ovito krajevima nastale su velike i burne promene i previranja. Iz tih vremena nema skoro nikakvih podataka, jedino se zna da je u XVI veku kuga uništila stanovnike ovih mesta i opustošila ove krajeve.

Posle velikih seoba i progona 1699. god. mnoge izbeglice su našle utoèište u ovim zabaèenim šumovitim krajevima u kojima turci nisu baš rado zalazili i tu se naselili formirajuæi mnoga naselja krèeæi šume i stvarajuæi plodne površine.

Pored Vrmdze u neposrednoj blizini postojalo je još jedno selo, a to je „Pakleš“ koje je postojalo sve do 1790. god. kada je za vreme Koèine krajine tu bila velika bitka turaka i hajduka.

Posle osloboðenja ovih krajeva od Turaka u Vrmdži zapoèinje meðu prvima u Srbiji izgradnja velike i znaèajne graðevine škole 1834. god. škola je i ranije radila u Crkvenoj kuæi koja je danas najstarija kuæa južne i istoène Srbije. škola je u novoj zgradi poèela sa radom 1854. god. i u njoj su išli uèenici iz Vrmdže, šarbanovca, MUŽINCA, Trgovišta i Žuèkovca.

Vrmdža je u to vreme bila medu najveæim i najrazvijenijim selima u okolini i još se razvijala. Crkva u Vrmdži je bila razorena u I i II srpskom ustanku, ali je turski Vezir obnovio i podario joj pisani ferman turskog cara da je niko od muslimana, nikada ne dira dok bude islamske vere. 1857. god. crkva je dobila zvono, a 1893. god. i drugo, još veæe zvono i oba su i danas u upotrebi. Te godine je obnovljen živopis u crkvi koji je kasnije uništen i danas postoji samo jedna freska u kupoli crkve.

Celinu i lepotu Vrmdži daju i brojne prirodne lepote i reljef, a posebno jezero koje je pravi biser lepote i zaokružuje celinu sela.

jezero
Vrmdžansko jezero

Vrmdžansko
Vrmdžansko jezero

  • Perspektiva

Vrmdža je nastavila sa razvojem i posle I. svetskog rata i postala je i jako stoèarsko mesto u kome je po popisu Iz 1921. god. bilo oko 17.000 ovaca, i preko 370. domova.

Image Posle II sv. rata. i potpune iscrpljenosti sela došle su teške posleratne godine koje su još više uništile sva sela pa i Vrmdžu jer se po prièanju starijih meštana koji su zapamtili to vreme može videti da je nova vlast bezdušno terorisala seljake oduzimajuæi im i poslednje zrnce od žetve i ostavljajuæi ih bez sre¬dstava tokom cele zime i to je potrajalo desetak godina, ali su za to vreme mnogi meštani pokupili svoje ukuæane i krenuli u grad trbuhom za kruhom, te tako od 1950. god. selo poèinje da stagnira i da se smanjuje.

Velika ekspanzija naših ljudi u inostranstvo poèetkom 1970. god. najviše se odrazio na sela, pa je od tada do sada mnoge ljude iz Vrmdže odmamila u beli svet. Sada u proseku svaka druga kuæa u selu ima barem jednog èlana porodice u inostranstvu, dok su mnoge porodice ili zauvek napustile selo i skoro postali stranci jer su njihova deca zaboravila maternji jezik i postali naturalizovani Francuzi, Nemci, švajcarci i ostali.

Èinjenice govore da je popopisu iz 2001. god. u Vrmdži bilo oko 168. kuæa od kojih treæina sa podva tri stanara mahom starijih od 50. god. što vodi žalosnoj èinjenici da æe za dogledno vreme nestati i ovog sela. Ono što nisu uspeli da uèine ni varvari ni surovost svih vekova ni turci uèinio je tzv. Bolji i lakši naèin života pa æe tako i ovo selo, ako se ovako nastavi jednom biti samo jedna maglovita legenda za koju niko neæe biti siguran da li je istinita ili je plod neèije bujne mašte. 

 Vrmdžansko jezero
Vrmdžansko jezero

 

Naš putopis sa izleta biciklama do Vrmdžanskog jezera možete proèitati ovde.

Fotogaleriju sa slikama Vrmdže možete pogledati ovde

 

 

 

Sesalac, Sesalaèka peæina 

 

Seselaèka peæina je nova destinacija za turiste u Sokobanji. Peæina koja se nalazi u selu Seselcu po kome je i dobila ime. Do peæine se stiže poljskim putem od sela, dužine okol 200 m. Karakteriše je bogat peæinski nakit i reka ponornica, koja ponire u predvorju peæine. Nedostatak je stoje obilazak ovog mesta moguæ samo u organizovanim grupama sa vodièem.

izletište
 

Sesalaèka peæina

 


 

 

Vrelo, izvor reke Moravice 

 

Izvor reke Moravice, koji je od Sokobanje udaljen 14 km, putem prema Knjaževcu, je izuzetan prirodni fenomen, jer reka nastaje od više izvora koji se ne mogu lako uoèiti.

ðaci na izvoru Vrelo
ðaci na izvoru VreloIzletnici ne bi trebalo da propuste ovaj udaljen izvor reke Moravice u selu Vrelo. Pokraj izvora nalazi se kameni roštilj i ureðeni stolovi namenjeni svim posetiocima, a sve to u blizini èuvene crkve svetog Ilije. Nekada su rakovi iz ove reke završavali na trpezama Pariza, Monte Karla, Londona... U jednom periodu bili su išèezli, a sada se ponovu pojavljuju u Moravici, u koju se ulivaju sve banjske vode na njenom putu ka Bovanskom jezeru.

dobrodošlica
dobrodošlica
 

poseta ðaka iz Maðarske
 
Izvor reke Moravice
Izvor reke Moravice
 
ribnjak sa pastrmkama
ribnjak sa pastrmkama
 
crkva sv. Jovana
crkva sv. Ilije

 

 

Bovansko jezero

 

Na putu za Sokobanju, na desetak kilometara pre Sokobanje nalazi se Bovansko jezero. Bilo biciklom, kolima, autobusom ili pešice svejedno, lako je do njega doæi.

 

Rtanj preko Bovanskog jezera
Rtanj preko Bovanskog jezera


To je veštaèko jezero dugo 10 km, sa najveæom dubinom od preko 30 m na pojedinim mestima. Bogato je ribom i pravo je uživanje za pecaroše.

Na jezeru postoje i pogodna mesta za kupanje, kao i improvizovana mesta za kampovanje.  Ako je vruæina, ne brinite, trebaju vam samo kupaæice.

Nedostatak je što ne postoji opremljeno kamp-naselje sa strujom, vodom za piæe i higijensko kupanje, kanalizacionim odvodima. Ipak, ovo mesto je jako pogodno za izlet ili zaustavljanje radi osveženja u toku putovanja.

 

Jedrilica na jezeru
Jedrilica na jezeru
 
jedrilica
Jedrilica na jezeru


Ako volite da pecate, tu je smuð, som, šaran i druga vrsta ribe. Pravi je raj za kampere. Jezero èuveno je po ribi, a pecaroši (dokazano) tvrde da se tu hvataju somovi od 60, amuri od 20 ili smuðevi od 10 kilograma.

Obližnje šume nisu ništa manji raj za lovce - osim raznih vrsta ptica ima i lisica, vukova, divljih maèaka. Meštani kažu da je pre nekoliko godina zalutao i ris, a da su tokom bombardovanja ovde i neki medvedi pronašli utoèište.

 

Prva plaža

Prva plaža
Prva plaža

 

Našu reportažu o Bovanskom jezeru možete proèitati ovde

Slike Bovanskog jezera u fotogaleriji možete pogledati ovde

 

Reklame


Milevkini Dvori Mužinac
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov
Apartmani Markovic
Vila Èair

Virtuelni vodiè

Virtuelni vodiè kroz Sokobanju

Èitalac reporter

Citalac - reporter

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

Smeštaj

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2017 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2017 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija: